XVI Edició del Concurs de Música de Cambra Higini Anglès de la Diputació de Tarragona

 

 

La Diputació de Tarragona organitza com cada any a l’ Escola i Conservatori de Música a Reus el XVè Concurs de Música de Cambra “Higini Anglès”

Enguany el Concurs arriba a la seva XVa edició, fet que demostra que s’ha consolidat com un dels Concursos de Música de Cambra més importants del territori. 

Al llarg de tots aquests anys, el nivell mostrat pels diferents grups no deixa de créixer a cada edició fet que demostra la bona salut de l’ensenyament musical.

 

Inscripcions

 

Per a inscriure’t al Concurs de Música de Cambra, clica aquí

Per a qualsevol dubte, envia’ns un correu electrònic a l’adreça cmreus@dipta.cat

Bases Generals


L'òrgan competent, en sessió ordinària de data 01 de març de 2022, ha adoptat l'acord següent, transcrit literal:

Fets

 1. Per decret de Presidència núm. 2021-0005208, de data 30 de novembre de 2021, s'ha aprovat l'activitat "XVI Concurs de Música de Cambra Higini Anglès", organitzada per l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus, programada per als dies 26 i 27 de març de 2022.
 2. La seu del concurs és l'edifici de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus, a l'Auditori Higini Anglès (C. Llovera, 15 de Reus – Palau Bofarull).

Fonaments de dret

 1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 5. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 6. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 7. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 8. Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
 9. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 1799/1995, de 13 de juny.
 10. Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona.
 11. Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes Autònoms.
 12. Normes reguladores de preus públics de la Diputació de Tarragona per l’exercici 2022, aprovades pel Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de 21 d’octubre de 2021

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Aprovar la Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels premis "XVI Concurs de Música de Cambra Higini Anglès" organitzat per l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a Reus, programada per als dies 26 i 27 de març de 2022.

La concessió dels premis "XVI Concurs de Música de Cambra Higini Anglès", organitzat per l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a Reus es regeix per les disposicions que s'inclouen en l'acord de convocatòria, atesa la seva especificitat i singularitat.

a. Objecte i finalitat de la concessió dels premis

L’objecte de la concessió dels premis és fomentar la interpretació de la música de cambra des del moment en què els alumnes inicien els seus estudis musicals i fins als 23 anys, atorgant el reconeixement a les millors interpretacions de cadascuna de les quatre categories establertes.

El concurs dona prestigi a la Diputació i al Conservatori de Reus, és un impuls en la millora de la qualitat dins l’ensenyament musical en el nostre país i al mateix temps amb participants d’arreu de l’Estat espanyol, amb estudiants de grau superior, contribuint a enriquir l’oferta cultural de la ciutat i de la comarca.

La setzena edició es convoca pels dies 26 i 27 de març de 2022. Si l’organització ho creu necessari, i en funció del nombre d’inscripcions rebudes, el concurs es podrà realitzar en un sol dia, concretament el 26 de març.

La seu del concurs és l’edifici de l’Escola i Conservatori de la Diputació a Reus, situat al carrer Llovera de Reus. Les audicions es fan a l’Auditori “Higini Anglès” i es disposarà d’aules de preparació pels grups participants. La interpretació dels diferents grups serà oberta al públic en general i l’entrada serà gratuïta, fins a completar l’aforament.

La finalitat de la concessió dels premis és el reconeixement de les millors formacions instrumentals de cambra de cadascuna de les categories.

La Diputació de Tarragona, es reserva tots els drets de difusió, enregistrament i emissió de l’esmentat concurs.

b)Requisits dels participants per obtenir el premi (requisits generals i particulars i forma d’acreditar-los).

Poden participar en el concurs les formacions instrumentals de cambra des de duet fins a octet. No es podran presentar parts doblades en cap de les categories. Per a duets amb piano s’entén el pianista com a participant i no com a acompanyant. Les obres presentades a la fase eliminatòria i a la final no podran ser les mateixes. No s’ acceptaran canvis en el programa proposat en la inscripció, un cop publicat l’ordre d’ actuació a la web del concurs i al tauler del centre.

No es podrà participar en més d’una categoria i la formació guanyadora del primer premi de cada categoria no podrà participar en la mateixa categoria en edicions posteriors.

S’entendrà la qualitat com un valor de referència en la valoració global de les obres.

El concurs s’estructura en 4 categories segons l’edat. La inclusió a les diferents categories es determina per l’edat que els participants tingueren a 31 de desembre de 2021.

Categoria Infantil: l’edat màxima dels components serà d’11 anys. Categoria Juvenil: l’edat màxima dels components serà de 15 anys. Categoria Jove: l’edat màxima dels components serà de 18 anys.

Categoria Superior: l’edat màxima dels components serà de 23 anys.

Per participar en el concurs no es podrà ser deutor per cap concepte de la Diputació.

c)Desenvolupament del concurs.

Les actuacions, segons les categories, es realitzaran seguint les següents normes:

Categoria Infantil: Prova única, amb una durada màxima de 5 minuts. La prova consistirà en interpretar, com a mínim, una obra o moviment de lliure elecció.

Categoria Juvenil: Prova única, d’una durada entre 5 i 10 minuts. La prova consistirà en interpretar, com a mínim, una obra o moviment de lliure elecció.

    No s’admetran reduccions de concerts per a orquestra i solista.

Categoria Jove: Prova eliminatòria: interpretació, com a mínim, d’una obra o moviment d’una durada entre 5 i 10 minuts.

                             Prova final: interpretació, com a mínim, d’una obra o moviment d’una durada conjunta                                 entre 5 i 10 minuts.

                            Les obres presentades a la prova eliminatòria i a la prova final hauran de ser d’ estils                                     diferents.

                             No s’admetran reduccions de concerts per a orquestra i solista en cap de les proves.

Categoria Superior: Prova eliminatòria: interpretació, com a mínim, d’una obra o moviment d’una durada conjunta entre 10 i 15 minuts.

Prova final: interpretació, com a mínim, d’una obra o moviment d’una durada conjunta entre 15 i 20 minuts.

Les obres presentades a la prova eliminatòria i a la prova final hauran de ser d’ estils diferents.

No s’admetran reduccions de concerts per a orquestra i solista en cap de les proves.

d)Expressió de la subjecció de la convocatòria al règim de concessió de concurrència competitiva.

La competència per a l’aprovació de les convocatòries anuals dels procediments de concessió de subvencions, ajuts, premis i beques en règim de concurrència competitiva correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret núm. 2019-0003370, de 14 d’agost de 2019).

e)Forma, termini de presentació de sol·licituds de participació i preu públic per la inscripció.

Els grups participants s'inscriuran al Concurs a través de la formalització online de la butlleta d'inscripció que es troba penjada a la plana principal de la web del Conservatori https://www.dipta.cat/cmreus/inscripcio

Només s'admetran inscripcions presentades per aquest mitjà.

El termini de presentació d'inscripcions al Concurs s'inicia des de l’endemà de la publicació al BOP de Tarragona d’aquesta convocatòria i fins el 10 de març de 2022.

Les normes reguladores de preus públics de la Diputació de Tarragona per l’exercici 2022, aprovades pel Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de 21 d’octubre de 2021, estableixen els preus públics d’inscripció al concurs, de cada participant, amb els següents imports:

Categoria infantil 6€

Categoria Juvenil 10€

Categoria Jove 14€

Categoria Superior 17€

                  La inscripció al concurs suposa la plena acceptació de les bases de la convocatòria i la no                       participació en el concurs no donarà dret al reintegrament de la quota d’ inscripció. Només es                   poden retornar els imports si la causa de la no participació és imputable a l’organitzador.

La comissió del concurs de música de cambra valorarà les inscripcions i aixecarà acta dels grups admesos i dels exclosos, que no compleixin les condicions de la convocatòria. L’organització publicarà el dia, els horaris i l’ordre d’actuació dels grups a la web, d’acord amb el sorteig que s’haurà celebrat en presència de dos membres del Jurat.

f)Documentació que s’ha d’incorporar a les sol·licituds.

A la butlleta d’inscripció caldrà adjuntar la següent documentació:

Fotocòpia del DNI o NIE de cada membre del grup. Resguard de l’ingrés del preu públic de la inscripció del grup.

Autorització dels pares o tutors en el cas que siguin menors d’edat.

Fotocòpia de la partitura general (no particel·les) de les obres que s’ interpretaran al concurs.

g)Possibilitat de reformulació de les sol·licituds.

El termini d’inscripció finalitza el 10 de març de 2022 i el 18 de març de 2022 es faran públics els grups admesos i l’ordre d’actuació.

La comissió del concurs de música de cambra valorarà les inscripcions i aixecarà acta dels grups admesos i dels exclosos que no compleixin les condicions de la convocatòria. D'acord amb el sorteig que se celebrarà en presència de dos membres del Jurat, l’organització publicarà el dia, els horaris i l’ordre d’actuació dels grups admesos en el tauler d'anuncis i a la web de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a Reus https://www.dipta.cat/cmreus/

A partir del moment en què es publiquin no s’admetrà cap canvi.

h)Criteris objectius de valoració per a la concessió dels premis.

La Diputació de Tarragona, entitat titular de l’Escola i Conservatori de Música a Reus, nomena un Jurat que avalua i puntua les proves. La concessió dels premis és el reconeixement de les millors formacions instrumentals de cambra en cadascuna de les categories.

El Jurat estarà format per:

 • President Honorífic, que serà el Diputat delegat de Centres d’Ensenyament de la Diputació de Tarragona.
 • President Executiu que serà el/la Director/a del Centre.
 • 4 Vocals, que seran 1 professor/a del Centre i 3 professionals externs procedents de diferents àmbits del món musical, tots ells nomenats per la Diputació de Tarragona, a proposta del Centre.
 • Secretari : que serà el Secretari acadèmic de l'ECM Reus
 • Les decisions del Jurat seran inapel·lables davant ell mateix i, si ho estima oportú, podrà declarar desert qualsevol premi.

Finalitzat el concurs, el jurat presentarà l’acta amb les formacions guanyadores i els corresponents premis de les diferents categories a l’òrgan competent per a la seva resolució.

i)Quantia individualitzada de la subvenció i suma total dels premis.

La quantia total dels premis és de 4.800 €, distribuïts de la següent manera:

Categoria Infantil : Primer premi 250 € Segon premi 150 €

Categoria Juvenil: Primer premi 400 € Segon premi 250 €

Categoria Jove: Primer premi 800 € * Segon premi 650 € *

Categoria Superior: Primer premi “Diputació de Tarragona” 1400 € i dos concerts remunerats: un dins del cicle Joves & Clàssica / Nous Valors, que organitza Joventuts Musicals de Barcelona i un al Conservatori de Reus. Segon premi 900 € *

*S’aplicaran els descomptes d’IRPF, a cada guanyador del premi, segons la normativa vigent.

Els guanyadors dels premis (alumnat) hauran de facilitar a la Secretaria del centrede música un número de compte bancari del qual siguin titulars o cotitulars per poder gaudir del cobrament del premi.

j)Crèdit pressupostari al qual s’imputa la concessió del premi i quantia total màxim del premi.

El pressupost del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a Reus, per l’ exercici 2022 té previst el projecte i l’aplicació pressupostària: 2022-2032-324-48100 Premis Concurs de Música de Cambra Higini Anglès, dotat amb una quantia global màxima de 4.800 €.

k)Òrgans competents per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió del premi.

Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Àrea del SAC – Unitat de Gestió Administrativa de Centres Educatius.

Òrgan competent per a la resolució del procediment: diputat delegat dels Centres d’Ensenyament.

l)Termini de resolució i notificació.

Termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment : quinze dies des de la presentació de l’acta del Jurat del Concurs a l’òrgan competent per a la seva resolució (diputat delegat de centres d'ensenyament)

m)Mitjà de notificació o publicació

La resolució del XVI Concurs Higini Anglès es penjarà a la web de l'ECMReus https://www.dipta.cat/cmreus/     i es publicarà a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona https://seuelectronica.dipta.cat/inici. Aquesta publicació substituirà la notificació individualitzada i tindrà els mateixos efectes.

n)Indicació de si la resolució de concessió del premi posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, l’òrgan davant del qual interposar els recursos que escaiguin i els terminis per interposar-los.

La resolució que aprova aquesta convocatòria exhaureix la via administrativa.

El règim de recursos contra els actes dictats en execució de la convocatòria és el següent:

Recurs contenciós-administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’ endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el termini màxim d’ un mes des de l’endemà de la notificació, davant la presidenta de la Diputació de Tarragona.

o)Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

No n’hi ha.

p)Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat.

No hi ha incompatibilitats.

q)Diari oficial en el qual s’ha publicat l’extracte de la convocatòria per conducte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o per conducte del sistema de publicitat que estableixi la legislació autonòmica vigent.

Un extracte d'aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvencions i en el BOP Tarragona.

En compliment de la normativa autonòmica, es registrarà la informació que derivi d'aquesta convocatòria al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.

Aquesta convocatòria també s'exposa al tauler d'anuncis de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a Reus, a la web del centre https://www.dipta.cat/cmreus/    i a   la   Seu   Electrònica   de   la   Diputació   de   Tarragona https://seuelectronica.dipta.cat/inici

Segon. Autoritzar la despesa corresponent als premis derivats de la celebració del XVI Concurs de música de cambra Higini Anglès, per import de 4.800 €, a càrrec de l'aplicació 2022/2032/324/48100/01.

Tercer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i Joventuts Musicals de Barcelona (annex 1).

Quart. Facultar la presidenta per a la signatura del conveni i per fer els tràmits necessaris per donar compliment al present acord.

Cinquè. Ordenar la remissió de la informació d’aprovació de la convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i ordenar la remissió de la informació al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya.

Sisè. Notificar-ho a Joventuts Musicals de Barcelona.

Setè. Comunicar-ho a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus i a la iIntervenció General.

Règim de recursos:

 • Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
 • De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Horari d'actuacions

XVI CONCURS “Higini Anglès” dissabte 26 de març 2022 

Categoria INFANTIL (Actuació: 9’30h)   -  Assaig a les aules a 9h

1. The Musical Enterteiner (corda)   

2. Albaura (duo pianos)     

3. Trompeta és nom de noia (trompetes)    

Categoria JUVENIL (Actuació a partir de 9’45h)   -  Assaig a les aules a 9h

1. Duo Sottovoce (duo pianos)   

2. De Ponent (clarinet i acordió)     

3. Duet Parés (cello i piano)   

4. Black&White (duo pianos)        - - - - - -  Assaig a les aules a partir de  9’30h

5. Quarteto Freyja (corda)      

6. Quartet del Conservatori de Manresa (corda)  

7. Duet Claritana (duo pianos)     

8. Béjan (duo flautes)    

* a 11’30h Deliberació del jurat i entrega de PREMIS _Categories Infantil i juvenil

 

Categoria JOVE - ELIMINATÒRIA (Actuació: 11’45h)   -  Assaig a les aules a 11h

1. Trio Granados (corda)   

2. Trio Toldrà (vlí. vc. i piano)  

3. Quinteto alla corda   

4. Pau-Arnau (vlí. i piano)   

5. Trio Isósceles (2 oboès i piano)  

Categoria SUPERIOR - ELIMINATÒRIA (Actuació: 12’45h)   -  Assaig a les aules a 12h

1. Duo Dafnis (flautes)  

2. Quartet Kassia (corda)    

3. Trio Almarts (vlí. Vc. i piano)  

4. Nexes Project (quartet saxos)    

* a 16h_PROVA FINAL de les categories JOVES i SUPERIOR

 

Guanyadors

 
 
CATEGORIA INFANTIL
1r PREMI: The musical entertainer 
2n PREMI: Albaura 
Menció d'Honor: Trompeta és nom de noia 
 
 
CATEGORIA JUVENIL
1r PREMI: Duet Claritana 
2n PREMI: Duet Parés   
 
 
CATEGORIA JOVE
1r PREMI: Trio Isosceles 
2n PREMI: - -
Menció: Trio Granados 
              Quinteto alla corda 
 
 
CATEGORIA SUPERIOR
1r PREMI: Trio Almarts 
2n PREMI: Nexes Project
Menció d'honor: Duet Dafnis