Preinscripcions per a l’oferta d’escola per al proper curs 2020-2021, amb places per a les especialitats de Bàsic 1 i 2,  Avançat 1, 2 i 3,  i tallers.

Calendari

Preinscripció: del 8 al 15 de juliol
Publicació de barem: 15 de juliol – BAREM PROVISIONAL
Període de reclamacions: 16 de juliol
Publicació barem defintiiu: 17 de juliol
Oferta per especialitats: 17 de juliol
Assignació places: 17 de juliol
Període matriculació telemàtica: Del 20 de juliol
Període de matriculació presencial amb cita prèvia: 21 de juliol

Realitzar la inscripció

Degut a la situació actual i seguint les indicacions del Departament d’Educació, el procés de preinscripció es realitzarà de manera telemàtica i només per a aquells casos que sigui necessari i justificat, i amb cita prèvia, es podrà fer de forma presencial el dia 21 de juliol.

Per demanar la cita prèvia caldrà adreçar-se via correu electrònic a cmreus@dipta.cat indicant els motius.

Per realitzar la preinscripció caldrà complimentar el següent formulari de preinscripció entre els dies 8 i 15 de juliol

Informació sobre el barem de punts

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar:

  • Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts . Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
  • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
  • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

Criteris complementaris:
Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:

  • Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts
  • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment. (aquesta documentació s’haurà d’ajuntar dins el formulari de preinscripció)

En cas d'empat s'admet, per ordre, els alumnes el primer cognom dels quals comenci per la lletra "J" de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.
Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues.

 

PER A ACCEDIR ALS PROGRAMES DE BÀSIC II, AVANÇAT, I TALLERS CALDRÀ FER UNA PROVA DE NIVELL (un cop rebuda la vostra sol·licitud, el centre es posarà en contacte amb vosaltres si s’escau.)