Dades personals
Sessions del taller
Només podràs triar una sessió, i només estaran disponibles si hi ha places. Si no hi ha cap opció disponible és que s'han esgotat les places de totes les sessions.
Autorització drets d'imatge
La meva imatge i la del meu fill/a (menor d'edat) pot aparèixer en imatges que donin difusió de l'activitat del taller 'Música en família' en els mitjans propis del centre com a publicacions a la pàgina web del centre, exposicions, panels de fires i/o qualsevol altre mitjà de difusió que faci referència a les activitats educatives d’aquest centre.
Consentiment
Clàusula informativa

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les vostres dades personals per part de la Diputació de Tarragona:

Tractament de dades: Consultes web
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona Telèfon 977 296 600/  Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603  Adreça electrònica: DPD@dipta.cat
Finalitat del tractament:  Atenció de les consultes realitzades a través de les pàgines web de la Diputació de Tarragona.
Legitimació del tractament: Consentiment de la persona interessada (art. 6. 1. a) del RGPD
Procedència dades: De la persona interessada.
Destinataris dades: No se’n preveuen,  llevat obligació legal.
Termini de conservació de les dades: Dos anys.
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol•licitar al responsable del tractament  l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i la oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada.
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Obligatorietat: Les dades són obligatòries per a formalitzar la inscripció i portar a terme l’activitat formativa.
Decisions automatitzades: No existeixen decisions automatitzades en aquest tractament.