ini

Estan en tràmit d'aprovació la convocatòria de beques per alumnat d'Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació per al curs 2019-2020,

Com a novetat i amb motiu de la COVID-19 s'ha incorporat que també poden ser beneficiaris de beques aquelles persones que han estat afectades per la COVID (tant enconòmicament com sanitària)

 

Us extractem el més significatiu :

1.- ACTUACIONS BECADES

Les actuacions becades són l’import abonat pels preus públics de matrícula (curs 2019/2020) dels ensenyaments musicals que s’imparteixen a les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona. Exclosos altres programes d’estudis no reglats.

 

2.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS

2.1. Requisits generals:

 

 • El beneficiari ha de ser alumnat matriculat a les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona (exclosos altres programes, estudis no reglats).
 • Si les persones beneficiàries es donen de baixa dels estudis, ho hauran de comunicar a l’escola i aquesta, a la unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius.
 • El beneficiari ha d’haver abonat la totalitat de la matrícula que correspongui d’acord amb les Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics als centres d’educació de la Diputació de Tarragona vigents per cada curs acadèmic.
 • Ha de ser veí o resident a qualsevol població de la província de Tarragona durant el curs acadèmic 2019/2020 (entre la data 01/09/2019 al 30/06/2020), cosa que s’acreditarà amb l'empadronament municipal.
 • L’alumnat beneficiari ha d’haver obtingut en qualificació mitjana una nota superior o igual a 5 del curs del qual s’aporta el certificat acadèmic.
 • Les persones beneficiàries han de complir els requisits generals previstos a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Base 7 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona (BOPT de data 27/02/2019, amb la inserció número CVE 2019-02028).

 

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració d’ofici, si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de la documentació.

Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment de la justificació i pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

L’incompliment de qualsevol dels requisits continguts en els apartats 2.1 donarà lloc a la desestimació de la sol·licitud.

 

2.2. Requisits específics:

Per poder optar a beca s’haurà de complir amb algun d’aquests tres requisits. En el cas que es compleixi més d’un, l’alumne/a només caldrà que en justifiqui un.

 

2.2.1.Requisits econòmics deguts a la COVID- 19

L’alumne/a o algun dels membres declarats a la unitat familiar/unitat de convivència s’han d’haver trobat afectats per alguna de les següents situacions econòmiques de COVID-19, a partir de la declaració de l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020:

 

 • Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major.
 • Treballadors/es per compte aliè, fixes discontinus, afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
 • Treballadors/es per compte aliè afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de la producció.
 • Treballadors/es per compte aliè afectats per l'extinció del contracte de treball.
 • Treballadors/es per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica

 

2.2.2. Requisits per afectació sanitària deguts a la COVID-19.

 

La salut de l’alumne/a o de qualsevol dels membres declarats a la unitat familiar/unitat de convivència ha d’haver estat afectada per la COVID-19, ja sigui per malaltia reconeguda o per defunció.

 

2.2.3. Requisits econòmics generals:

La renda i patrimoni familiar de la unitat familiar/unitat de convivència per al curs 2019/2020 no pot superar els llindars màxims que s’indiquen, d’acord amb els llindars establerts pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Reial decret 430/2019, de 12 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2019-2020, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de beques i ajudes a l’estudi personalitzades. (BOE núm. 167 de 13 de juliol de 2019).

Nombre de membres de la família

Llindar - Euros

Famílies d’un membre

13.236 €

Famílies de dos membres

22.594 €

Famílies de tres membres

30.668 €

Famílies de quatre membres

36.421 €

Famílies de cinc membres

40.708 €

Famílies de sis membres

43.945 €

Famílies de set membres

47.146 €

Famílies de vuit membres

50.333 €

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.181 euros per cada nou membre computable de la família.

En el cas que no es compleixi algun dels requisits de l’apartat 2.2 donarà a lloc a la desestimació de la sol·licitud.

 

3.- CRITERI DE VALORACIÓ DE LES BEQUES

L’únic criteri de valoració és l'acadèmic, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb els requisits COVID, continguts en els apartats 2.2.1. i 2.2.2.  es realitzarà d’acord amb el següent quadre:

Nota mitjana

Percentatge màxim de l’import de la matrícula

de 5 a 6

42,50 %

de 6,01 a 7

45,00 %

de 7,01 a 8,50

47,50 %

de 8,51 a 10

50,00 %

La valoració de les sol·licituds de beca que es presentin amb els requisits continguts a l’apartat 2.2.3. es realitzarà  d'acord amb el següent quadre:

Nota mitjana

Percentatge màxim de l’import de la matrícula

de 5 a 6

85%

de 6,01 a 7

90%

de 7,01 a 8,50

95%

de 8,51 a 10

100%

4.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

- El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província durant el mes de juliol i fins al dia 4 de setembre de 2020 (agost inclòs).

- La sol·licitud i documentació obligatòria es pot presentar en paper als Registres Auxiliars de les secretaries de les Escoles i Conservatoris de música de la Diputació a Tarragona, Reus i  Tortosa, i també a les oficines del Registre General de la Diputació de Tarragona (Passeig Sant Antoni, 100 de Tarragona i a les del carrer Pere Martell, 2 de Tarragona)