ini
El passat divendres dia 30 d’octubre es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19 al territori de Catalunya.
 
D’acord amb aquesta resolució, en el seu apartat núm.12, es determina que els centres que imparteixen ensenyaments de règim especial reglats, hauran d'aplicar mesures per reduir la presencialitat als centres, sempre en consonància amb les Instruccions del 30 de juny i el que ja preveuen els seus plans d’organització (POC).
 
El nostre Pla d’Organització de Centre (POC) en el marc de la pandèmia Covid19, preveu diferents modalitat d’aprenentatge possibles:
  • Modalitat 100% presencial
  • Modalitat 100% telemàtica
  • Modalitat híbrida (presencial-telemàtica)
Aquest curs, i fins a la data d'avui, ha estat possible la modalitat 100% presencial llevat de casos excepcionals i puntuals.
 
A la vista de l'esmentada resolució, la Diputació de Tarragona, considera necessari establir les següents mesures més concretes per a cada àmbit educatiu:
  • Pel que fa als Conservatoris de Grau Professional de Música, tenint en compte que s'imparteixen classes individuals d'instrument, col·lectives teòriques i agrupacions instrumentals, i atenent a la procedència d'alumnat de diferents entorns educatius, es reduirà l'assistència presencial en les assignatures col·lectives teòriques i grupals instrumentals i es passarà a realitzar l'activitat lectiva de forma telemàtica. Es mantindran de forma presencial les classes instrumentals individuals, les de pianista acompanyant i les de cambra en la mesura del possible. 
  • Pel que fa als estudis d'Escola (Iniciació, Bàsics, Avançats, Nivell Mitjà i Tallers), es tracta d'ensenyaments de règim especial no reglats,  per la qual cosa es passa a la modalitat d’ ensenyament telemàtic en la seva totalitat.

Aquestes mesures entraran en vigor el proper dilluns 2 de novembre.
 

La nova organització s'haurà de desplegar en el transcurs de tota la setmana vinent i serà vigent fins a la finalització del primer trimestre del curs escolar, llevat de possibles canvis segons determini el Departament de Salut i Departament d'Educació.
 
Per adaptar-nos a la nova situació, en alguns casos, serà necessari reajustar horaris. 
 
El centre ha impulsat des de l’inici de curs el seu propi entorn virtual d’aprenentatge que ens alguns casos s’ha activat. Aquest serà doncs, l’entorn de comunicació i d’aprenentatge per a la gran majoria de matèries que s’impartiran de forma telemàtica.
  
L'activitat lectiva, a partir de la propera setmana s'ha organitzat de la següent manera:

ENSENYAMENTS NO REGLATS - ’ESCOLA DE MÚSICA (INICIACIÓ, BÀSIC 1 I 2, AVANÇATS 1R A 3R, PREPARACIÓ PROVES D'ACCÉS, SUZUKI, TALLERS I CURSOS PONT):
 
Totes les assignatures individuals i col·lectives s’impartiran telemàticament (classes online o enviament de tasques) dins el seu horari habitual. El professorat de cada assignatura donarà les indicacions pertinents de com l’organitzarà (seguint el Pla d’Obertura previst al començament de curs).ENSENYAMENTS REGLATS DE GRAU PROFESSIONAL - CONSERVATORI:  
 

Totes les assignatures col·lectives i agrupacions instrumentals  s’impartiran telemàticament (classes online o enviament de tasques) dins el seu horari habitual. El professorat de cada assignatura donarà les indicacions pertinents de com l’organitzarà (seguint el Pla d’Obertura previst al començament de curs).
 
Les assignatures individuals instrumentals (instrument principal, complementari i acompanyament), i de música de cambra es realitzaran de forma presencial al centre
L'horari de les classes serà el mateix que l'actual llevat d'aquells que calgui fer-ne un modificació per tal de facilitar l’assistència de l'alumnat a les classes telemàtiques o reduir la seva mobilitat.

Les classes amb el pianista repertorista per part de l’alumnat de corda, vent i percussió, seran presencials  i es realitzaran seguint el procediment habitual de reserva de dia i hora (a través de la GSUITE). Es prioritzarà que es realitzi el mateix dia de la classe presencial d’instrument.
 
 La Direcció i l’equip docent del centre estem treballant per mantenir el bon funcionament del centre de la millor manera possible en aquestes circumstàncies.