ini

PREMIS EXTRAORDINARIS - CURS 2021-22

BASES Juny 2022

Els premis extraordinaris pretenen ser un reconeixement a l’alumnat que, gràcies a l'esforç, el rigor i la dedicació, han aconseguit uns resultats acadèmics extraordinaris en finalitzar el grau professional.

Requisits:

Poden optar a premi extraordinari tot l’alumnat que compleixin els requisits següents:

 • Haver finalitzat el Grau Professional de Música el curs 2021-22
 • Tenir una qualificació mitjana dels dos darrers cursos igual o superior a 8 (*)
 • Per la prova d’especialitat instrumental tenir una qualificació del darrer curs igual o superior a 9 a l'assignatura d'instrument.
 • Per la prova d’harmonia tenir una qualificació del darrer curs igual o superior a 9 a l'assignatura d'harmonia.

(*) la mitjana es calcularà a partir de les següent assignatures:

 

Àrea d’instrument de l’orquestra:

5è GP

Instrument

Harmonia

Orquestra/Banda

Cambra

Anàlisi              i formes

Història

de la música

6è GP

Instrument

Harmonia

Orquestra/Banda

Anàlisi i formes

 

 

 

Àrea d’instruments polifònics:

5è GP

Instrument

Harmonia

Acompanyament

Cambra

Anàlisi               i formes

Història

de la música

6è GP

Instrument

Harmonia

Acompanyament

Anàlisi i formes

 

 

 

Àrea de cant:

5è GP

Instrument

Harmonia

Idiomes aplicats al cant

Interpretació i escena

Anàlisi              i formes

Història

de la música

6è GP

Instrument

Harmonia

Interpretació                     i escena

Anàlisi i formes

 

 

 
Funcionament

El Tribunal estarà format pel president, tres vocals i un secretari/a. No podrà formar part del Tribunal l’ex-professor/a de l’instrument en la que l’alumne es presenta a premi.

Cada especialitat instrumental només pot tenir un premi extraordinari i tres mencions d’honor. També podrà quedar desert. Es considera cada instrument com una especialitat diferent.

 
Calendari:

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 3 de juny de 2022 Les proves es realitzaran la darrera setmana de juny de 2022

La presentació de les sol·licituds es realitzarà per correu electrònic a cmtgna@dipta.cat abans del 3 de juny de 2022.

 

Proves

Hi hauran dos tipus de proves

 • Especialitat instrumental
 • Harmonia
Prova d’especialitat Instrumental:
 • Interpretació d'un mínim de dues obres de diferent estil
 • La durada del programa serà d’entre 20 i 30 minuts.

 

L’alumnat haurà d’enviar per correu electrònic les partitures del programa que presenta (amb la part de piano si toca amb pianista acompanyant).

Prova d’harmonia:
 1. Presentació d’un treball, el qual pot ser del curs, que consistirà amb una composició per per instrument solista, piano o conjunt instrumental amb o sense acompanyament de piano, així com els elements electroacústics i tecnològics necessaris.
  • Les característiques estètiques i el llenguatge, tant de la melodia com de l’acompanyament, són totalment lliures.
  • La durada mínima ha de ser de 40 compassos, incloent la introducció i la coda facultativa.
 2. Treball en clausura, que consistirà en la realització de l’acompanyament d’una melodia donada o amb l’harmonització d’un baix o cant donat amb característiques i estils treballades al curs

 

-             La durada màxima d’aquests treballs determinats pel tribunal serà de 16 compassos.