ini

L'ingrés a la nostra comunitat educativa comporta un compromís, tant de l'alumne com de les famílies, envers el projecte educatiu del centre, el qual contempla els mecanismes necessaris perquè aquesta col·laboració sigui efectiva i enriquidora per a la formació musical de l'alumne.  Aquesta formació musical segueix programes educatius que es complementen entre si de forma progressiva al llarg de la vida acadèmica de l'alumne, permetent-li cursar des d'uns estudis bàsics fins a uns altres netament professionalitzadors.
 
L'estructura dels ensenyaments que oferim, està clarament diferenciada. Per una banda hi ha els cursos i programes de nivell elemental que configuren l'Escola de Música ,adreçat als alumnes més joves, i per l'altra tots els estudis de grau professional que corresponen al Conservatori i que requereixen coneixements musicals previs, suficients per afrontar aquesta etapa de l’ensenyament musical. 

Accés als estudis de Nivell Elemental – Escola de Música

Per accedir als estudis que s’imparteixen a l’Escola de Música cal realitzar la preinscripció en les dates designades anualment. L’alumnat de nova entrada haurà d’aportar documentació específica i es tindran en compte els criteris generals de prioritat  i els barems  objectius establerts. Per accedir als programes de Bàsic II, Avançat, Pont cant i Tallers, cal fer una prova de nivell.

Calendari de preinscripció i matrícula

Per alumnes de nova entrada curs 2019 – 2020

Més informació aquí

Requisits, documentació i barem

Documentació per realitzar la preinscripció. Alumnes de nova entrada a l’Escola

 • Original i fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.  Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família. 
 • Original i fotocòpia del DNI del pare i la mare; o tutor o tutora o guardador/a de fet o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.  Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 
 • Documentació que justifiqui els punts del barem.

Documentació per formalitzar la matrícula

 • Original i fotocòpia acreditativa dels beneficis fiscals (carnet Fam. Nombrosa, Monoparental, etc.), regulats a les Ordenances Fiscals.

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar:                                                                           

 • Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts. Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
 • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
 • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts
 • Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:
 • Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts
 • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment
En cas d'empat s'admet, per ordre, els alumnes el primer cognom dels quals comenci per la lletra "X”, de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació i vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.
Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues.

Per accedir als programes de Bàsic II, AVançat, Pont cant i Tallers caldrà fer una prova de nivell

Horari de secretaria

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Accés als estudis de Grau Professional – Conservatori

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica del Departament d’Ensenyament, que consta de dos exercicis: Llenguatge musical i Instrument. Aquestes es realitzen un cop a l’any i de forma simultània als Conservatoris Professionals i centres autoritzats de Catalunya, en la data i hora que estableix el Departament.

Per accedir als altres cursos cal superar una prova específica pròpia de cada centre.


Proves d’accés

Calendari d'inscripció i de les proves

Calendari d’inscripció 2019-2020

 • Inscripció a les proves d’accés al Grau Professional i trasllats pel curs 2019-2020: del 29 de març al 9 d’abril de 2019

Calendari de les proves

 • Realització de la primera part de la prova d’accés a primer curs de grau professional (prova de llenguatge musical, audició i cant coral):  22 de maig de 2019 a les 10 h
 • Realització de la resta de proves: a determinar pel centre
 • Les qualificacions provisionals de cada part (així com les qualificacions finals) es publiquen als taulers d'anuncis dels centres seu de les proves. Hi ha un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions, si escau, per escrit davant la comissió avaluadora, a comptar des del dia següent de la publicació
 • Les qualificacions definitives s'han de publicar abans del 12 de juny de 2019


​Horari de secretaria

 • De dilluns a divendres de 9 a 13 h
 • Dilluns de 16 a 18 h

Documentació

Sol·licituds, impresos i taxes


PDF icon  Imprès d'inscripció a les proves d'accés i preinscripció als ensenyaments professionals de música

PDF icon  Imprès preinscripció als ensenyaments professionals per alumnes d'altres centres 2019-2020 

PDF icon  Taxa per drets d'examen Proves d'Accés a Grau Professional 

 

Documentació requerida per formalitzar la inscripció

 •  Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. 

Si l'alumne o alumna és menor d'edat, també cal presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família. 
 • ​Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

 

Informació general el dia de les proves

​El dia de les proves

 • Portar el DNI.  (original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna). Si l'alumne o alumna és menor d'edat, també cal presentar original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família. Cal original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Portar a l’exàmen de llenguatge i cant coral: llapis, goma i diapasó de forquilla.
 • Portar copies per duplicat de les obres presentades a la prova d'instrument.
 • Els alumnes hauran de portar el seu propi pianista acompanyant en cas que les obres presentades ho requereixin.

Qualificacions i certificats

 • Les qualificacions globals de les proves es faran publiques al taulell d'anuncis del centre.
 • Si es vol un certificat acreditatiu de superació de la prova d'accés, s'ha de demanar a la secretaria del centre

Horaris de les proves

Proves  1r curs Grau Professional:

Prova de llenguatge musical, audició i cant coral: 22 de maig a les 10h 

Prova d’instrument: a determinar pel centre

Els horaris de les proves es faran públics properament per a la seva consulta

 

Proves  a altres cursos de Grau Professional:  A determinar pel centre

Orientacions i models de les proves

La finalitat d’aquesta prova és la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa. La prova consta de dues parts, una de llenguatge musical, audició i cant coral i una altra d’instrument. Les parts s’han de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima de cinc punts en cadascuna per a l’establiment de la nota global. 

Consulteu la resolució de la convocatòria de les proves d’accés pel proper curs per obtenir més informació  així com els documents sobre orientació general i exemples d’exàmens de Llenguatge musical, audició i cant coral del Departament d’Ensenyament per al curs 2019-2020

 

1r de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

2n de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

3r de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

4t de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

5è de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

6è de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.