ini

L'ingrés a la nostra comunitat educativa comporta un compromís, tant de l'alumne com de les famílies, envers el projecte educatiu del centre, el qual contempla els mecanismes necessaris perquè aquesta col·laboració sigui efectiva i enriquidora per a la formació musical de l'alumne.  Aquesta formació musical segueix programes educatius que es complementen entre si de forma progressiva al llarg de la vida acadèmica de l'alumne, permetent-li cursar des d'uns estudis bàsics fins a uns altres netament professionalitzadors.
 
L'estructura dels ensenyaments que oferim, està clarament diferenciada. Per una banda hi ha els cursos i programes de nivell elemental que configuren l'Escola de Música ,adreçat als alumnes més joves, i per l'altra tots els estudis de grau professional que corresponen al Conservatori i que requereixen coneixements musicals previs, suficients per afrontar aquesta etapa de l’ensenyament musical. 

Accés als estudis de Nivell Elemental – Escola de Música

Per accedir als estudis que s’imparteixen a l’Escola de Música cal realitzar la preinscripció en les dates designades anualment. L’alumnat de nova entrada haurà d’aportar documentació específica i es tindran en compte els criteris generals de prioritat  i els barems  objectius establerts. Per accedir als programes de Bàsic II, Avançat, Pont cant i Tallers, cal fer una prova de nivell.

Calendari de preinscripció i matrícula

Alumnat intern del centre:

 

Calendari

Període matriculació telemàtica

Període matrícula presencial amb cita prèvia

 

 

 

 

ALUMNES DEL CENTRE

Iniciació Basic I

Del 6 al 10 de juliol

9 i 10 de juliol

Bàsic II

Del 6 al 10 de juliol

9 i 10 de juliol

Aprenentatge Avançat

Del 6 al 10 de juliol

9 i 10 de juliol

Curs pont/ Tallers

23 i 24 de juliol

24 de juliol

Aula Suzuki

Del 6 al 10 de juliol

9 i 10 de juliol

 

Accés als estudis de Grau Professional – Conservatori

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica del Departament d’Educació, que consta de dos exercicis: Llenguatge musical i Instrument. Aquestes es realitzen un cop a l’any i de forma simultània als Conservatoris Professionals i centres autoritzats de Catalunya, en la data i hora que estableix el Departament.

Per accedir als altres cursos cal superar una prova específica pròpia de cada centre.

 

PERÍODE DE MATRÍCULA GRAU PROFESSIONAL ALUMNAT INTERN

ALUMNES DEL CENTRE

Període matriculació telemàtica

Període matrícula presencial amb cita prèvia

13 al 17 de juliol

16 i 17 de juliol