ini

L'ingrés a la nostra comunitat educativa comporta un compromís, tant de l'alumne com de les famílies, envers el projecte educatiu del centre, el qual contempla els mecanismes necessaris perquè aquesta col·laboració sigui efectiva i enriquidora per a la formació musical de l'alumne.  Aquesta formació musical segueix programes educatius que es complementen entre si de forma progressiva al llarg de la vida acadèmica de l'alumne, permetent-li cursar des d'uns estudis bàsics fins a uns altres netament professionalitzadors.
 
L'estructura dels ensenyaments que oferim, està clarament diferenciada. Per una banda hi ha els cursos i programes de nivell elemental que configuren l'Escola de Música ,adreçat als alumnes més joves, i per l'altra tots els estudis de grau professional que corresponen al Conservatori i que requereixen coneixements musicals previs, suficients per afrontar aquesta etapa de l’ensenyament musical. 

Accés als estudis de Nivell Elemental – Escola de Música

Per accedir als estudis que s’imparteixen a l’Escola de Música cal realitzar la preinscripció en les dates designades anualment. L’alumnat de nova entrada haurà d’aportar documentació específica i es tindran en compte els criteris generals de prioritat  i els barems  objectius establerts. Per accedir als programes de Bàsic II, Avançat, Pont cant i Tallers, cal fer una prova de nivell.

Calendari de preinscripció i matrícula

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I PROCÉS DE MATRICLACIÓ D’ALUMNAT. CURS 2022-2023

Calendari

Oferta inicial

Preinscripció

Barem Provisional

Període de Reclamacions

Barem Definitiu

Oferta final

Assignació places

Període matriculació

 

 

 

 

 

 

ALUMNAT DEL CENTRE

Iniciació

 

 

 

 

 

 

 

Del 8 al 10 juny

Aula Suzuki

 

 

 

 

 

 

 

Del 8 al 10 juny

Aprenentatge Bàsic I

 

 

 

 

 

 

 

Del 13 al 14 juny

Aprenentatge Bàsic II

 

 

 

 

 

 

 

Del 15 al 21 juny

Aprenentatge Avançat

 

 

 

 

 

 

 

Del 15 al 21 juny

Curs pont

 

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

1 juliol

1 juliol

1 juliol

Del 7 al 11 juliol

Tallers

 

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

1 juliol

1 juliol

1 juliol

Del 7 al 11 juliol

 

 

 

 

 

 

ALUMNAT DE NOVA ENTRADA

Sensibilització

4 d’abril

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

25 maig

25 maig

25 maig

Del 3 al 8 juny

Iniciació

4 d’abril

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

25 maig

25 maig

25 maig

Del 3 al 8 juny

Aula Suzuki

4 d’abril

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

25 maig

25 maig

25 maig

Del 3 al 8 juny

*Aprenentatge Bàsic I i II

 

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

1 juliol

1 juliol

1 juliol

Del 7 al 11 juliol

*Aprenentatge Avançat

 

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

1 juliol

1 juliol

1 juliol

Del 7 al 11 juliol

*Curs pont

 

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

1 juliol

1 juliol

1 juliol

Del 7 al 11 juliol

*Tallers

 

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

1 juliol

1 juliol

1 juliol

Del 7 al 11 juliol

* L’oferta de places vacants que s’ofereix es determina a partir de les places escolars establertes segons especialitat instrumental, tenint en compte la previsió de l’alumnat que passi de curs o de les vacants de l’oferta inicial.

Accés als estudis de Grau Professional – Conservatori

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica del Departament d’Educació, que consta de dos exercicis: Llenguatge musical i Instrument. Aquestes es realitzen un cop a l’any i de forma simultània als Conservatoris Professionals i centres autoritzats de Catalunya, en la data i hora que estableix el Departament.

Per accedir als altres cursos cal superar una prova específica pròpia de cada centre.

Informació sobre les proves d’accés a grau profesisonal per al curs 2022-2023

 

PERÍODE DE MATRÍCULA GRAU PROFESSIONAL ALUMNAT INTERN