ini

Inscripció i tràmit

Accés als estudis de Grau Professional – Conservatori

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica del Departament d’Educació, que consta de dos exercicis: Llenguatge musical i Instrument. Aquestes proves es realitzen un cop a l’any i de forma simultània als Conservatoris professionals i centres autoritzats de Catalunya, en la data i hora que estableix el Departament.

Per accedir als altres cursos cal superar una prova específica pròpia de cada centre.

 

Proves d’accés

Arran de la situació generada pel Covid 19,  us fem saber que el Departament d’Educació ha procedit a modificar lleugerament la prova d'accés a 1r de grau professional de música per tal d'adaptar-la a les possibilitats d'aprenentatge que han tingut els aspirants  a causa del tancament dels  centres educatius durant tot el tercer trimestre d'aquest curs.

D'aquesta manera, la comissió redactora de les proves ha flexibilitzat i ha ampliat l'optativitat d'algunes de les preguntes, tot i que  els canvis s'apliquen a la prova, però el document d'orientacions es manté tal com era l'original.

 

Adjudicació de places - Grau Professional

Ja està disponible l’adjudicació de les places de Grau Professional per al curs 2020-20201.

Consulta el llistat aquí

Oferta final de places de grau professional

Podeu consultar l’oferta final de places de grau professional aquí

Resultats proves d'accés - juny de 2020

Feu clic aquí per a consultar els resultats de les proves d’accés al Grau Professional realitzades al Conservatori a la convocatòria de juny de 2020

Calendari reclamacions, assignació de places i matrícula

Període de reclamacions: 2,3 i 6 de juliol (exclusivament per correu electrònic a proves.cmt@dipta.cat)
Oferta d’especialitats: 8 de juliol
Assignació de places: 8 de juliol
Període de matricula: del 20 al 22 de juliol (telemàtica) i 22 de juliol (presencial amb cita prèvia i justificació)

Calendari d'inscripció i de les proves

ATENCIÓ: Totes les dates proposades per al mes de juny i posteriors són provisionals i podran variar en funció de l'evolució de la pandèmia

Calendari d’inscripció 2020-2021

 • Inscripció a les proves d’accés al Grau professional i trasllats per al curs 2020-2021: del 13 al 20 de maig de 2020

Calendari de les proves

 • Realització de la primera part de la prova d’accés al primer curs de grau professional (prova de llenguatge musical, entonació, audició i creació):  22 de juny
 • Realització de la resta de proves: a partir del  22 de juny
 • La publicació de llistes d’admesos i exclosos i de llistes de qualificacions es farà de manera exclusiva a la web del conservatori. Qualsevol reclamació s’haurà de presentar via correu electrònic a l’adreça proves.cmt@dipta.cat
 • Pel que fa a les peticions de revisió d’examen, quan l’aspirant demani vista del mateix, se li enviarà per correu electrònic i es farà una revisió preferentment telefònica. Com en el cas anterior, excepcionalment, es donarà cita prèvia per atenció presencial

Un cop realitzada i confirmada la preinscripció a les proves, ens posarem en contacte amb cada participant per informar-lo de tot allò que ha de saber a nivell organitzatiu per al dia/es de les proves.

 

Calendari actualitzat segons el document “Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió administrativa i en la realització de les proves d’accés motivats per la situació de pandèmia” publicat el 8 de maig de 2020 pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

  13 al 20 de maig

Inscripció a les proves d’accés al Grau Professional pel curs 2020/2021
Preinscripció al centre (trasllats d’expedient i segones especialitats)
22 de maigPublicació llista provisional els aspirants inscrits (abans de les 15 h al web del centre)
Inici del termini de reclamacions a la llista provisional (a partir de les 15 h)
27 de maigFinalització del termini de reclamacions a la llista provisional dels aspirants inscrits (fins les 15h)
29 de maigPublicació de la llista definitiva d’aspirants (abans de les 15 h al web del centre)
8 de junyPublicació de la composició específica de les comissions avaluadores. (WEB)
17 de juny

Publicació de l’horari individual assignat a cada aspirant per a la prova d'instrument. (WEB)

Presentació de la sol·licitud

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, la inscripció a les proves d'accés al grau professional, es farà a distància i amb suport informàtic. De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació amb suport informàtic, el centre atendrà presencialment amb cita prèvia del sol·licitant, per tramitar la inscripció.

INSCRIPCIÓ AMB SUPORT INFORMÀTIC
 1. Descarregar i omplir la sol·licitud d’incripció a les proves d’accés .
 2. Escanejar o fotografiar la documentació necessària i acreditativa.
 3. Enviar per correu electrònic a: proves.cmt@dipta.cat

a) La sol·licitud d’inscripció degudament omplerta
b) Documentació necessària i acreditativa (escanejada o fotografiada)

Un cop rebuda la vostra documentació i revisada, es respondrà el correu en el qual farem arribar la matrícula corresponent amb l’import del preu públic a abonar. Caldrà retornar per correu electrònic una còpia escanejada o fotografiada del justificant de pagament del banc.  

En el mateix termini, es poden presentar altres sol·licituds de preinscripció a centres diferents al de prova sense que això constitueixi una duplicitat.

ALUMNAT QUE VULGUI CURSAR 2a ESPECIALIAT O TRASLLAT DE CENTRE

L’aumnnat que sol·liciti canviar de centre (trasllat d’expedient) haurà de descarregar i omplir la sol·licitud específica i continuar amb els pasos 2 i 3 de l’apartat anterior.

L’alumnat intern que vol accedir al grau profesional com a segona especialitat al mateix centre, haurà d’enviar la  sol·licitud d’incripció a les proves d’accés  dins del període del 13 al 20 de maig i estarà exempt de fer la prova. 

INSCRIPCIÓ AMB CITA PRÈVIA

De manera excepcional, els sol·licitants que no puguin fer la presentació amb suport informàtic, podran realitzar-la els dies  19 i 20 de maig de forma presencial al centre amb cita prèvia. És imprescindible que truquin al centre, al telèfon 977 23 58 30 durent el període d’inscripció, entre els dies 13 i 18 de maig de 9 a 14h , i se’ls citarà un dia i hora determinats dels destinats a la isncripció presencial. 

Per fer la inscripció de forma presencial caldrà, respectar el dia i hora concertat i complir una sèrie ed requisits de seguretat:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
 • Caldrà portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar;
 • Recomanem portar mascareta i guants
 • No hauran d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions

Documentació identificativa i necessària

El formulari de la sol·licitud d’inscripció s'ha d'enviar per correu electrònic, en tots els casos, acompanyat dels documents escanejats o fotografiats següents: 

 • El DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. 

Si l'alumne o alumna és menor d'edat, també cal:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família. 
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

En el cas que accediu als beneficis o reduccions de l’import del preu públic per realitzar la prova, caldrà adjuntar la documentació acreditativa per gaudir-ne (carnet de família nombrosa, monoparental...).

En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

La sol·licitud d’inscripció no es considerarà formalitzada fins que s’efectui la matrícula i l’abonament del preu públic corresponent.

 

 

Preu, bonificacions, reduccions

Preu

El preu del dret d’examen d’accés al grau d’ensenyament professional als conservatoris de música de la Diputació de Tarragona és de 105,00 €.

El preu s'haurà de fer efectiu en els cinc dies posteriors de la data de lliurament de l’imprés de matrícula al sol·licitant.

No s’admetrà cap supòsit de devolució del preu abonat.

Bonificacions i reduccions

Famílies nombroses

De conformitat amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, l’alumnat que acrediti ser membres de família nombrosa gaudirà de les reduccions següents:

Categories de família nombrosaReduccions
General50% import de la matrícula (52,5€)
Especial100% import de la matrícula

Famílies monoparentals

De conformitat amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de l’esmentada llei, l’alumnat que acrediti ser membre de família monoparental li serà d’aplicació les bonificacions següents:

Categories de família monoparentalReduccions
General50% import de la matrícula (52,5€)
Especial100% import de la matrícula

 

Persones amb discapacitat

De conformitat amb l’article 18 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, l’alumnat amb un grau mínim de discapacitat del 33%  serà d’aplicació la bonificació següent:

Grau de discapacitatReduccions
Mínim 33%100% import de la matrícula

Víctimes del terrorisme

D’acord la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes , així com el cònjuge i els fills es pot acollir a l’exempció següent:

 • 100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’ha d’adjuntar també el llibre de família.

 

Víctimes de violència de gènere i els seus fills

Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els fills dependents, es poden acollir a l’exempció següent:

 • 100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita presentant l’ordre de protecció en favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció en favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció (així com el llibre de família en el cas dels fills dependents). La data d’expedició dels documents requerits ha de tenir una vigència màxima d’1 any. En cas contrari, l’alumne ha de demanar un certificat de l’ordre de protecció.

Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no es dicti l’ordre de protecció.

Pagament

Un cop rebeu l’imprès de matrícula caldrà efectuar el pagament del preu públic que dona dret a realitzar la prova.

L’import s'haurà de fer efectiu en els cinc dies posteriors de la data de lliurament de l’imprés de matrícula al sol·licitant.

Posteriorment caldrà enviar per correu electrònic el resguard de pagament  a proves.cmt@dipta.cat

Certificació i validesa de la prova

S'expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova d'accés, d'acord amb el model establert a cadascuna de les ordres que estableix l'organització de les proves específiques d'accés de cadascun dels ensenyaments professionals, esmentades a la part expositiva d'aquesta Resolució. Pel que fa als certificats de superació de les proves, s’enviaran per correu ordinari. Per a casos excepcionals,  es podrà recollir al centre amb cita prèvia.

La superació de la prova d'accés és vàlida exclusivament per al curs acadèmic 2020-2021 i no suposa l'obtenció de plaça escolar.

 

Aspirants amb necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

Un mes abans de la data de la prova, com a mínim, aquestes persones hauran d’enviar per correu electrònic, a proves.cmt@dipta.cat,la sol·licitud de suport tècnic o material acompanyada de la documentació següent (escannejada o fotografiada):

 1. Document nacional d’identitat o document d’identificació equivalent.
 2. Sol·licitud d’inscripció a les proves.
 3. Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda.
 4. Si escau, un certificat emès per l’organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.
 5. Si escau, dictamen d’escolarització del Departament d’Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina, si escau, les mesures o recursos addicionals. La persona interessada disposa d'un termini de tres dies a partir de la notificació per presentar reclamació.

 

PDF icon Sol·licitud de suport tècnic o material

 

 

Contacta amb nosaltres per a qualsevol dubte

A través del correu electrònic: proves.cmt@dipta.cat 

A través del telèfon: 977 235830  (de 9 a 13 i de 16  a 18h) de dilluns a divendres

Orientacions i models de les proves

La finalitat d’aquesta prova és la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa. La prova consta de dues parts, una de llenguatge musical, audició i cant coral i una altra d’instrument. Les parts s’han de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima de cinc punts en cadascuna per a l’establiment de la nota global. 

Consulteu la resolució de la convocatòria de les proves d’accés pel proper curs per obtenir més informació  així com els documents sobre orientació general i exemples d’exàmens de Llenguatge musical, audició i cant coral del Departament d’Educació per al curs 2020-2021

1r de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

2n de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

3r de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

4t de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

5è de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.

6è de Grau Professional

Aquesta informació pot estar subjecta a canvis segons les orientacions del Departament d'Educació.