ini
(Sensibilització (5 anys) i Violí Suzuki I,II,III (4, 5 i 6 anys)

Oferta i assignació de places (21.06)

Programa de Sensibilització:  11 places

 

Programa Violí Suzuki: 2 places

PROGRAMAPLACES
Suzuki 1 Violí1
Suzuki 2 Violí1
Suzuki 3 Violí0

 

 

Calendari

Període de preinscripció: de 9 al 16 de juny*

 

17 de juny

Llistat provisional amb barem

18 de juny

Període de reclamacions

21 de juny

Llistat definitiu amb barem

21 de juny

Oferta i assignació de places

22 i 23 de juny

Matrícula

* pendent de publicació

Programes de la convocatòria

Programa de sensibilització (5 anys)

Programa de Violí Suzuki* (I,II,III) de 4, 5 i 6 anys

 

El "Mètode Suzuki", anomenat també mètode de la llengua materna, va ser ideat pel violinista i pedagog japonés Shinichi Suzuki a mitjans del segle XX. Es basa en que tots els nens i nenes són capaços de desenvolupar el talent dins l'entorn adequat. L'objectiu de la filosofia Suzuki és, des de l'etapa primerenca de la vida,  formar a persones felices que per mitjà de l'aprenentatge d'un instrument musical (en aquest cas, el violí) desenvolupin una personalitat que inclogui el respecte, l'autoestima i l'autonomia.
 
Professor: José Luís Moles

  • És imprescindible que en aquesta línia educativa hi hagi la implicació dels pares i/o mares a l’aula com a factor fonamental en el desenvolupament de les habilitats del seu fill.
  • Es combina la classe individual amb la classe en grup, a més de concerts.

 

Realitzar la preinscripció

Degut a la situació actual i seguint les indicacions del Departament d’Educació, el procés de preinscripció es realitzarà de manera telemàtica i només per a aquells casos que sigui necessari i justificat, i amb cita prèvia, es podrà fer de forma presencial.

Per demanar la cita prèvia caldrà adreçar-se a través d’aquest enllaç

Per realitzar la preinscripció caldrà complimentar el següent formulari de preinscripció entre els dies 9 i 16 de juny  (Caldrà inciar una sessió en compte google per a realitzar-la)

Informació sobre el barem de punts (programa Sensibilització)

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar (programa de Sensibilització):

  • Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts . Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts .  Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
  • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
  • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

Criteris complementaris (programa de Sensibilització):
Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:

  • Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts
  • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment(aquesta documentació s’haurà d’ajuntar dins el formulari de preinscripció)

En cas d'empat s'admet, per ordre, els alumnes el primer cognom dels quals comenci per la lletra "J" de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.
Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues.

 

Per al programa de Violí Suzuki, el procediment no es realitzarà per mitjà del barem. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places, l’ordre es configurarà segons el primer cognom dels quals comenci per la lletra "J" de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.