ini
Del 19 d’abril al 16 de maig de 2022
Preinscripcions per a l’oferta d’escola per al proper curs 2022-2023, amb places per als programes de  Sensibilització, Iniciació, Bàsic 1 i 2 i  Avançat 1, 2 i 3, curs pont cant i tallers i Aula Suzuki de violí.

 

Oferta final de places (25.05)

20 places de sensibilització
25 places d'iniciació
2 places - Suzuki 1
1 plaça - Suzuki 2
1 plaça - Suzuki 3

 

Per als programes d’Aprenentatge Bàsic, Aprenentatge Avançat, curs pont i tallers:

L’oferta de places vacants que s’ofereix es determina a partir de les places escolars establertes segons especialitat instrumental, tenint en compte la previsió de l’alumnat que passi de curs o de les vacants de l’oferta inicial.

Barem definitiu programes Sensibilització, Iniciació i Suzuki (25.05)

Consulteu aquí el barem definitiu

 

El Barem definitiu per a la resta de programes educatius es publicarà el dia 1 de juliol.

Calendari

Calendari

Oferta inicial

Preinscripció

Barem Provisional

Període de Reclamacions

Barem Definitiu

Oferta final

Assignació places

Període matriculació

 

 

 

 

 

 

ALUMNAT DEL CENTRE

Iniciació

 

 

 

 

 

 

 

Del 8 al 10 juny

Aula Suzuki

 

 

 

 

 

 

 

Del 8 al 10 juny

Aprenentatge Bàsic I

 

 

 

 

 

 

 

Del 13 al 14 juny

Aprenentatge Bàsic II

 

 

 

 

 

 

 

Del 15 al 21 juny

Aprenentatge Avançat

 

 

 

 

 

 

 

Del 15 al 21 juny

Curs pont

 

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

1 juliol

1 juliol

1 juliol

Del 7 al 11 juliol

Tallers

 

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

1 juliol

1 juliol

1 juliol

Del 7 al 11 juliol

 

 

 

 

 

 

ALUMNAT DE NOVA ENTRADA

Sensibilització

4 d’abril

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

25 maig

25 maig

25 maig

Del 3 al 8 juny

Iniciació

4 d’abril

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

25 maig

25 maig

25 maig

Del 3 al 8 juny

Aula Suzuki

4 d’abril

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

25 maig

25 maig

25 maig

Del 3 al 8 juny

*Aprenentatge Bàsic I i II

 

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

1 juliol

1 juliol

1 juliol

Del 7 al 11 juliol

*Aprenentatge Avançat

 

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

1 juliol

1 juliol

1 juliol

Del 7 al 11 juliol

*Curs pont

 

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

1 juliol

1 juliol

1 juliol

Del 7 al 11 juliol

*Tallers

 

Del 19 d’abril al 16 de maig

19 maig

20 a 23 maig

1 juliol

1 juliol

1 juliol

Del 7 al 11 juliol

* L’oferta de places vacants que s’ofereix es determina a partir de les places escolars establertes segons especialitat instrumental, tenint en compte la previsió de l’alumnat que passi de curs o de les vacants de l’oferta inicial.

Realitzar la preinscripció

Degut a la situació actual i seguint les indicacions del Departament d’Educació, el procés de preinscripció es realitzarà de manera telemàtica i només per a aquells casos que sigui necessari i justificat, i amb cita prèvia, es podrà fer de forma presencial.

Per demanar la cita prèvia caldrà adreçar-se a través d’aquest enllaç

Per realitzar la preinscripció caldrà complimentar el següent formulari de preinscripció entre els dies 19 d’abril i 16 de maig (Caldrà inciar una sessió en compte google per a realitzar-la) 

 

 

Informació sobre el barem de punts (alumnat extern)

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar:

  • Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts . Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts .  Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
  • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
  • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

Criteris complementaris:
Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:

  • Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts
  • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment. (aquesta documentació s’haurà d’ajuntar dins el formulari de preinscripció)

En cas d'empat, les sol·licituds admeses s'ordenaran per ordre alfabètic del primer cognom a partir de la lletra "J", de conformitat amb el resultat dels sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació i vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.
Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues.

PER A ACCEDIR ALS PROGRAMES DE BÀSIC II, AVANÇAT, PONT CANT I TALLERS CALDRÀ FER UNA PROVA DE NIVELL (un cop rebuda la vostra sol·licitud, el centre es posarà en contacte amb vosaltres si s’escau.). L’assignació de plaça anirà supeditada a passar una prova de nivell.

 

Procediment específic per a l'assignació de places a l'Aula Suzuki quan el nombre de sol·licituds d'admissió sigui superior a l'oferta de places:
 
1. S'ordenaran les sol·licituds tenint en compte l'any de naixement segons nivell de programes.
2. En cas d'obtenir més sol·licituds que places ofertades en cada nivell de programa, la plaça s'assignarà tenint en compte l'ordre alfabètic del primer congnom de l'alumnat a partir de la lletra "J", de conformitat amb el resultat dels sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació i vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.

 

Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics als centres d’educació de la Diputació de Tarragona per al curs 22-23 (pendent de publicació)