ini
19 i 20 de juliol de 2022 (segon període)
Preinscripcions per a l’oferta d’escola per al proper curs 2022-2023, amb places per als programes d’Iniciació, Bàsic 1 i 2 i  Avançat 1, 2 i 3, curs pont cant/taller i Aula Suzuki de violí.

 

Oferta inicial de places

Iniciació (6 anys):  6 places

Bàsic I (7 anys):

Bombardí 2 places
Orgue: 1 plaça
Contrabaix 1 plaça
Viola 1 plaça
Fagot 1 plaça

 

Altres programes:

Violí Suzuki 1, 2 i 3 (4,5 i 6 ays)

Violí (8,9 i 10 anys) – amb estudis prèvis de música

Curs pont cant / taller

Calendari

Oferta de places: 18 de juliol

Preinscripció: 19 i 20 de juliol

Llista provisional: 21 de juliol

Periode de reclamacons: 22 de juliol

Llistat defnitiu:  25 de juliol

Assignació de places: 25 de juliol

Període de matrícula: 26 i 27 de juliol

 

Llistat definitiu (25.07)

55222771RAula Suzuki - violí - 4 anys
55222055KAula Suzuki - violí - 5 anys
  
54681946KAprenentatge Bàsic (violí)
  
43727805kCurs Pont cant

 

Llista provisional

55222771RAula Suzuki - violí - 4 anys
55222055KAula Suzuki - violí - 5 anys
49877411WTallers
TIE - E24211177Aprenentatge Avançat 3r ( 11 anys)
TIE - E24211175Aprenentatge Bàsic 2 (8 anys)
54681946KAprenentatge Bàsic 2 (8 anys)
49503396JInciació (6 anys)
43727805kCurs Pont cant

Realitzar la preinscripció

Degut a la situació actual i seguint les indicacions del Departament d’Educació, el procés de preinscripció es realitzarà de manera telemàtica i només per a aquells casos que sigui necessari i justificat, i amb cita prèvia, es podrà fer de forma presencial.

Per demanar la cita prèvia caldrà adreçar-se per telèfon al  977 235830 

Per realitzar la preinscripció caldrà complimentar el següent formulari de preinscripció entre els dies 19 d’abril i 16 de maig (Caldrà inciar una sessió en compte google per a realitzar-la) 

 

 

Informació sobre el barem de punts (alumnat extern)

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar:

  • Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts . Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts .  Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
  • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
  • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

Criteris complementaris:
Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:

  • Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts
  • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment(aquesta documentació s’haurà d’ajuntar dins el formulari de preinscripció)

En cas d'empat, les sol·licituds admeses s'ordenaran per ordre alfabètic del primer cognom a partir de la lletra "J", de conformitat amb el resultat dels sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació i vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.
Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues.

PER A ACCEDIR ALS PROGRAMES DE BÀSIC II, AVANÇAT, PONT CANT I TALLERS CALDRÀ FER UNA PROVA DE NIVELL (un cop rebuda la vostra sol·licitud, el centre es posarà en contacte amb vosaltres si s’escau.). L’assignació de plaça anirà supeditada a passar una prova de nivell.

 

Procediment específic per a l'assignació de places a l'Aula Suzuki quan el nombre de sol·licituds d'admissió sigui superior a l'oferta de places:
 
1. S'ordenaran les sol·licituds tenint en compte l'any de naixement segons nivell de programes.
2. En cas d'obtenir més sol·licituds que places ofertades en cada nivell de programa, la plaça s'assignarà tenint en compte l'ordre alfabètic del primer congnom de l'alumnat a partir de la lletra "J", de conformitat amb el resultat dels sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació i vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.