Preu alumnat de l’Escola de Música de la Diputació: 25€ en concepte de Preu Públic que cal ingressar al compte del BBVA: ES10 0182 5634 1702 0151 6270 (Conservatori Diputació a Tarragona) – Cal indicar al concepte: Nom de l’alumne - Workshop Suzuki

Preu alumnat extern: 35€ en concepte de Preu Públic que cal ingressar al compte del BBVA: ES10 0182 5634 1702 0151 6270 (Conservatori Diputació a Tarragona) – Cal indicar al concepte: Nom de l’alumne - Workshop Suzuki

 

Precio alumnado de l’Escola de Música de la Diputació: 25€ en concepto de Precio Público que debe ingresarse a la cuenta del BBVA: ES10 0182 5634 1702 0151 6270 (Conservatori Diputació a Tarragona) – Indicar en el Concepto: Nombre del alumno/a - Workshop Suzuki

Precio alumnado externo: 35€ en concepto de Precio Público que debe ingresarse a la cuenta del BBVA: ES10 0182 5634 1702 0151 6270 (Conservatori Diputació a Tarragona) – Indicar en el Concepto: Nombre del alumno/a - Workshop Suzuki

Dades personals
Adreça, CP i Població. - Direción, CP y población
Altres dades
Nom i cognoms
Consentiment - Consentimiento
Clàusula informativa

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en relació al tractament de les vostres dades personals per part de la Diputació de Tarragona:

Tractament de dades: Consultes web
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona Telèfon 977 296 600/  Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603  Adreça electrònica: DPD@dipta.cat
Finalitat del tractament:  Atenció de les consultes realitzades a través de les pàgines web de la Diputació de Tarragona.
Legitimació del tractament: Consentiment de la persona interessada (art. 6. 1. a) del RGPD
Procedència dades: De la persona interessada.
Destinataris dades: No se’n preveuen,  llevat obligació legal.
Termini de conservació de les dades: Dos anys.
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol•licitar al responsable del tractament  l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i la oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada.
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Obligatorietat: Les dades són obligatòries per a formalitzar la inscripció i portar a terme l’activitat formativa.
Decisions automatitzades: No existeixen decisions automatitzades en aquest tractament.

 

En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, le INFORMAMOS del siguiente, en relación al tratamiento de sus datos personales por parte de la Diputación de Tarragona:

Tratamiento de datos: Consultas web
Responsable del tratamiento: Diputación de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona Teléfono 977296600 / Sede electrónica: https://seuelectronica.dipta.cat
Delegado de protección de datos: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Teléfono 977 296 603 Correo electrónico: DPD@dipta.cat
Finalidad del tratamiento: Atención de las consultas realizadas a través de las páginas web de la Diputación de Tarragona.
Legitimación del tratamiento: Consentimiento del interesado (art. 6. 1. a) del RGPD
Procedencia datos: De la persona interesada.
Destinatarios datos: No se prevén, salvo obligación legal.
Plazo de conservación de los datos: Dos años.
Derechos de las personas interesadas: El interesado tiene derecho a sol • licitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión, la limitación y la oposición al tratamiento, y en su caso, la portabilidad de los datos, dirigiéndose a la dirección antes señalada.
Derecho a presentar reclamación: Se puede formular reclamación ante la autoridad de control correspondiente, como la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT).
Obligatoriedad: Los datos son obligatorias para formalizar la inscripción y llevar a cabo la actividad formativa.
Decisiones automatizadas: No existen decisiones automatizadas en este tratamiento.