ini

Viure el món del concertisme en primera persona amb un complement formatiu de gran valor

L’objectiu d’aquesta Mostra és donar la possibilitat als joves guitarristes d’adquirir experiència en el camp del concertisme i potenciar el contacte directe amb el públic fora del marc de la pròpia escola.

Per aquest motiu es constituirà una Comissió Organitzadora amb la finalitat de coordinar els aspectes tècnics i de desenvolupament de la Mostra.

 

1. REQUISITS GENERALS

Primer. Podran participar-hi solistes i agrupacions de dues o més guitarres, residents a Catalunya.

Segon. La Mostra estarà estructurada en quatre categories, determinades per l’edat dels participants. S’ha de presentar un programa lliure amb les següents durades mínimes:

 • Categoria A, prova única, fins a 9 anys: 5 minuts
 • Categoria B, prova única, de 10 a 12 anys: 10 minuts
 • Categoria C, prova única, de 13 a 16 anys: 15 minuts
 • Categoria D, prova única, de 17 a 25 anys: 20 minuts

No arribar al temps mínim és motiu de desqualificació.

Per saber la categoria que correspon a cada participant, es tindrà en compte l’edat que tingueren el dia 31 de desembre de 2021. Per a les agrupacions s’ha de fer la mitjana d’edat de tots els seus membres. Els integrants poden pertànyer a categories diferents, sempre i quan aquestes siguin correlatives.

Tercer. Es valorarà la interpretació de tot el repertori de memòria. El repertori que s’hi presenti no pot experimentar cap canvi i s’ha de tocar íntegrament. S’ha de lliurar una còpia del programa en el moment de fer la inscripció.

Quart. La Comissió Organitzadora retirarà el dret de participació d’un aspirant quan consideri que no compleix els requisits generals de la Mostra.

Cinquè. Els aspirants que siguin admesos s’hauran de comprometre a participar a totes les activitats que per a ells es programin. En cas d’incompliment, els seleccionats hauran de presentar una justificació, que serà valorada per l’organització.

Sisè. Els pares o tutors dels participants menors d’edat seleccionats s’han de comprometre a acompanyar els seus fills a les activitats programades.

Setè. La Comissió Organitzadora és la responsable de la distribució dels participants per a la realització dels concerts.

Vuitè. En cas de no haver-hi un mínim d’aspirants seleccionats, la Comissió  Organitzadora podrà optar per anul·lar aquesta edició.

Novè. Qualsevol aspecte que pugui sorgir que no estigui especificat en aquests requisits generals haurà de ser resolt per la Comissió Organitzadora.

Desè. La Diputació de Tarragona, ens titular de l’Escola i Conservatori de Música a Tarragona, es reservarà tots els drets d'enregistrament i emissió de la Mostra.

Tots els participants han de cedir els drets d’imatge així com els d’enregistrament i reproducció dels concerts a l’organització.

2. INSCRIPCIONS

Primer. La inscripció a la Mostra suposa la plena acceptació dels requisits generals i l’autorització a la Diputació perquè en faci difusió per qualsevol mitjà de comunicació.

 

Segon.  La butlleta d'inscripció, en la qual constarà el programa a interpretar, es farà online a la següent adreça: ENLLAÇ FORMULARI INSCRIPCIÓ

 

Tercer. El pagament de l’import per la prova de selecció:

 • 25€ en concepte de Preu Públic que cal ingressar amb compte del BBVA:
 • ES10 0182 5634 1702 0151 6270 (Conservatori Diputació a Tarragona)
 • Concepte: Nom de l’alumne – XI Mostra guitarra

Termini màxim per fer el pagament: 23 de gener de 2022

 

Quart. Després d'omplir la inscripció online s'haurà d'enviar via mail la següent documentació:

Adreça electrònica: sec.cmt@dipta.cat

Assumpte: XI Mostra de guitarra de les Comarques de Tarragona. Curs 2021/2022

Documentació:

 • Una fotocòpia del DNI, llibre de família o passaport.
 • Justificant de pagament.
 • Una còpia de les partitures de les obres que s’interpretaran en la prova de selecció. (La qualitat de les còpies ha de ser òptima)

La data límit d’admissió d’inscripcions serà el 23.01.2022

3. TRIBUNAL

Primer. El Tribunal estarà compost per professionals de la guitarra clàssica i de la música en general.

Segon. Les decisions del Tribunal seran inapel·lables i, si ho estima oportú, podrà declarar deserta qualsevol categoria.

Tercer. Es valorarà el nivell i la qualitat artística de les obres i de la interpretació. El Tribunal es reserva el dret de fer interpretar parcialment les obres presentades i d’interrompre-les si ho creu oportú.

4. ACTIVITATS PELS SELECCIONATS

 • Participació en 2 concerts ubicats en diferents poblacions de la província.
 • Participació a una MASTERCLASS a càrrec de María Esther Guzmán.
 • Participació en el concert de cloenda compartit amb María Esther Guzmán.

S’atorgarà un diploma a cadascun dels seleccionats.

5. CALENDARI DE LA MOSTRA

Primer. Les proves de selecció es realitzaran el dia 12.02.2022 a la Sala Noble de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona. Totes les proves seran obertes al públic.

Segon. La Comissió Organitzadora farà públic l’horari d’actuació de cada participant el 04.02.2022 a la pàgina web i al tauler del Conservatori, i adjudicarà aquest horari en franja de matí o tarda segons consideri adient. Els participants han d’estar presents al lloc de la convocatòria a l’hora que l’organització els assigni. La no compareixença en segona crida és motiu de desqualificació.

Tercer. El jurat farà pública, el dia 16.02.2022, una acta amb el nom de tots els seleccionats, que serà exposada als taulers d’anuncis de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona. També es podran consultar a la pàgina web del Conservatori www.dipta.cat/cmtarragona

 

Calendari dels diferents actes de la Mostra

 • PUBLICACIÓ DEL DIA I HORA D’ACTUACIÓ DELS PARTICIPANTS: 04.02.2022
 • SELECCIÓ: el 12.02.2022 a la Sala Noble de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona.
 • MASTERCLASS a càrrec de María Esther Guzmán: el dissabte  07.05.2022 al matí a l’Auditori de la Diputació de Tarragona (carrer Pere Martell).
 • CONCERTS: es realitzaran durant els mesos de març i abril de 2022, segons el calendari que la Comissió Organitzadora de la Mostra consideri adient, i la disponibilitat de sales.
 • CONCERT DE CLOENDA: el dissabte 07.05.2022 a l’Auditori de la Diputació.

Aquestes dates poden experimentar canvis per qüestions alienes a l’organització en funció de l’evolució de la pandèmia.

 

PROVES DE SELECCIÓ (12 DE FEBRER) - Horaris

Categoria A - fins a 9 anys. A les 9.30 h

CLÀUDIA CABESTANY ALBA 

BRANLE ENGLESE                                                                               E. Andriaesen

VALS EN LA MENOR                                                                            J. Duarte

PASODOBLILLO                                                                                    B.  Calatayud

MINUETTO EN SOL MAJOR                                                               M. Carcassi

 

Categoria B - de 10 a 12 anys. A les 9.45 h

MAX YEPES MOLINA

Ghiribizzo                                                                                          N .Paganini 

Waltz                                                                                                  N. Paganini 

Celeste y blanco                                                                              H. Ayala

Danza del Cuculo                                                                           C. Domeniconi 

Hanging Around                                                                             M. Byatt

Gavota                                                                                                 B. Piñero

 

LUCAS PEYRA RODRIGUEZ

Reflections                                                                                       P. Nuttall

Minueto en Sol                                                                               M. Carcassi

Estudio I                                                                                            L. Brouwer

Pasodoblillo                                                                                     B. Calatayud

Heart of Spain                                                                                 Popular

Chorinho                                                                                           J. B. Nobre

 

TONI SORNÍ ESCODA  

Reflection                                                                                          P. Nuttal i J.Whitworth

Desiré                                                                                                  M. Linnemann

Mazurca fácil                                                                                     D. Fortea

Ramblejant                                                                                        V. Mayol

Minueto en Sol                                                                                 M. Carcassi

Estudi op.60, n.5                                                                               F. Sors

 

ENRIQUE OMELLA VALLS

Guardame las Vacas                                                                      L. Narvaez

Malagueñas                                                                                      D. Fortea

Tonadilla                                                                                            A Barrios

Curious                                                                                               A. Vinitski

I’ll be there                                                                                        Per-Olov Kindgren

 

MARIA NASARRE DOMÈNECH

Rondó op 241 nr 10,                                                                        F. Carulli

Lágrima                                                                                             F. Tárrega

Mi Favorita                                                                                       Anònim

Milongueo del ayer                                                                       A. Fleury

Guajirita                                                                                            B. Calatayud 

 

MIKEL VALLVERDÚ ALONSO  

Milonga                                                                                             J. Cardoso

Pavana muy llana para teñer                                                    D. Pisador

Estudi 1                                                                                               F.  Tárrega

Down by the riverside                                                                  Tradicional

 

POL GARCÍA ESQUERDA

El sueño de la muñeca                                                                A. Barrios

Nocturno II                                                                                       J.K. Mertz

Un dia de Noviembre                                                                    L. Brouwer

Tango                                                                                                  F. Tàrrega

 

 

Categoria C - de 13 a 16 anys. A les 11.45 h

LAIA TOMÀS RODRÍGUEZ

Désirée                                                                                                M. Linnemann

Melancholy                                                                                       M. Linnemann

Hat in the Wind                                                                                M. Linnemann

Sex Lúteverk                                                                                      R. de Viseo

Chôro Brésilien                                                                                 F. Kleynjans

Our time                                                                                             M. Linnemann

 

DIANA PUERTO RODRIGUEZ

Marieta                                                                                               F. Tarrega

Canción Emperador                                                                       L. de Nárvaez

Bouree                                                                                                J. S. Bach

Un dia de Noviembre                                                                     L. Brouwer

Preludio nº3                                                                                       H. Villa Lobos 

 

ÓSCAR TORIBIO ABALDE  

Tango in skaï                                                                           R. Dyens

Danza española n.°5                                                             E. Granados

La huida de los amantes en el Valle de los Ecos         L. Brouwer

Revoir Paris                                                                              R. Dyens

 

ANE PAPIÓ JIMÉNEZ  

Habanera                                                                             E. Sáinz de la Maza

Guárdame las vacas, cuatro diferencias                    L. de Narváez

Estudi nº 1                                                                            H. Villa-lobos

Milonga                                                                                J. Cardoso

La Paloma                                                                            S. de Iradier

Capricho Árabe                                                                  F. Tárrega

 

JOSÉ RUIZ CONTRERAS

Adelita                                                                                 F. Tarrega

Maria                                                                                    F. Tarrega

Se Ela Preguntar                                                              D. Reis

Vals Sem Nome                                                                B. Powell

Romance                                                                            Anònim

Sonata In A Major                                                            Domenico Scarlatti

 

 

Categoria C - de 13 a 16 anys. A les 13.30 h

Nicolás Escobar Gutiérrez

Homenatge a Chopin                                                       Tansman

Sonata Omagge a Boccherini                                       Castelnuovo-Tedesco

 

 

 

RESULTATS DE LA FASE DE SELECCIÓ

Categoria A                          

CLÀUDIA CABESTANY

 

Categoria B

MAX YEPES MOLINA

LUCAS PEYRA RODRIGUEZ

ENRIQUE OMELLA VALLS

MARIA NASARRE DOMÈNECH

POL GARCIA ESQUERDA

 

Categoria C                         

DIANA PUERTO RODRIGUEZ

OSCAR TORIBIO ABALDE

ANE PAPIÓ JIMÉNEZ

 

Categoria D

NICOLÁS ESCOBAR GUTIÉRREZ

CONCERTS

GRUP A
Lucas Peyra
Maria Nasarre
Pol García
Ane Papió
Oscar Toribio

Concerts GRUP A
26 de març a les 18:00h  Auditori Cohí i Grau de l’Escola Municipal de Música del Vendrell. 
3 d’abril a les 12.00h Sala d'actes del Museu Comarcal de Montblanc. 

GRUP B
Clàudia Cabestany
Max Yepes
Enrique Omella
Diana Puerto
Nicolás Escobar

Concerts GRUP B:
27 de març a les 12:15h  Església del Sagrat Cor de Vistabella.
2 d’abril a les 18:30h  Pati de l’Ajuntament de Torredembarra.

MASTERCLASS AMB M. ESTHER GUZMÁN: 7 de maig al matí (de 10.00 a 13.30h).
CONCERT DE CLOENDA (GRUP A i B): 7 de maig a la tarda a l’Auditori de la Diputació de Tarragona.

Documents relacionats