Pla d'Organització de Centre

PLA D'ORGANITZACIÓ DE CENTRE (POC)

 

Aquest Pla d'Organització de Centre (POC) presentat i  aprovat pel Consell Escolar del centre és provisional fins la resolució del corresponent Decret per part de la Diputació de Tarragona. Estarà subjecte a les indicacions que es rebin des del Departament d'Educació i de la pròpia Diputació de Tarragona i s'adaptarà a les circumstàncies de cada moment en funció de l'evolució de la pandèmia.

Aquest document ha estat aprovat pel Consell Escolar del centre el dia 30 de setembre de 2021