Proves d'accés per al curs 2019-2020

Horaris de les proves

Calendari de les proves

Realització de la primera part de la prova d’accés a primer curs de grau professional (prova de llenguatge musical, audició i cant coral):  22 de maig de 2019 a les 10 h
Realització de la resta de proves: Teniu els horaris penjats al tauler d'anuncis del centre.
Les qualificacions provisionals de cada part (així com les qualificacions finals) es publiquen als taulers d'anuncis dels centres, seu de les proves. Hi ha un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions, si escau, per escrit davant la comissió avaluadora, a comptar des del dia següent de la publicació.
Les qualificacions definitives s'han de publicar abans del 12 de juny de 2019