Matrícula per al curs 2020-21

Per a alumnat del centre i de nova incorporació

Durant el mes de juliol s'haurà de formalitzar la matrícula per al curs 2020/2021.

Del 8 al 15 de juliol s'obre un període de preinscripcions per al proper curs 2020/2021 amb l'oferta de places vancant a diferents ensenyaments d'escola i de conservatori.

En aquesta pàgina trobareu tota la informació, formularis i horaris per poder realitzar els tràmits amb la nostra escola

Alumnat del Centre

Matrícula 2020-21

Per al curs 2020-2021 el procés de matrícula per a l’alumnat del centre es realitzarà exclusivament de forma telemàtica i només de forma excepcional i justificada es realitzarà de forma presencial per aquells casos que sigui necessari.

Tota la informació del procés serà enviada per correu electrònic a les famílies del centre i alumant admès al grau professional després de superar les proves d’accés.

Horaris provisionals de les assignatures col·lectives

Podeu consultar els horaris provisionals de les assignatures col·lectives:

  • de Nivell Elemental aquí
  •  d'Aprofundiment aquí
  •  de Grau Professional aquí

 

Alumnat de nova incorporació

L'escola obra un període de preinscripcions per al curs 2020/2021, que es realitzaran de forma telemàtica fins al 15 de juliol, tot i que es pot sol·licitar cita prèvia per fer-la de forma presencial.

Les classes s’iniciaran al setembre amb les mesures de prevenció i higiene que s’han establert per garantir un retorn segur a les aules

Del 8 al 15 de juliol s'ha obert un període de preinscripcions per al proper curs 2020/2021. Els tràmits havien quedat aturats per la pandèmia del coronavirus. Amb el coneixement de l’evolució de la COVID19 i amb l’establiment dels protocols necessaris per garantir la tornada a les aules de música amb les mesures necessàries d’higiene i seguretat, els tres centres obren el termini de preinscripcions als ensenyaments d’escola.

Aquestes preinscripcions són per a l’oferta d’escola per al proper curs 2020-2021, amb places per als programes Bàsic, Avançat, Aprofundiment, Curs Pont de cant i Tallers. Les preinscripcions s’hauran de realitzar telemàticament a les webs dels centres, mitjançant un formulari web específic, tanmateix es podrà realitzar presencialment a cada centre demanant cita prèvia. Podeu trobar més informació sobre els centres d'ensenyament musical, les preinscripcions i la formació que s’hi imparteix a les webs de cada centre o també a www.dipta.cat/estudiarmusica.

L'alumnat de les escoles de música de la Diputació entra en contacte amb la música, inicia la seva formació instrumental i es prepara per accedir als estudis professionals dels conservatoris, amb titulació oficial. Un dels avantatges d'iniciar els estudis de música a les escoles de la Diputació és que, un cop finalitzen el nivell elemental, els alumnes tenen l'opció de continuar amb els estudis professionals de música al mateix centre on han començat, després de superar la prova d’accés que regula el Departament d’Educació de la Generalitat per accedir als ensenyaments de Grau Professional. Els tres centres de la Diputació ofereixen el Grau professional.

Fes la preinscripció per al proper curs

Preinscripcions per a l’oferta d’escola per al proper curs 2020-2021, amb places pels programes de Bàsic, Avançat, Curs pont de cant i Tallers.

 

Realització de la preinscripció

Degut a la situació actual i seguint les indicacions del Departament d’Educació, el procés de preinscripció es realitzarà de manera telemàtica i només per a aquells casos que sigui necessari i justificat, i amb cita prèvia, es podrà fer de forma presencial el dia 21 de juliol.

Per demanar la cita prèvia caldrà adreçar-se via correu electrònic a emu.tortosa@dipta.cat indicant els motius. 

Per realitzar la preinscripció caldrà complimentar el següent formulari de preinscripció entre els dies 8 i 15 de juliol

PER A ACCEDIR ALS PROGRAMES DE BÀSIC, AVANÇAT, CURS PONT DE CANT I TALLERS CALDRÀ FER UNA PROVA DE NIVELL (un cop rebuda la vostra sol·licitud, el centre es posarà en contacte amb vosaltres si s’escau).

 

Calendari

Preinscripció: del 8 al 15 de juliol
Publicació de barem: 15 de juliol  BAREM PROVISIONAL
Periode de reclamacions: 16 de juliol  (per correu electrònic a emu.tortosa@dipta.cat)
Publicació barem definitiu: 17 de juliol
Oferta per especialitats: 17 de juliol
Assignació places: 17 de juliol
Període matriculació telemàtica: Del 20 de juliol
Període de matriculació presencial amb cita prèvia: 21 de juliol

 

 

Informació sobre el barem de punts


Criteris generals de prioritat i barem a aplicar:

  • Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts . 
  • Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts
  • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts
  • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

Criteris complementaris:

Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:

  • Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts
  • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment. (aquesta documentació s’haurà d’ajuntar dins el formulari de preinscripció)

En cas d'empat s'admet, per ordre, els alumnes el primer cognom dels quals comenci per la lletra "J" de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.
Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues.