preinscripció d'escola curs 2023-2024

Del 12 d’abril a l'11 de maig

Preinscripció d'escola curs 2023-2024

Comencen les preinscripcions a les escoles de música de la Diputació a
Reus, Tarragona i Tortosa al curs 2023/2022

Les famílies interessades podran efectuar els tràmits del 12 d’abril a l’11 de maig per al
curs que arrencarà al setembre
 

Les escoles de música de la Diputació a Reus, Tarragona i Tortosa obren aquest dimecres 12 d’abril el període de preinscripcions per al proper curs 2023/2024. Els tràmits s’hauran de realitzar telemàticament a les webs dels centres abans de l’11 de maig. També es podran efectuar presencialment, demanant cita prèvia a cada centre.


Els tres centres d’ensenyament musical de la Diputació ofereixen una formació musical pensada per gaudir de la música de forma individual i en grup des de la pràctica vivencial i també amb el reforç teòric. Els estudis que s’imparteixen en el marc de l’escola s’adrecen a infants a partir de 5 anys i permeten entrar en contacte amb la música des de ben petits amb un aprenentatge molt pràctic. Un cop finalitzat el nivell elemental, l’alumnat té l'opció de continuar amb els estudis professionals de música al mateix centre on s’ha iniciat.


La novetat del curs vinent és l’adaptació dels ensenyaments de les escoles de música als nous reptes organitzatius i educatius marcats pel Departament d’Educació de la Generalitat, amb l’establiment de les competències a assolir similars a l’escola reglada, així com la potenciació de metodologies variades que afavoreixin la diversitat d’instruments i d’estils musicals.


Les preinscripcions, que s’obren dimecres 12 d’abril, són per a l’oferta d’escola per al proper curs 23/24, amb places per als programes d’Iniciació, Música 1, 2, 3, 4, 5 i 6 així com per a l’aula Suzuki i altres programes, com el de Cant, el d’Instrument i Tallers. Caldrà consultar amb els centres la disponibilitat de places dels diferents cursos.


Itinerari de Música Moderna
L’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus ofereix, a més de la formació musical clàssica, un itinerari de música moderna amb els instruments de baix elèctric, guitarra elèctrica i bateria moderna, a més de la possibilitat de formar part d’agrupacions musicals de l’àmbit modern i jazzístic com la Big Band del centre.


Opció de continuar amb els estudis de Grau Professional
L'alumnat de les escoles de música de la Diputació entra en contacte amb la música, inicia la seva formació instrumental i es prepara per accedir als estudis professionals dels conservatoris, amb titulació oficial. Un dels avantatges d'iniciar els estudis de música a les escoles de la Diputació és que, un cop finalitza el nivell elemental, l’alumnat té l'opció de continuar amb els estudis professionals al mateix centre on han començat, després de superar la prova d’accés que regula el Departament d’Educació de la Generalitat per accedir als ensenyaments de Grau Professional. Els tres centres de la Diputació ofereixen el Grau professional.
Trobareu més informació sobre els centres d'ensenyament musical, les preinscripcions i la formació que s’hi imparteix a les webs de cada centre (dipta.cat/cmtarragona, dipta.cat/cmreus i dipta.cat/cmtortosa) i també a www.dipta.cat/estudiarmusica.

Programes d'Escola de Música

El proper curs 2023-24 s’estableix un nou model d’escola de música. Els nous programes d’escola tenen dues formes diferenciades d’ensenyaments de música, una via més formal, anàleg al què podrien ser ensenyaments reglats, amb un nivell d’exigència graduat en funció dels cursos amb la finalitat de facultar a l’alumnat a la incorporació dels ensenyaments de grau professional, i una altra via, pròpiament no reglada, per a aquelles persones que desitgen assolir un nivell de coneixements adequats per practicar la música sense perspectives professionals i apropar la formació artística a un major nombre de ciutadans. Això no obstant, aquesta segona via, també permetrà a través de diversos programes, la incorporació en qualsevol moment als ensenyaments de grau professionals amb el guiatge i formació específica per part dels professionals del centre.

 

PROGRAMES ESCOLA DE MÚSICA

(Via reglada)

PROGRAMA

CURS

TEMPS DE CLASSE SETMANAL

LLENGUATGE

CANT CORAL

INSTRUMENT

CONJUNT[1]

Primer contacte amb la música

INICIACIÓ

1 h

-

-

-

MÚSICA 1

1 h 30’

-

-

-

Aprenentatge bàsic

MÚSICA 2

1h 30’

-

30’

-

MÚSICA 3

2 h

-

45’

[2]

MÚSICA 4

2 h

45’

45’

Aprofundiment

MÚSICA 5

2 h

45’

1 h

MÚSICA 6

2 h

45’

1 h

[1] Conjunts de 45’, 1h o 1h 30’ depenent del número d’alumnat i especialitat

[2] Conjunt optatiu a cada centre segons especialitat.

 

ALTRES PROGRAMES ESCOLA DE MÚSICA

(via no reglada)

L’oferta d’aquests programes anirà en funció de la disponibilitat d’hores del centre.

 

A. PROGRAMA DE CANT

Adreçat a l’alumnat que vulgui desenvolupar les destreses musicals a partir de la veu, tant en l’àmbit de la música clàssica com de la música moderna i jazz, i participar en projectes artístics en la vida musical del centre i en produccions musicals de retorn en l’entorn.

L’alumnat haurà de participar obligatòriament en els projectes i produccions musicals que organitzi el centre (òpera, recitals, audicions, etc.).

Aquest programa contempla dos itineraris depenent del perfil de l’alumnat:

  • ​Itinerari Aprofundiment (prioritat d’admissió respecte a l’itinerari bàsic)
  • Itinerari Bàsic

Itinerari Aprofundiment La permanència màxima en aquest itinerari serà de dos cursos escolars.

Perfil d’alumnat

Alumnat que professional vol iniciar ensenyaments reglats de grau professional

Criteris prioritat d’admissió i prioritat

Prova de veu. Els seus resultats es tindran en compte com a criteri de prioritat.

Assignatures:

S’haurà de cursar com a mínim les assignatures d’instrument,     llenguatge i interpretació i escena)

 

Classes individuals de cant de 45’.

Classes de llenguatge musical (ubicació en grups d’Escola o de Grau Professional)

Assignatura d’interpretació i escena.

Assignatura de conjunt.

Idiomes aplicats al cant.

Pianista acompanyant.

Itinerari Bàsic La permanència en aquest itinerari serà d’un curs escolar, prorrogable segons valoració i places i amb un màxim de 3 cursos escolars.

Perfil d’alumnat

Alumnat que vol perfeccionar la seva formació musical a través de la veu.

Alumnat que vol apropar-se al cant de forma amateur.

Criteris i prioritat d’admissió

Prova de veu. Els seus resultats es tindran en compte com a criteri de prioritat.

Assignatures:

S’ haurà de cursar com a mínim, la classe individual de cant i Interpretació i Escena

Classes individuals de cant de 30’.

Assignatura d’interpretació i escena. Assignatura de conjunt.

Idiomes aplicats al cant. Pianista acompanyant.

 

B. PROGRAMA D’INSTRUMENT

Adreçat a l’alumnat que vulgui desenvolupar les destreses musicals a partir de l’ instrument, tant en l’àmbit de la música clàssica com de la música moderna i jazz, i participar en projectes artístics en la vida musical del centre i en produccions musicals de retorn en l’entorn.

Aquest programa contempla dos itineraris depenent del perfil de l’alumnat:

  • Itinerari Aprofundiment (prioritat d’admissió respecte a l’itinerari bàsic).
  • Itinerari Bàsic (prioritat d’admissió respecte al taller d’instrument individual).

Itinerari Aprofundiment La permanència màxima en aquest programa és de dos cursos escolars.

Perfil d’alumnat

Alumnat amb coneixements musicals que vol iniciar estudis de grau professionals i que per edat no poden ubicar-se en cap programa d’ escola.

Criteris i prioritat d’ admissió

Es realitzarà una prova de nivell d’instrument i de llenguatge. Els seus resultats es tindran en compte com a criteri de prioritat.

Assignatures:

S’haurà de cursar com a mínim l’assignatura d’ instrument i de llenguatge musical)

Classes individuals d’instrument 45’.

Classes de llenguatge musical (ubicació en grups d’Escola o de Grau Professionals).

Altres: conjunts, cor, educació corporal, etc.

Itinerari bàsic La permanència en aquest itinerari serà d’1 curs escolar, prorrogable segons valoració i places.

Perfil d’alumnat

Alumnat que prové de la finalització dels ensenyaments d’Escola i vol continuar formant-se de forma amateur.

Alumnat que prové d'estudis de grau professional i vol continuar formant-se de forma no reglada.

Assignatures:

S’haurà de cursar com a mínim l’assignatura d’instrument col·lectiu

Classes col·lectives d’instrument (s’agruparan els alumnes en funció del nivell):

  • 3 alumnes mínim / 60 minuts.
  • 2 alumnes mínim / 45 minuts.

Altres: conjunts, cor, educació corporal, etc.

 

C. TALLERS

Tallers individuals:

  • Instrument 30’/set.

Tallers col·lectius:

Tallers col·lectius

Conjunt Instrumental

1 h / setmana

Conjunt Instrumental

1 h 30' / setmana

Conjunt Instrumental

2 h / setmana

Història de la Música

1 h / setmana

Llenguatge Musical / Harmonia / Anàlisi

1 h / setmana

Llenguatge Musical / Harmonia / Anàlisi

2 h / setmana

Noves Tecnologies

1 h / setmana

Introducció a la Direcció

1 h / setmana

Introducció a la Pedagogia

1 h / setmana

Coral

1 h /setmana

Cambra / Combo

1 h /setmana

Altres

-

 

Calendari

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I PROCÉS DE MATRICULACIÓ D’ALUMNAT. CURS 2023-2024

Preinscripció

Per a fer la preinscripció, cal que completeu aquest FORMULARI del 12 d’abril a l’11 de maig. (Us demanarà fer-ho amb un compte de google)

Oferta de places

ESCOLA DE MÚSICA A TORTOSA:

  • Iniciació: 30 places
  • Música 1: 9 places

Per a la resta de programes, l'oferta final de places es determinarà a partir de les
places escolars establertes segons especialitat instrumental, tenint en compte la
previsió de l'alumnat que passi de curs o de les vacants de l'oferta inicial.


Es podrà modificar l'oferta inicial, un cop vistes les dades de preinscripció i les
necessitats d'escolarització en l'oferta final derivades dels resultats de la previsió de
l'alumnat intern un cop finalitzat el curs i la matrícula

Barem de punts (provisional)

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar

- Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en
funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts

Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es
restaran 10 punts.

- Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o
mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la
preinscripció: 20 punts


- Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris
/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts


Criteris complementaris

Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb
igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:

- Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver
obtingut plaça: 15 punts

- Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment.

En cas d'empat, les sol·licituds admeses s'ordenaran per ordre alfabètic del primer
cognom a partir de la lletra , de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic"V"
realitzat per la Unitat de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació i vigent
en el moment de la signatura d'aquest decret.


Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb
aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions
anàlogues.

LLISTAT DE PREINSCRIPCIONS AMB BAREM PROVISIONAL