Proves accés a Grau Professional

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica del Departament d’Ensenyament, que consta de dos exercicis: Llenguatge musical i Instrument. Aquestes es realitzen un cop l’any i de forma simultània als Conservatoris Professionals i centres autoritzats de Catalunya, en la data i hora que estableix el Departament.

Per accedir als altres cursos cal superar una prova específica pròpia de cada centre:

Informació d'interès de les proves d'accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar la prova específica d’accés regulada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Les proves d'accés als ensenyaments professionals de música tenen com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa.

La prova específica d’accés als ensenyaments professionals de música es convocarà anualment. La convocatòria establirà els centres, les dates, la composició de les comissions avaluadores, i les característiques concretes de la prova. La seva superació serà vàlida per a la matriculació, exclusivament en el curs acadèmic en què s’ha convocat.

Les proves per l’accés al primer curs del grau professional constaran d’una prova específica, composada de diverses parts, en què la persona aspirant demostri posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Es podrà accedir a un curs de grau professional diferent del primer, sense haver realitzat cursos anteriors, prèvia superació d’una prova específica, composada de diverses parts, en què la persona aspirant demostri posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Les puntuacions definitives s’ajustaran a la qualificació numèrica de 0 a 10 amb un decimal com a màxim. Caldrà obtenir una qualificació global de 5 per superar la prova.

Cada centre establirà, prèvia autorització del Departament d’Educació i d’acord amb el seu projecte curricular, les especialitats que es poden cursar en funció de les proves específiques d’accés superades.

Les places de cada especialitat s’assignaran per ordre decreixent de la puntuació obtinguda a les proves d’accés.

Si la demanda de places és superior a l’oferta de places de l’especialitat, s’adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d’accés en el centre.

Si resten places vacants es podran adjudicar a les persones que han superat la prova en altres centres.

Calendari d’inscripció

Calendari d’inscripció 2019-2020

Inscripció a les proves d’accés al Grau Professional i trasllats pel curs 2019-2020: del 29 de març al 9 d’abril de 2019

Calendari de les proves

  • Realització de la primera part de la prova d’accés a primer curs de grau professional (prova de llenguatge musical, audició i cant coral):  22 de maig de 2019 a les 10 h
  • Realització de la resta de proves: a determinar pel centre
  • Les qualificacions provisionals de cada part (així com les qualificacions finals) es publiquen als taulers d'anuncis dels centres seu de les proves. Hi ha un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions, si escau, per escrit davant la comissió avaluadora, a comptar des del dia següent de la publicació.
  • Les qualificacions definitives s'han de publicar abans del 12 de juny de 2019

​Horari de secretaria

De dilluns a divendres de 9 a 13 h

Documentació identificativa

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.

 Si l'alumne o alumna és menor d'edat, també cal presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Pagament de la inscripció a la prova

Import: 105 euros
A través: ingrés bancari a BBVA: ES81-0182-5634-1102-0151-6256
Important: cal indicar en el justificant: nom i cognoms de l'alumne. (Cal efectuar el pagament dins del termini indicat. En cas contrari la inscripció quedarà anul·lada).
- L'alumne es farà càrrec de l'acompanyament pianístic

Orientacions i models de les proves

La finalitat d’aquesta prova és la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa. La prova consta de dues parts, una de llenguatge musical, audició i cant coral i una altra d’instrument. Les parts s’han de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima de cinc punts en cadascuna per a l’establiment de la nota global. 

Consulteu la resolució de la convocatòria de les proves d’accés pel proper curs per obtenir més informació  així com els documents sobre orientació general i exemples d’exàmens de Llenguatge musical, audició i cant coral del Departament d’Ensenyament per al curs 2019-2020.

Vent fusta

Descarrega't els exemples de lectures vista per als instruments de vent fusta:

Percussió

  • Percussió

Informació Acadèmica