Diputació de Tarragona
MENU
Diputació de Tarragona

Equip

Amb la garantia de la Diputació de Tarragona.

Els professionals de l’escola treballen pels alumnes i per a les famílies.

Professionals

L’equip docent del centre està format pels següents professionals:

 • Mestres: exerceixen funcions docents i programa els treballs que desplega, d’acord amb el sistema que estableixen els òrgans pedagògics del centre.
 • Mestra psicomotricista: prioritza la detecció i atenció psicomotriu dels alumnes amb qualsevol tipus de trastorn, limitació o discapacitat.
 • Mestra d’educació musical: prioritza l’estimulació auditiva i el desenvolupament de l’àrea de música en tots els alumnes del centre d’educació especial.
 • Equip tècnic interdisciplinari de suport a la docència:  psicòlogues, logopedes, treballadora social, infermera i fisioterapeuta.
 • Psicòlegs: Prioritzen les tasques de diagnòstic psicològic, terapèutiques, d’assessorament i de tractament dels alumnes del centre d’educació especial.
 • Logopedes: Prioritzen la detecció i atenció dels alumnes amb trastorns de llenguatge i parla, problemes de comunicació i trastorns funcionals de l’alimentació.
 • Treballadora social: Prioritza la detecció i intervenció amb els alumnes i/o famílies en situacions de risc o exclusió social per tal de millorar el seu benestar i la seva integració social al centre.
 • Infermera: Prioritza la detecció i atenció de les necessitats de salut i benestar de tots els alumnes, especialment en el cas dels que presenten dificultats greus i permanents, i de gran dependència.
 • Fisioterapeutes: Prioritzen la detecció i atenció dels alumnes amb retards i trastorns motòrics i del desenvolupament pricomotriu.
 • Educadors: exerceixen funcions de programació i suport als alumnes i docents per tal de realitzar les activitats, d’acord amb el sistema que estableixen els òrgans pedagògics del centre.
 • Auxiliars d’educació especial: exerceixen funcions de suport als alumnes i docents per tal de realitzar les activitats, d’acord amb el sistema que estableixen els organs pedagògics del centre.
 • Monitor: exerceix suport operatiu en la realitzacio de diferents activitats dins o fora del centre.

Alumnes en pràctiques

Pràctiques formatives amb instituts, universitats i estudis de postgrau i mestratges.

Des de l’escola valorem positivament les estades d’alumnes en pràctiques els quals ens faciliten un contacte amb les institucions formadores, aporten nous enfocaments educatius i ajuden a l’autoavaluació docent, la qual provoca una inevitable renovació i millora de la tasca educativa.

Per tant, l’escola facilitarà la realització de les pràctiques dels alumnes d’aquelles institucions que ho sol·licitin, d’acord amb els convenis establerts entre la Diputació de Tarragona i aquestes institucions, sempre que no alteri el funcionament habitual del centre.


El seguiment i la coordinació d’aquests alumnes el porta a terme el professional de cada àrea corresponent, amb coordinacio de l’equip directiu.

Creiem que en els diferents tipus de pràctiques és necessària i imprescindible una coordinació efectiva amb els respectius tutors dels centres d’on provenen els alumnes i per part de l’escola es vetllarà perquè així sigui.

En el moment d’arribada d’aquests alumnes se seguirà el protocol d’acollida i signaran un document amb la finalitat de garantir la confidencialitat del centre i dels alumnes que s’hi atenen.

 

Treballs de recerca

Treballs de recerca i d’investigació de diferents cursos de batxillerat, cicles formatius i graus universitaris