La Diputació

Comissió Especial de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Diputació de Tarragona

Àmbit de gestió:

Exercirà les següents funcions de mecanisme de control intern que vetlli pel compliment del Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Tarragona, previstes per l’article 6:

  • Resoldre dubtes referents a la interpretació i l'aplicació del codi.
  • Formular recomanacions i propostes de millora.
  • Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi.
  • Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut.
  • Promoure la difusió i el coneixement del codi.
  • Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà públic a través del Portal de Transparència.

Règim de sessions. La Comissió Especial de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de la Diputació de Tarragona es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any, a l’hora que estableixi la presidenta, la qual pot també convocar-les en sessions extraordinàries o urgents quan ho consideri oportú.

Presidenta

Vocals titulars

Vocals suplents