La Diputació

Comissió Informativa de Recursos Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen, per a la seva aprovació pel Ple o la Junta de Govern en cas que aquesta exerceixi competències delegades pel Ple, de tots els assumptes de l'àmbit de competències de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria i de tots els assumptes d’àmbit general i transversal no atribuïts de manera específica a l’àmbit de gestió de cap altra comissió informativa.

* Nota d'intervenció de tots els decrets dictats en funció de la delegació de la presidenta que afectin el seu àmbit de gestió.

Presidenta

Vocals titulars

Vocals suplents