La Diputació

Comissió Informativa de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen, per a la seva aprovació pel Ple o la Junta de Govern en cas que aquesta exerceixi competències delegades pel Ple, de tots els assumptes de l’àmbit de competències de l'àrea de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions.

* Nota d'intervenció de tots els decrets dictats en funció de la delegació de la presidenta que afectin el seu àmbit de gestió.

President

Vocals titulars

Vocals suplents