Diputació de Tarragona

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-2021

DEL 29 DE MAIG AL 10 DE JUNY AMBDÓS INCLOSOS

El calendari és el següent:

 • Publicació de l’oferta inicial: 27 de maig de 2020
 • Preinscripció: Del 29 de maig al 10 de juny de 2020, ambdòs inclosos
 • Publicació de les llistes amb la puntuació provisional: 25 de juny de 2020
 • Termini per presentar reclamacions: del 26 de juny al 2 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació revisada: 8 de juliol de 2020
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 14 de juliol de 2020
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 15 de juliol de 2020
 • Matrícula: del 16 al 22 de juliol de 2020

*Podreu trobar tota la informació sobre el procés de preinscripció al web del Departament d’Ensenyament

PREINSCRIPCIÓ

(Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic no cal presentar cap document d'identificació). 

Es pot presentat la sol·licitud mitjançant el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació:

 • Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020, ha de presentar l'original i una còpia del DNI o del NIE si no s'ha pogut validar el document electrònicament i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud; o l'original i una còpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'ha identificat.

 • Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha de presentar:

  • L'original i una còpia del DNI o del NIE de l'alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a fet), si no s'ha pogut validar el document electrònicament i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud; o l'original i una còpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.

  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteris específics de prioritat. 

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l'estudi al·legats.

Per desfer les situacions d'empat, s'aplica el procediment de desempat que es preveu al punt 7 d'aquesta resolució: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8078/1787145.pdf

Si no es presenta la qualificació acreditativa dins els terminis establerts, la sol·licitud no s'assigna.

Documentació acreditativa:

 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés al·legada o de la mitjana dels estudis. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica o s'ha obtingut una exempció, es considera que és un 5.

Especificacions que cal tenir en compte:

 • En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar el certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d'accés s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Educació i es mostra a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 de l'annex 6 d'aquesta resolució: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8078/1787145.pdf,  aquest annex segons l'ensenyament que correspongui.

 • En el cas dels alumnes que encara cursen els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: poden acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins al final del període de reclamacions a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

 • En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers s'aplica també el que s'estableix a l'apartat 5.2 de l'annex 5. 4.3

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell: s'estableix a l'apartat 4.3 de l'annex 5.

ASSIGNACIONS

Si un centre ofereix un mateix nivell d'un cicle formatiu en torn de matí i en torn de tarda, l'oferta, les peticions i l'admissió es fan tenint en compte el torn.

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés, la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis que donen dret a l'exempció de la prova d'accés o a l'accés directe.

Així mateix, es reserva el 20 % de les places dels cicles de grau mitjà i el 33 % de les places dels cicles de grau superior per a qui hi accedeix sense reunir els requisits acadèmics, superant la prova d'accés. Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, les ocupen els alumnes excedents de l'altra via.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació dels criteris, s'aplica el procediment de desempat previst al punt 7 d'aquesta Resolució.

 

Poden formalitzar la matrícula durant el període ordinari aquells alumnes que disposen dels requisits d'accés, han superat la prova d'accés i han realitzat el procés de preinscripció.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL PORTAR

 • Dues fotografies mida carnet
 • Fotocòpia 1r full llibreta d'estalvis (en cas de pagament fraccionat)
 • Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT
 • Fotocòpia targeta sanitària
 • Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)

Documentació específica per bonificacions de matrícula

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa
 • Original i fotocòpia de la darrera nòmina treballador Diputació
 • Original i fotocòpia de la notifiació de l'ICAS del grau de discapacitat
 • Original i fotocòpia de l'informe de víctimes de violència de gènere
 • Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)
 • Original i fotocòpia de l'informe de víctimes d'actes terroristes

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden presentar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si abans de l'inici del curs no presenten la documentació pendent.

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o de convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. A aquest efecte, cal tenir present que aquest volant només és vigent durant un curs acadèmic. En tot cas, la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o de convalidació. Els centres han d'informar el Departament d'Educació dels alumnes que tenen matriculats condicionalment amb volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació i n'han de fer el seguiment fins a la resolució de l'expedient d'homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits acadèmics d'accés.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius i que no compleixen els requisits acadèmics per matricular-s'hi durant el període de matrícula ordinari establert a l'apartat 3.1 d'aquest annex, no se'ls manté la plaça assignada.

 

NORMATIVA:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8078/1787145.pdf