Diputació de Tarragona

DIAGNOSI DE CENTRE: RESULTATS (EINA SELFIE)

L'informe de centre SELFIE es genera a partir de les opinions de l'equip directiu, el professorat i l'alumnat i les contrasta.

Aquesta eina ens ofereix una radiografia del nostre centre amb relació a l’ús de les tecnologies digitals d’ensenyament i aprenentatge.

Els resultats de SELFIE ens ajuden a millorar l’estratègia digital de tota la comunitat escolar. Ens servirà per poder fer una anàlisi DAFO: identificar i analitzar les debilitats,  amenaces, fortaleses i oportunitats i crear una estratègia de centre en relació amb l'ús de les tecnologies digitals per donar suport a l'aprenentatge.

A continuació podem veure el resultat general obtingut a partir de l’enquesta realitzada a l’equip directiu, el professorat i l’alumnat amb cadascuna de les diferents àrees.

 

 

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE: OBJECTIUS DE MILLORA

La nostra visió del centre davant de la cultura digital ens ha fet planificar i definir els objectius del nostre centre. Cal tenir en compte els objectius que hem acordat després de fer el buidatge de l’eina selfie resultat de la diagnosi de centre. Aquests objectius ens ajudaran a assolir la màxima competència digital referent a l’alumnat, el professorat i el nostre centre.

  1. Millorar l'acolliment digital de l'alumnat
  2. Millorar les competències digitals del professorat
  3. Millorar les competències digitals de l'alumnat
  4. Millorar l'acolliment digital del professorat