Vés al contingut

DIAGNOSI DE CENTRE: RESULTATS (EINA SELFIE)

L'informe de centre SELFIE es genera a partir de les opinions de l'equip directiu, el professorat i l'alumnat i les contrasta.

Aquesta eina ens ofereix una radiografia del nostre centre amb relació a l’ús de les tecnologies digitals d’ensenyament i aprenentatge.

Els resultats de SELFIE ens ajuden a millorar l’estratègia digital de tota la comunitat escolar. Ens servirà per poder fer una anàlisi DAFO: identificar i analitzar les debilitats,  amenaces, fortaleses i oportunitats i crear una estratègia de centre en relació amb l'ús de les tecnologies digitals per donar suport a l'aprenentatge.

A continuació podem veure el resultat general obtingut a partir de l’enquesta realitzada a l’equip directiu, el professorat i l’alumnat amb cadascuna de les diferents àrees.

Centre EADR

 

 

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE: OBJECTIUS DE MILLORA

La nostra visió del centre davant de la cultura digital ens ha fet planificar i definir els objectius del nostre centre. Cal tenir en compte els objectius que hem acordat després de fer el buidatge de l’eina selfie resultat de la diagnosi de centre. Aquests objectius ens ajudaran a assolir la màxima competència digital referent a l’alumnat, el professorat i el nostre centre.

  1. Millorar l'acolliment digital de l'alumnat
  2. Millorar l'acolliment digital del professorat
  3. Millorar les competències digitals de l'alumnat
  4. Millorar les competències digitals del professorat

 

PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS

Planificació de les activitats

 

AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Tractarem ‘avaluació de l’EDC del centre des de 2 punts de vista diferents. Per una banda, s’avaluaran les activitats planificades mitjançant els indicadors establerts. Per un altre costat, es valoraran l’adequació dels objectius i el seu grau d’acompliment. 

 

SEGUIMENT DE L’AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS:

  • Cada activitat compta amb els seus indicadors d’assoliment.

  • Les activitats s’aniran valorant en la seva implementació pel seu/s responsable/s i en la seva finalització per la comissió digital.

SEGUIMENT DE L’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS:

  • L’assoliment dels objectius es valorarà en funció del grau d’acompliment dels indicadors d’èxit de les activitats vinculades.

  • En finalitzar cada curs, la comissió revisarà els objectius per modificar, eliminar o crear-ne de nous que s’adapten a la realitat del centre en aquell moment.

  • En el cas que un objectiu no s’hagi assolit o s’implementi un de nou, la comissió valorarà la planificació de noves activitats.