Diputació de Tarragona

Durada dels estudis

 • La durada és de 2.000 hores (1.720h en un centre educatiu i 280h en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Descripció del contingut curricular

 • Fonaments de la Representació i Expressió Visual (99 hores)
 • Mitjans Informàtics (99 hores)
 • Teoria de la Imatge (66 hores)
 • Fotografia (99 hores)
 • Història de l'Animació (99 hores) • Projectes d'Animació (200 hores) • Projecte Integrat (99 hores)
 • Tècniques d'Animació (135 hores)
 • Llenguatge i Tecnologia Audiovisual (102 hores)
 • Dibuix Aplicat a l'Animació (130 hores)
 • Guió i Estructura Narrativa (60 hores)
 • Llenguatge de Programació (165 hores)
 • Projectes de Videojocs i Entorns Virtuals (165 hores)
 • Tècniques en 3D (136 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (280 hores)

Continuïtat / sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • la realització pel·lícules d'animació independents o integrades en produccions audiovisuals o multimèdia;
 • creació d'escenaris, fons, objectes i personatges;
 • creació de fotogrames clau per definir la representació;
 • realització de dibuixos d'intercalat;
 • modelatge i representació dels elements que conformen
 • l'animació en 2D o 3D.

Continuïtat / sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i
 • als ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Disseny,
 • als ensenyaments artístics superiors de grau universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals, i
 • al món laboral.

Accés

Accés directe

Hi poden accedir directament les persones que tenen algun dels títols o acreditacions següents:

 • Títol de batxiller o batxillera de la modalitat d'arts o l'artístic experimental.
 • Títol de batxiller o batxillera d'altres modalitats si s'han cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.
 • Títol de tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic o tècnica superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés.
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria
 • Tècnica en Disseny Industrial.
 • Títol superior (diplomatura) d'Arts Plàstiques o títol superior de Disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • Títol de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional.
 • Accés amb prova específica d'accés 

Per accedir-hi, han de fer la part específica de la prova d'accés les persones que:

 •  tenen el títol de batxiller o batxillera;
 •  tenen el títol de tècnic o tècnica de formació professional;
 • han superat la prova d'accés al grau superior de formació professional.

Persones sense requisits acadèmics

Les persones que no tenen cap dels títols o acreditacions que es recullen en els apartats anteriors, poden accedir als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior si superen la part comuna i la part específica de la prova d’accés de grau superior; per poder-la fer han de tenir 19 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.

Informació important de les proves d'accés

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre, l'alumnat que no té accés directe ha de fer la inscripció a la prova d'accés (comuna i/o específica). Aquestes proves d'accés tenen un calendari independent del calendari de preinscripció i matrícula al centre.

La inscripció i la superació d'aquesta prova no implica la preinscripció i la matrícula al centre.

 

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

 • la qualificació de la prova d'accés,

 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dona dret a l'exempció de la prova d'accés) i

 • la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

 

 

Projectes