Arts aplicades al mur

Aquest cicle proporciona una formació que permet l'alumnat el treball de manera professional en àmbits de la creació i disseny pictòrics i murals

Conèixer i dominar les diferents tècniques pictòriques i murals per esdevenir un professional polivalent 

Aquest cicle capacita per emprar els mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de les diferents tècniques artístiques d’aquesta especialitat, dur a terme projectes relacionats amb l’entorn pictòric i mural, a més d’experimentar nous procediments i materials i valorar les propostes de treball considerant els aspectes plàstics, artístics, tècnics i econòmics.

L'alumnat pot aprofundir dins el món de la creació i producció d’obres pictòriques en tota mena de materials i suports, en la reproducció i recreació d’obres, en les instal·lacions artístiques, com les escenografies attrezzo i la ornamentació per a teatre, cinema, televisió, multimèdia, infografia i per a espais diversos de representació i expressió artística

 

Dades bàsiques

 • Grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. Tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur.
 • Durada total del cicle: dos cursos. 1.800 hores.
 • L’alumnat realitza 45 hores de pràctiques en empreses del territori relacionades amb cada especialitat.
 • Família professional artística: Arts aplicades al mur.
 • Sistema: Logse

 

Objectius generals

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior en arts aplicades al mur obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir al món laboral i realitzar aquestes tasques:

 • Ornamentació, renovació, manteniment i rehabilitació del medi arquitetònic.
 • Difusió i gestió d’obra artística .
 • Formació i l’assessorament artisticotècnic.
 • Treballen equipaments i complements de l’espai urbà.
 • Treball en l’espai natural.

 

Cursos i mòduls

Mòduls 1r curs

 • Història de les arts aplicades al mur
 • Taller de pintura ornamental
 • Revestiments ceràmics, estucs i esgrafiats
 • Dibuix artístic i projectes (I)
 • Taller d'expressió de llenguatge pictòric (I)
 • Expressions d'avantguarda (I)

Mòduls 2n curs

 • Taller d'expressió del llenguatge pictòric (II)
 • Història de les arts contemporànies
 • Mitjans audiovisuals
 • Metodologia i gestió de l'obra
 • Expressions d'avantguarda (II)
 • Taller de vitralls
 • Dibuix artístic i projectes(II)
 • Formació i orientació laboral