Pla d'Obertura de l'EAD Tarragona durant el mes de juny de 2020

Les tutories i seguiments presencials centraran l’atenció aquestes 3 setmanes, principalment per a l’alumnat que finalitza cicle educatiu, que hagi de presentar projectes finals, sotmetre’s a proves d’accés o amb necessitats educatives especials

Reprenem l’atenció i el seguiment presencial a l’alumnat des de primers de juny.

Tot i aquesta obertura de les aules, l’activitat lectiva continuarà sent telemàtica fins a finals de curs. La presencialitat a l'escola, entre d’altres, és per oferir tutories i atenció a l’alumnat que finalitza etapa educativa, que té situacions o necessitats especials o bé als que hagin de presentar projectes finals o sotmetre’s a les proves d’accés.

L'ecola, amb la coordinació dels serveis de gestió acadèmica de la Diputació, ha elaborat un pla d’obertura específic i l’ha adaptat a les seves necessitats, seguint les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat que planteja aquesta presencialitat com una eina per oferir suport lectiu, realitzar tutories i organitzar el curs 2020-2021.

Per dur a terme l’obertura amb la màxima seguretat, s’han preparat Equips de Protecció Individual per al personal, s’han elaborat sistemes de seguretat i salut i plans de prevenció i detecció. El rentat de mans; l’ús de mascareta, de guants i solució hidroalcohòlica; el manteniment de la distància de seguretat; la desinfecció i ventilació d’espais; la no compartició del material entre els alumnes, i la cita prèvia són algunes de les mesures que s’han establert als centres per poder reprendre l’activitat presencial. També s’hi ha restringit l’accés a les persones vulnerables, que tinguin símptomes o malalties cròniques i s’exigeix que l’alumne tingui el calendari vacunal al dia, entre d’altres.

Les escoles d’art i disseny de la Diputació obriran portes per oferir tutories, en especial als estudiants que han de lliurar projectes finals. El lliurament dels projectes podrà fer-se de forma presencial o virtual fins al 19 de juny. També es faran atencions presencials en relació a les proves d’accés, i la realització de les mateixes els dies 29 i 30 de juny.