Pràctiques a empreses

L'alumnat realitza pràctiques i estades formatives a centres de treball, mitjançant un acord (conveni) de col·laboració no laboral que subscriuen el centre docent i l’empresa

Què suposen les pràctiques per a l'alumne?

El coneixement del món laboral i de l'empresa. La possibilitat d'estar en contacte amb la tecnologia més avançada. Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al treball. L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics. L'apropament a la cultura d'empresa. L'experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació. L'inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques. La superació del crèdit de Formació en centres de treball per als alumnes de cicles formatius.

Durada i tutoria de les pràctiques

Joieria artística: 25 hores - Vanesa Hernández

Arts aplicades al mur: 45 hores - Àlvar Calvet

Gràfica Publicitària: 280 hores - Anna Segura

Gràfica interactiva: 280 hores - Elisabet Díez

I·lustració: 280 hores - Àngel Sauret

Animació: 280 hores - Miquel Gómez

Fotografia: 280 hores - Aitor Pombo

Coordinadora: Anna Segura
Contacte: 977 21 12 53
practiques@dipta.cat

Seguiment de la formació pràctica en centres de treball

Al centre docent: El coordinador/a de formació professional. Els tutors/es de pràctiques.

A l’empresa: Un tutor/a de l’empresa responsable de fer el seguiment amb el tutor/a de pràctiques.

Al Departament d’Ensenyament: El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals s’encarrega d’autoritzar els convenis.

Instruccions

Alumnes

L’alumnat s’ha de posar en contacte amb el tutor de pràctiques del seu cicle per tal d’acordar l’empresa assignada. Pels alumnes de segon aquest contacte s'ha de fer abans d'iniciar les vacances de Nadal.

Un cop assignada l’empresa, l’alumnat ha d’omplir:

Formulari full d'alta d'alumne

Formulari sol·licitud d'acord (conveni)

L’alumnat ha de fer constar l’horari: màxim 4 hores diàries i de màxim 20 hores setmanals (de dilluns a divendres i de setembre a juliol). Per poder realitzar més hores diàries o setmanals, i per realitzar les pràctiques en cap de setmana s’ha de tramitar una sol·licitud.

Els alumnes de 1r curs no poden iniciar les pràctiques abans del dia 15 de març.

Els alumnes de 2n curs i Projecte Final poden realitzar les pràctiques durant tot el curs.

Les pràctiques han de finalitzar abans del 31 de juliol, cas de no ser així s'ha de fer un nou conveni a partir del setembre.

NOTA: LES PRÀCTIQUES NO ES PODEN INICIAR SENSE L'ACORD (CONVENI) GESTIONAT.

Empreses

L'alumne ha d’omplir aquest formulari en cas que sigui el primer cop que l'empresa col·labori amb les pràctiques d’empresa de l’EADT:

Formulari alta empresa

Un cop enviat:

1. El Coordinador d’FPCT o els tutors de l’especialitat començarà el procés d’homologació.

2. Gestió de l'Acord (Conveni) i elaboració del Pla de Pràctiques.

3. Un cop gestionat l'Acord (Conveni) l’alumnat el recollirà i el signarà, el signarà l'empresa i es retornarà al centre per poder iniciar les pràctiques a l’empresa.

Seguiment telemàtic

Gestió de l'Acord (Conveni)

Recepció de correus un cop gestionat l'acord (conveni)

1 PRIMER CORREU: EADT amb el títol: ACORD (CONVENI) GESTIONAT.
Informant que l'acord (conveni) està gestionat

2 SEGON CORREU: CAMBRESCAT amb títol ACCÉS AL QUADERN DE PRÀCTIQUES TELEMÀTIC.
Conté la clau d’accés al quadern i al manual.

3 TERCER CORREU: EADT amb el títol: ACORD (CONVENI) SIGNAT.
Informant que podeu passar a recollir els papers a la recepció del centre.

Tres còpies de l'acord (conveni)

L'Acord (Conveni) i el Pla de Pràctiques l’ha de signar l’empresa, l’alumne i l’escola per triplicat.

Una còpia és per l’empresa, l’altra per l’alumne i l’última per la secretaria del centre.

La còpia ha d’estar al centre abans d’iniciar les pràctiques.

Enllaç per fer el seguiment telemàtic:

Professorat
https://apps.cambrescat.es:8003/sBid/

Alumnat
https://apps.cambrescat.es:8003/sBidAlumne/

Manuals en xarxa per als alumnes i professors de l'EADT
www.issuu.com/eadtpractiques 

Un cop iniciades les pràctiques

Activitat diària: pàgina “AGENDA” i “calendari”.
Apareixen els dies marcats on consignareu el temps dedicat a cada activitat.
(Pot haver-hi activitats sense dedicació).

Absències: pàgina “agenda” i “operacions”.
Apareix la icona “absències”. Introduir l’absència.

Informes mensuals: pàgina “agenda” i “operacions”.
Apareix la icona “informe periòdic”. Heu de complimentar els informes valorant les activitats realitzades. L’heu d’imprimir i portar-la al tutor de l’empresa que la signarà i segellarà (si hi està d’acord).
Un cop signada i segellada pel tutor de l’empresa l’heu d’entregar al tutor de l’Escola a la secretaria.

Enquesta final:
Es realitza un cop finalitzades les pràctiques i és imprescindible per validar-les.
Un cop realitzada heu de comunicar al tutor de pràctiques que ja heu finalitzat.

Exempcions de les pràctiques a empreses

L’alumne que estigui interessat en obtenir l’exempció de pràctiques a empreses ha de comprovar si el seu cas està previst.

Tipus d'exempcions:

- Laboral Parcial 25% de les hores. L'alumne acredita experiència laboral (del 200% de les hores necessàries de pràctiques) en qualsevol activitat empresarial.

- Professional Parcial 50% de les hores. L'alumne acredita experiència professional (del 50% de les hores necessàries de pràctiques) en el mateix camp i competències professionals del cicle formatiu que està cursant.

- Professional Total 100% de les hores. L'alumne acredita experiència professional (del 100% de les hores necessàries de pràctiques) en el mateix camp i competències professionals del cicle formatiu que està cursant.

- Acadèmica Total 100% de les hores. L'alumne acredita experiència acadèmica, educativa o en pràctiques en empresa (del 100% de les hores necessàries de pràctiques) en el mateix camp i competències acadèmiques del cicle formatiu que està cursant.

Si algun cas no es troba en el quadre anterior, l’alumnat es podrà adreçar a secretaria i omplir una instància sol·licitant a la direcció de l’escola l’exempció de les pràctiques. La direcció resoldrà si concedeix aquesta exempció.

Documentació a portar:

Exempció Laboral: a/ Sol·licitud d'exempció (online), b/ informe de la vida laboral.

Exempció Professional: a/ sol·licitud d'exempció (online), b/ informe de la vida laboral, c/ certificat de l'empresa on constin les hores d'experiència professional i es detalli l'activitat, funcions i tasques que ha realitzat l'alumne a l'empresa, d/ contracte laboral (fotocòpia).

Exempció Acadèmica: a/ sol·licitud d'exempció (online), b/ certificat on constin les hores d'experiència acadèmica i es detalli l'activitat, funcions i tasques que ha realitzat l'alumne.

Sol·licitud d'exempció (online)