Pràctiques a empreses (FCT)

La formació en centres de treball (FCT) s’ha d’entendre com a pràctiques formatives no laborals que fan els alumnes mitjançant un acord de col·laboració entre l’escola i l’empresa. Les pràctiques formen part del programa curricular en cada especialitat.

Què comporten les pràctiques per l’alumnat?

El coneixement del món laboral i de l’empresa.
La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
L’acostament a la cultura d’empresa.
L’experiència en el món del laboral
com a pas previ per la primera ocupació.
L’inici del seu recorregut professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
L’avaluació positiva de les pràctiques comporta la superació del mòdul.

Més informació

Normativa sobre les pràctiques

Durada, tutoria i seguiment de les pràctiques

Centre docent: el coordinador i el tutor de cada especialitat.
Empresa: un tutor designat per l’empresa coordinat amb el tutor de l’especialitat.
Departament d’Ensenyament: els coordinadors territorials d'ensenyaments professionals autoritzen els acords.

Gràfica Publicitària: 280 hores (12ects) - Sergi Grau
Gràfica interactiva: 280 hores (12ects) - Adam Fabra
I·lustració: 280 hores (12ects) - Àngel Sauret
Animació: 280 hores (12ects) - Miquel Gómez
Fotografia: 280 hores (12ects) - Roger Conesa
Joieria artística: 25 hores - Vanesa Hernández
Arts aplicades al mur: 45 hores - Adrià Cid

Coordinador: Sergi Grau / Contacte: 977 211 253 / practiques@dipta.cat
Horari d'atenció: dilluns de 9:00 a 11:00 hores

Modalitats

Estàndard: com a màxim 4 hores diàries i 20 setmanals. De dilluns a dissabte.
Intensiva: amb un màxim de 8 hores diàries i 40 setmanals. 

Instruccions d'aplicació

Alumne
1. El tutor de les pràctiques planificarà i assignarà la proposta del centre de treball.
2. L’alumne s’entrevistarà amb l’empresa per acordar l’horari setmanal dins del curs lectiu. Els caps de setmana requereixen una autorització especial.
3. Un cop es tinguin totes les dades s’ha d’omplir el formulari següent:

Formulari sol·licitud de conveni

Termini. Inici i finalització

1r Curs: del 15 de març al 31 de juliol.
2n Curs / Projecte Integrat: de l'1 de setembre al 31 de juliol.

Les pràctiques no finalitzades el 31 de juliol, s’ha de gestionar un nou conveni al setembre.

Empreses
El centre de treball a partir de l’entrevista amb el tutor de pràctiques a d’omplir el formulari en cas que sigui la primera col·laboració.

Formulari alta empresa

Procés

1. Inici del procés d’homologació: per part del tutor o coordinador.
2. Gestió del Conveni: un cop gestionat es signarà per totes les parts i es retornarà a l’escola.
3. Inici de les pràctiques: a partir de la data i número de registre segons conveni. Seguiment telemàtic per part de l’alumne, empresa i centre educatiu.

Seguiment telemàtic: gestió del quadern de seguiment

Un cop gestionat el conveni de col·laboració l’alumne podrà entrar a l’aplicatiu per gestionar el Quadern de seguiment, aquest serà validat pel tutor i pel tutor d'empresa que també hi tenen accés. Per poder rebre la informació d'accés l'alumne ha de tenir actualitzades totes les dades a la secretaria del centre i al Moodle 

Accés a el web: mitjançant l’aplicació informàtica Banc integrat de dades (qBid)
Accés mòbil: Google Play / Apple Store

Un cop iniciades les pràctiques

Activitat diària: pàgina “AGENDA” i “calendari”.
Apareixen els dies marcats on consignareu el temps dedicat a cada activitat, per hores senceres. (Pot haver-hi activitats sense dedicació).
Absències: pàgina "agenda” i “operacions”.
Apareix la icona “absències”. Introduir el motiu de l’absència.
Informes mensuals: pàgina “agenda” i “operacions”.
Apareix la icona “informe periòdic”. Heu de complimentar els informes valorant les activitats realitzades. L’heu d’imprimir i portar-la al tutor de l’empresa que la signarà i segellarà (si hi està d’acord). Un cop signades i segellades pel tutor de l’empresa l’heu d’entregar al tutor de l’Escola a la secretaria.
Enquesta final:
Es realitza un cop finalitzades les pràctiques i és imprescindible per validar-les.
Un cop realitzada heu de comunicar al tutor de pràctiques que ja heu finalitzat.

Exempcions de les pràctiques a empreses

En cas que l'alumne acrediti haver assolit aquests objectius bàsics de manera parcial o total mitjançant experiència laboral, pot demanar l'exempció total o parcial de les pràctiques.

Termini: Es recomana a l'inici del curs acadèmic.

Formulari de sol·licitud d'exempció

Tipus d'exempcions

· Total 100% de les hores. L'alumne acredita experiència professional igual o superior al 100% de les hores del mòdul relacionada amb el perfil professional i de treball i amb les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu. Aquestes persones poden quedar exemptes del crèdit o mòdul de formació en centres de treball. Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials (Qualificat - Acreditat).

· Parcial 50% de les hores. L'alumne acredita experiència professional igual o superior al 50% de les hores del mòdul relacionada amb l'àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

· Parcial 25% de les hores. L'alumne acredita experiència laboral del doble d'hores del mòdul en qualsevol activitat empresarial.

Acreditació. En cas que aquesta acreditació correspongui a mòduls o crèdits transversals a un altre o altres cicles formatius, caldrà que la persona aporti evidències de l'experiència adquirida en l'àmbit del perfil professional del cicle formatiu pel que es demani l'exempció.

Documentació

La documentació ha de ser l’original o una còpia compulsada.
Exempció Laboral: A) Sol·licitud d'exempció B) Informe de la vida laboral
Exempció Professional: A) Sol·licitud d'exempció B)  Informe de la vida laboral C) Certificat de l'empresa on constin les hores d'experiència professional i es detalli l'activitat, funcions i tasques que ha realitzat l'alumne a l'empresa, C) Contracte laboral (fotocòpia). Exempció Acadèmica: A) Sol·licitud d'exempció  B) Certificat on constin les hores d'experiència acadèmica i es detalli l'activitat, funcions i tasques que ha realitzat l'alumne.