Preinscripció i matrícula

Curs 2022-2023

Preinscripció i matrícula

Podeu realitzar la preinscripció totes les persones que heu superat les proves d'accés* o bé, aquelles que n'esteu exemptes.

Si teniu dubtes i voleu que us ajudem, truqueu al 977 211 253 o escriviu-nos a administracioeadt@dipta.cat.

*Aquelles persones que no reuniu els requisits que estableix el departament d'Educació per accedir directament als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny,  heu de superar les proves d'accés que convoca el departament.  Els terminis d'inscripció a  la convocatòria extraordinària de la part específica de juny i de preinscripcions als cicles coincideixen del 25 al 31 de maig, per tant, aquelles persones interessades podeu fer la inscripció a la prova i alhora fer la preinscripció al cicle amb nota zero (0). El centre incorporarà les notes obtingudes en la prova de juny dins del termini de reclamacions del procés de preinscripció.

El calendari de tot el procés per la matriculació al proper curs és el següent:

Publicació oferta inicial 
Preinscripció
Més informació
Del 25 al 31 de maig de 2022, ambdós inclosos
Presentació de documentacióFins al 1 de juny
Publicació de llistes amb el barem provisional23 de juny
Presentació de reclamacionsDel 23 al 29 de juny
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions5 de juliol
Publicació de llistes ordenades7 de juliol
Publicació de les llistes d'admesos15 de juliol
MatrículaDel 18 al 22 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Preinscripció

Podeu fer el tràmit online, al portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Aquelles persones que no disposeu dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, podeu tramitar la vostra sol·licitud de forma presencial. Per a fer-ho, demaneu cita prèvia al centre trucant per telèfon al 977 21 12 53

Podeu fer un seguiment de la vostra sol·licitud de preinscripció al web de l'EADT, on es publicaran les diferents llistes del procés, d'acord amb el calendari de les fases de preinscripció.
 

Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic no cal presentar cap document d'identificació.

Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació:

 • Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any actual, ha de presentar l'original i una còpia del DNI o del NIE si no s'ha pogut validar el document electrònicament i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud; o l'original i una còpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'ha identificat.
 • Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any actual, ha de presentar:
  • L'original i una còpia del DNI o del NIE de l'alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a fet), si no s'ha pogut validar el document electrònicament i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud; o l'original i una còpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.
  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteris específics de prioritat.

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l'estudi al·legats.

Per desfer les situacions d'empat, s'aplica el procediment de desempat que es preveu a l'annex 7 d'aquesta resolució: 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894935

Si no es presenta la qualificació acreditativa dins els terminis establerts, la sol·licitud no s'assigna.

Documentació acreditativa:

 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés al·legada o de la mitjana dels estudis. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica o s'ha obtingut una exempció, es considera que és un 5.

Especificacions que cal tenir en compte:

 • En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar el certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d'accés s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Educació i es mostra a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 de l'annex 7 d'aquesta resolució: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894935
 • En el cas dels alumnes que encara cursen els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: poden acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins al final del període de reclamacions a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers s'aplica també el que s'estableix a l'apartat 5.2 de l'annex 5. 

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell: s'estableix a l'apartat 4.3 de l'annex 5.

Assignació

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés, la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis que donen dret a l'exempció de la prova d'accés o a l'accés directe.

Així mateix, es reserva el 33 % de les places dels cicles de grau superior per a qui hi accedeix sense reunir els requisits acadèmics, superant la prova d'accés (part comuna i part específica). Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, les ocupen els alumnes excedents de l'altra via.

Respecte a la preinscripció de l'alumnat pendent de la prova d'accés, ja que la realització de la prova d'accés és posterior a les dates de preinscripció, és important que facin la presentació de sol·licituds tot i que no tinguin el resultat de la prova d'accés, perquè el calendari s'ha coordinat de manera que l'àrea de gestió de proves podrà recuperar les qualificacions de les proves des de l'aplicatiu GEDAC per fer l'assignació.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació dels criteris, s'aplica el procediment de desempat previst al punt 7 d'aquesta resolució: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894935

Per fer la matrícula cal:

Podeu formalitzar la matrícula durant el període ordinari totes aquelles personaes admeses que teniu els requisits d'accés o heu superat la prova d'accés i heu realitzat el procés de preinscripció.

Documentació necessària :

 • Dues fotografies mida carnet
 • Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT
 • Fotocòpia targeta sanitària
 • Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)

Documentació específica per bonificacions de matrícula

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa / monoparental
 • Original i fotocòpia de la darrera nòmina treballador Diputació
 • Original i fotocòpia de la notifiació de l'ICAS del grau de discapacitat
 • Original i fotocòpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima de violència de gènere i dels seus fills dependents, o bé amb la sentència condemnatòria dels fets. Excepcionalment, mitjançant l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la persona denunciant és víctima de violència de gènere.
 • Original i fotocòpia de l'informe de víctimes d'actes terroristes
 • Original i fotocòpia de la resolució administrativa corresponent de ser víctimes d'actes terroristes. En el cas del cònjuge i els fills, s'ha d'adjunta també el llibre de família
 • Original i fotocòpia del certificat emès per la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència o òrgan equivalent d'altres comunitats autònomes (per persones joves extutelades)
 • Original i fotocòpia del comprovant de la sol·licitud d'asil de persona refugiada o apàtrida.

Els alumnes que compliu amb els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no podeu presentar la documentació acreditativa corresponent, us matriculareu condicionalment. La matrícula s'anul·la si abans de l'inici del curs no presenteu la documentació pendent.

Els alumnes amb titulacions estrangeres heu d'acreditar el tràmit d'homologació o de convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. A aquest efecte, cal tenir present que aquest volant només és vigent durant un curs acadèmic. En tot cas, la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o de convalidació. Els centres han d'informar el Departament d'Educació dels alumnes que tenen matriculats condicionalment amb volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació i n'han de fer el seguiment fins a la resolució de l'expedient d'homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits acadèmics d'accés.

Als aspirants que heu participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius i no podeu acreditar els requisits acadèmics per matricular-s'hi durant el període de matrícula ordinari establert a l'apartat 3.1 d'aquest annex, no se'ls manté la plaça assignada.

Barem provisional

Consulteu la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 23 de juny de 2022:

PDF icon informe_barem_provisional_barem.pdf

Si no esteu d'acord amb la puntuació provisional, o detecteu alguna errada o anomalia, podeu presentar una reclamació. En la consulta individual trobareu l'enllaç per presentar-la: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-superior/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-sollicituds/

Si no podeu accedir a la consulta individual o no trobeu la sol·licitud a la llista amb la puntuació provisional podeu adreçar-vos al centre per demanar informació. 

Barem un cop resoltes les reclamacions

Consulteu la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions a 5 de juliol de 2022:

PDF icon informe_barem_resoltes_barem.pdf

Barem definitiu

Consulteu la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada definitiva:

PDF icon llista_en_primera_peticio_ordenada.pdf

animated-hand-image-0075Persones admeses i llista d'espera

Llista de sol·licituds admeses: PDF icon admissio15.07.22.pdf

Llista d'espera: PDF icon llistaespera15.07.22.pdf

Preus públics de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=921287