Preinscripció i matrícula

Curs 2022-2023

Preinscripció i matrícula

Poden realitzar la preinscripció totes les persones que han ja superat les proves d'accés* o bé, aquells que n'estan exempts.

Si tens dubtes i vols que t'ajudem, truca'ns al 977 211 253 o escriu-nos a sec.eadt@dipta.cat.

*Aquelles persones que no reuneixen tots els requisits que marca la Generalitat per accedir directament als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny han de superar unes proves d'accés que convoca el centre. Les persones que no superin la prova d'accés, no podran participar en el procés de preinscripció. En aquest cas, caldrà fer la inscripció a la convocatòria de proves i realitzar la matrícula en període ordinari.

El calendari de tot el procés per la matriculació al proper curs és el següent:

Publicació oferta inicial 
Preinscripció
Més informació
Del 25 al 31 de maig de 2022, ambdós inclosos
Presentació de documentació 
Publicació de llistes amb el barem provisional 
Presentació de reclamacions 
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 
Publicació de llistes ordenades definitives 
Publicació de l'oferta definitiva 
Publicació de les llistes d'admesos 
Matrícula 
Finalització de matrícula de cicles superiors de FP i gestió de llista d'espera 

Preinscripció

Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o  a través d’Internet.

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podran obtenir a les webs dels centres la informació necessària per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat. Així, els centres informaran sobre com es farà l’atenció presencial:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • Avisar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf
 • Recordar la recomanació de portar mascareta i guants
 • No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.
 

Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic no cal presentar cap document d'identificació.

Si s'ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari de suport informàtic disponible al web del Departament d'Educació:

 • Si l'alumne/a és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any actual, ha de presentar l'original i una còpia del DNI o del NIE si no s'ha pogut validar el document electrònicament i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud; o l'original i una còpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'ha identificat.
 • Si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any actual, ha de presentar:
  • L'original i una còpia del DNI o del NIE de l'alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a fet), si no s'ha pogut validar el document electrònicament i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud; o l'original i una còpia del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.
  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteris específics de prioritat.

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l'estudi al·legats.

Per desfer les situacions d'empat, s'aplica el procediment de desempat que es preveu a l'annex 7 d'aquesta resolució: 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894935

Si no es presenta la qualificació acreditativa dins els terminis establerts, la sol·licitud no s'assigna.

Documentació acreditativa:

 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés al·legada o de la mitjana dels estudis. Si la qualificació de la prova d'accés no és numèrica o s'ha obtingut una exempció, es considera que és un 5.

Especificacions que cal tenir en compte:

 • En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar el certificat de superació de la prova. La qualificació de la prova d'accés s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Educació i es mostra a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 de l'annex 7 d'aquesta resolució: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894935
 • En el cas dels alumnes que encara cursen els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: poden acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins al final del període de reclamacions a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • En el cas dels alumnes procedents d'estudis estrangers s'aplica també el que s'estableix a l'apartat 5.2 de l'annex 5. 

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt rendiment o alt nivell: s'estableix a l'apartat 4.3 de l'annex 5.

Assignació

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés, la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis que donen dret a l'exempció de la prova d'accés o a l'accés directe.

Així mateix, es reserva el 33 % de les places dels cicles de grau superior per a qui hi accedeix sense reunir els requisits acadèmics, superant la prova d'accés (part comuna i part específica). Si per una de les vies d'accés no s'ocupen totes les places que li corresponen, les ocupen els alumnes excedents de l'altra via.

Respecte a la preinscripció de l'alumnat pendent de la prova d'accés, ja que la realització de la prova d'accés és posterior a les dates de preinscripció, és important que facin la presentació de sol·licituds tot i que no tinguin el resultat de la prova d'accés, perquè el calendari s'ha coordinat de manera que l'àrea de gestió de proves podrà recuperar les qualificacions de les proves des de l'aplicatiu GEDAC per fer l'assignació.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació dels criteris, s'aplica el procediment de desempat previst al punt 7 d'aquesta resolució: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894935

Per fer la matrícula cal:

Poden formalitzar la matrícula durant el període ordinari aquells alumnes que disposen dels requisits d'accés, han superat la prova d'accés i han realitzat el procés de preinscripció.

Documentació necessària que cal portar

 • Dues fotografies mida carnet
 • Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT
 • Fotocòpia targeta sanitària
 • Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)

Documentació específica per bonificacions de matrícula

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa / monoparental
 • Original i fotocòpia de la darrera nòmina treballador Diputació
 • Original i fotocòpia de la notifiació de l'ICAS del grau de discapacitat
 • Original i fotocòpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima de violència de gènere i dels seus fills dependents, o bé amb la sentència condemnatòria dels fets. Excepcionalment, mitjançant l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la persona denunciant és víctima de violència de gènere.
 • Original i fotocòpia de l'informe de víctimes d'actes terroristes
 • Original i fotocòpia de la resolució administrativa corresponent de ser víctimes d'actes terroristes. En el cas del cònjuge i els fills, s'ha d'adjunta també el llibre de família
 • Original i fotocòpia del certificat emès per la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència o òrgan equivalent d'altres comunitats autònomes

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden presentar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si abans de l'inici del curs no presenten la documentació pendent.

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o de convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. A aquest efecte, cal tenir present que aquest volant només és vigent durant un curs acadèmic. En tot cas, la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació o de convalidació. Els centres han d'informar el Departament d'Educació dels alumnes que tenen matriculats condicionalment amb volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació i n'han de fer el seguiment fins a la resolució de l'expedient d'homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits acadèmics d'accés.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció per als cicles formatius i que no compleixen els requisits acadèmics per matricular-s'hi durant el període de matrícula ordinari establert a l'apartat 3.1 d'aquest annex, no se'ls manté la plaça assignada.

Barem provisional

Consulta la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 23 de juny de 2021: 
PDF icon informe_barem_provisional_barem.pdf

Si no esteu d'acord amb la puntuació provisional, o detecteu alguna errada o anomalia, podeu presentar una reclamació. En la consulta individual trobareu l'enllaç per presentar-la: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-superior/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-sollicituds/

Si no podeu accedir a la consulta individual o no trobeu la sol·licitud a la llista amb la puntuació provisional podeu adreçar-vos al centre per demanar informació. 

Barem un cop resoltes les reclamacions

Consulta la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions a 5 de juliol de 2021: PDF icon informe_barem_resoltes_barem.pdf

Barem definitiu

Consulta la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició ordenada definitiva a 8 de juliol de 2021: PDF icon informe_barem_definitiu_ordenada.pdf

Persones admeses i llista d'espera

Publicació de la llista d'amesos a 16 de juliol de 2021: PDF icon llistatdefinitiu16.07.21.pdf

Publicació de la llista d'espera a 16 de juliol de 2021: PDF icon informe_llista_espera_ome_llista_espera.pdf

Taxes i preus públics de les Escoles d'Art i Disseny

Normativa

 • Resolució EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022 (DOGC, núm. 8357, de 5.3.2021)
 • Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (DOGC, núm. 8344, de 18.2.2021)
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC, núm. 4852, de 29.3.2007)