Projecte final LOGSE

Els alumnes que tinguin previst matricular-se a Projecte Final LOGSE dels cicles de Joieria artística o Arts aplicades al mur han de seguir els següents passos a l'hora de formalitzar la matrícula:

Calendari matriculació de projectes finals - LOGSE

Presentació sol·licitud de projecte final

Formulari que es podrà omplir a secretaria. Cal que l’alumne indiqui les seves preferències de tutoria i que el tutor designat per l’àrea signi finalment aquesta sol·licitud per validar-la. També indicarà de manera breu el tema que té pensat per al projecte final

Lliurament a secretaria

Designació dels tutors

Cada àrea ha de designar un tutor a cada alumne que hagi sol·licitat realitzar el projecte final el proper curs. Els caps d’àrea han de vehicular les tutoritzacions en funció del nombre idoni d’alumnes que creuen que pot tutoritzar un professor.

Matriculació projecte final

És imprescindible per realitzar la matricula haver presentat la sol·licitud de matrícula signada pel tutor. La matriculació es realitzarà durant el període habitual de matrícula a inicis del mes de juliol.

 

Resum normativa de Projecte Final LOGSE

Projecte final

1. Objectiu i contingut

El projecte final dels cicles de grau superior tenen caràcter global i integrador dels diferents sabers i tècniques presents en el cicle. La seva finalitat és demostrar l’assoliment del domini dels coneixements, processos i tècniques exigibles per a l’exercici professional i, en conseqüència, la capacitat de desenvolupar una activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell cursats.

El currículum de cada cicle de formació específica determina les característiques de l’obra/projecte final que han d’executar els alumnes.

L’obra/projecte final té bàsicament un caràcter individual. Malgrat això, es podran acceptar propostes que suposin la intervenció d’un màxim de tres alumnes, sempre que el caràcter de la proposta ho justifiqui i es diferenciïn les competències de cadascuna de les persones que formen part del grup.

Per tal d'avaluar l’obra/projecte final caldrà haver superat prèviament tots els mòduls i la fase de formació pràctica.

2. Proposta de l’obra/projecte final

La proposta de l’obra/projecte final ha de reflectir, a grans trets, el contingut del projecte a desenvolupar i l’ha d’avalar un tutor, membre de l’equip docent. La proposta pot preveure, si l’alumne ho sol·licita, l’assessorament extern, realitzat per professionals sense vinculació al centre, i no comporta en cap cas relació de caràcter laboral o administratiu d’aquestes persones amb el centre.

Perquè s’accepti la proposta de l’obra/projecte final s’han de considerar els aspectes establerts en el desenvolupament del currículum al centre i, entre aquests, s’ha de prioritzar:

• L’interès artístic, l’originalitat i l’adequació a la demanda social.

• La possibilitat de realització en el termini establert, considerant els mitjans i les instal·lacions a l’abast de l’alumne.

Els terminis de presentació i d’inscripció de les propostes per dur a terme l’obra/projecte final els ha d’establir el mateix centre i han d’estar consignats en la informació que cal donar a l’alumne sobre programació i avaluació general del cicle, especificada en l'apartat "Informació als alumnes”.

La proposta de l’obra/projecte final, presentada en la forma i termini establerts pel centre, avalada pel tutor, que, si escau, en farà la direcció, ha de ser acceptada pel coordinador/a del cicle.

La persona en qui recaigui la tutoria ha de guiar el procés d’execució de l’obra/projecte i supervisar l’ús que l’alumne pugui fer de les instal•lacions del centre. De la síntesi de la proposta i de l’acceptació corresponent se n’ha d’arxivar, en l’expedient de l’alumne, la documentació pertinent.

3. Elaboració i termini d'execució

Durant la confecció de l’obra/projecte final no és necessària l’escolarització de l’alumne; malgrat això, caldrà fer les previsions per tal de permetre-li l’accés a les instal·lacions del centre sense que la seva presència interfereixi en l’activitat lectiva. El termini ordinari per a la realització de l’obra/projecte final és al final del primer trimestre del curs acadèmic següent al que s’hagin cursat els mòduls del cicle de formació específica i la fase de formació pràctica; això no obstant, amb la sol•licitud prèvia de l’interessat i la corresponent autorització de la direcció del centre, pot fer-se durant l’últim trimestre del curs en què es completin els mòduls del cicle.

En el trimestre d’execució de l’obra/projecte final es pot finalitzar la formació pràctica (FCT) i algun mòdul que estigui pendent de superació, els quals s’han d’avaluar positivament abans de l’avaluació de l’obra/projecte final.

La comissió avaluadora de l’obra/projecte final pot acordar de manera excepcional, amb l’informe previ del tutor i per causes justificades, l’ampliació del termini de presentació de l’obra/projecte final. (Vegeu el model "Sol·licitud d'autorització d'ampliació del termini de presentació de l’obra/projecte final".) En cap cas la seva avaluació no podrà anar més enllà de l’últim trimestre del curs acadèmic.

Informació pròpia del centre

1. El termini màxim de lliurament del projecte final és, per a tots els cicles, el previst al calendari del curs. Els heu de lliurar a secretaria en el seu horari habitual o a consergeria si la secretaria es trobés tancada. En ambdós casos heu d'omplir el full de registre de lliurament que us facilitaran.

2. Si no lliureu el projecte final en aquesta data, el vostre projecte quedarà com no avaluat. Contra aquesta decisió podeu demanar una pròrroga en el lliurament, que us ha de concedir la junta d'avaluació de cada cicle. Si us autoritzen la pròrroga podreu continuar amb el projecte final, previ pagament de la taxa corresponent, i lliurar-lo, com a màxim, en la data de segona convocatòria prevista al calendari del curs.

La data màxima de sol·licitud de pròrroga és la mateixa que el lliurament del projecte final en primera convocatòria, i ho heu de fer omplint la sol·licitud a secretaria. Se us respondrà en un termini de 10 dies hàbils.

3. Els alumnes que esteu realitzant el Projecte final junt amb alguna assignatura pendent, haureu de lliurar el projecte final en alguna de les dues convocatòries, i la vostra nota quedarà pendent d'afegir-se al vostre expedient fins al moment que hagueu superat les assignatures del cicle pendents.

4. En cap cas es corregiran projectes finals d'alumnes que no hagin completat les pràctiques en empreses i en darrer terme, la seva nota quedaria pendent d'afegir-se a l'expedient, sempre que acabessin les pràctiques durant el curs vigent.

5. Els alumnes que no teniu pensat lliurar el projecte final durant elcurs i, en canvi, hi esteu matriculats, podeu demanar l'anul·lació de la matrícula, fins un mes abans de la primera convocatòria. Cal justificar els motius de l'anul·lació.