Proves d'accés 2020 - NOVES DATES!

Aquelles persones que no reuneixen tots els requisits que marca la Generalitat per accedir directament als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny han de superar unes proves d'accés que convoca el centre

Convocatòria de les proves

La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i la part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.

Inscripcions a les proves

Realització de la prova

Convocatòria ordinària

 • Part comuna: 29 de juny de 2020 a les 8.30 h
 • Part específica: 30 de juny de 2020 a les 8.30 h
 • Prova d'incidències: 6 de juliol de 2020

Convocatòria de setembre

 • Part específica: 1 d'octubre de 2020 a les 9.30 h

Requisits

Les persones que tenen el títol de batxillerat (o un títol equivalent) només han de fer la part específica de la prova.

Les persones que no tenen el títol de batxillerat han de fer les dues parts de la prova. En aquest cas, poden presentar-se:

 • Les persones més grans de 19 anys o que els compleixen durant l'any 2020
 • Les persones més grans de 18 anys que disposen d'un títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o de formació professional d'una família equivalent.

Continguts

La prova d'accés s'organitza en dues parts, la part comuna, només per aquelles persones que no disposen dels requisits acadèmics, i una altra de caràcter específic, per a totes les persones que volen accedir a un cicle

Els continguts de la part comuna fan referència als coneixements i les capacitats adquirits al batxillerat. Consta de quatre exercicis que es corresponen a les matèries de:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua extrangera (alemanya, anglesa o francesa)
 • Història o matemàtiques.

Pel que fa a la part específica la prova consta d'un exercici en què l'alumne/a elaborarà una proposta de projecte a partir d'uns condicionants preestablerts, a escollir entre tres projectes relacionats amb:

 • L'àmbit de la comunicació i el disseny que integri els continguts de les matèries de Cultura audiovisual i Disseny.
 • L'àmbit de l'expressió artística que integri els continguts de les matèries de Fonaments de les arts i Dibuix artístic.
 • L'àmbit de l'art i la tecnologia que integri els continguts de les matèries de Dibuix tècnic i Disseny.

Materials necessaris per fer la part específica

 • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un d’ells per a realitzar els dibuixos preparatoris i esbossos.
 • Un full DIN A3 adient per a la tècnica a emprar per a realitzar la proposta definitiva.
 • Un full DIN A3 de cartolina.
 • Llapis grafit.
 • Goma d’esborrar.
 • Maquineta de fer punta.
 • Compàs.
 • Regle.
 • Joc d’escaires.
 • Per aplicar color, a escollir entre llapis color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la.
 • Per a tallar, estisores, bisturí o cúter.
 • Per a enganxar, cinta doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

Accés directe

Titulacions o certificacions que permeten no haver de realitzar la prova específica

 • Títol de batxiller de modalitat d’arts o l’artístic experimental.
 • Batxillerat d’altres modalitats si s’han cursat 3 matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
 • Títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny d’una família professional relacionada amb els ensenyaments que es desitja cursar.
 • Títol de graduat/ada en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d’estudis regulats pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol, Reial decret 799/1984, de 28 de març, o Reial decret 942/1986, de 9 de maig.
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional d’una família equivalent a a la família d’arts plàstiques i disseny a la qual pertany el cicle al qual es vol accedir a efectes de la prova d’accés. En el cas de l'accés als cicles de Comunicació Gràfica i audiovisual (Animació, Fotografia, Gràfica publicitària, Gràfica Interactiva o Il·lustració) es consideraran exempts els alumnes que hagin cursat un cicle formatiu de grau superior d'Arts gràfiques o d'Imatge i so.
 • Títol superior d’arts plàstiques, de disseny, de conservació i restauració de béns culturals, o certificat de superació de la prova d’accés a aquests ensenyaments.
 • Títol superior d’art dramàtic en l’especialitat d’escenografia.
 • Enginyeria tècnica en disseny industrial.
 • Llicenciatura de belles arts o certificat de superació de la prova d’accés a aquests ensenyaments.
 • Arquitectura.
 • Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

(Consultar al centre)

Accés amb prova específica

 • Títol de batxillerat (no artístic)
 • Títol de COU
 • Títol de Tècnic especialista (FP-2)
 • Títol de Tècnic superior
 • Prova d’accés superada a un cicle de grau superior de formació professional, d’ensenyaments d’esports de grau superior o de formació esportiva de nivell 3
 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys superada

Accés amb prova específica i general

Les persones que no tenen el títol de batxillerat o equivalent han de fer les dues parts de la prova. En aquest cas, poden presentar-se:

 • Les persones més grans de 19 anys o que els compleixen durant l'any en curs
 • Les persones més grans de 18 anys que disposen d'un títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o de formació professional de la família d'Arts Gràfiques; Imatge i So

Excempcions parcials

Exempció de la part específica per a les persones que disposin d'una titulació universitària homologada o pròpia, sempre que s'hagin cursat un mínim de 18 crèdits relacionats directament amb els continguts procedimentals del cicle al qual es vol accedir.

Exempció de la part específica per tenir experiència laboral relacionada amb les competències professionals del cicle on es vol accedir.

Exempció de la prova de llengua catalana per qui acrediti menys de 2 anys de residència a Catalunya fins al dia de la prova d’accés i no hagi estudiat català en la seva escolarització.