Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
AVÍS:  OF 2022 - aprovació definitiva - termini presentació fins al 13.12.2021.
Si us heu adherit als Models (2021-07372) no heu de publicar el text íntegre.

AUTOLIQUIDACIÓ:   incorporada a l’email que rebeu en signar la tramesa. Guardeu-la per al vostre control. Les formes de pagament són les habituals.
L’hora de tancament de l’edició del BOP, per al còmput dels terminis, és les 12:00 hores dels dies d’edició.

BOP T

Consulta 2017:
Consulta guiada
e-sumaris (BOPs anteriors)
Consultes habituals
Models i Normativa
Taula convocatòries
 
 Anys disponibles:


Consulta butlletins històrics (1834 - 1996)

Verificar CVE/CIE    


ebop@dipta.cat

Tel: 977 248 397
 Consulta
 Inserció
2017

  Dades de la Inserció
Inserció   2017-2925
Remitent   AJUNTAMENT REUS - PROMOCIO ECONOMICA I OCUPACIO
Emissor   ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE REUS
Tema   SUBVENCIONS PER MITJANS DE COMUNICACIó / TELECOMUNICACIó
SUBVENCIONS PEL COMERç, FIRES, MERCATS...
Resum   Modificació de les bases per a la concessió de subvencions a les empreses i als nous emprenedors, per afavorir l'impuls i la dinamització econòmica de la ciutat. Text íntegre. Aprovació definitiva.
Expedient  
Data Publicació   20/04/2017
BOP T   76
  Text de la Inserció


2017-02925
Ajuntament de Reus
Promoció Econòmica

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Reus, en sessió del dia 17 de febrer de 2017, aprovà inicialment la modificació de les bases per a la concessió de subvencions a les empreses i als nous emprenedors per afavorir l’impuls i la dinamització econòmica de la ciutat de Reus.

Aquestes bases han estat objecte del tràmit d’informació pública i no s’han presentat al·legacions o suggeriments, per la qual cosa han estat definitivament aprovades. Es procedeix a la publicació íntegra de les bases, amb la incorporació de les modificacions aprovades en la sessió plenària esmentada:


BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES EMPRESES I ALS NOUS EMPRENEDORS, PER AFAVORIR L’IMPULS I LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT DE REUS

Primera: Objecte
Aquestes Bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions que atorga l’Ajuntament de Reus per afavorir l’impuls de l’emprenedoria, la creació i establiment de noves empreses i la millora d’empreses instal·lades al municipi de Reus.

L’atorgament de les subvencions que es regeixen per aquestes bases s’efectuarà conforme als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

En aquest sentit, es plantegen les següents línies de subvencions:

- LÍNIA 1: Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus
Per a les empreses de recent creació amb un establiment a Reus i que realitzin una inversió mínima de 10.000,00 € per la seva posada en funcionament.
- LÍNIA 2: Foment al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs
Per a les empreses establertes a Reus, que adquireixen un negoci ja en funcionament, que continuïn la seva activitat econòmica en el mateix establiment i que hagin realitzat una inversió mínima de 10.000,00 € en despeses subvencionables.
- LÍNIA 3: Foment de la millora en les instal·lacions d’empreses i-o negocis ja existents a Reus
Per a les empreses establertes a Reus, que no siguin de recent creació i que realitzin una inversió mínima de 10.000,00 € en reformar i-o modernitzar el seu negoci ubicat a Reus.

Segona: Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones sol·licitants que reuneixin els requisits generals i específics següents:

Requisits generals:
1. Ser titular d’una activitat econòmica o negoci ubicat a la ciutat de Reus amb els corresponents permisos administratius inherents a l’activitat.
2. Presentar alguna de les formes jurídiques següents:
a) Quan es tracti d’una persona física estar degudament donada d’alta a Hisenda Pública i la Seguretat Social i que la ubicació de l’activitat econòmica o negoci no sigui en un domicili particular destinat a habitatge.
b) Quan es tracti d’una persona jurídica aquesta ha de ser privada i ha d’estar degudament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic.
c) Quan es tracti d’un ens sense personalitat jurídica s’haurà de designar un representant o apoderat únic, i s’haurà d’indicar els compromisos assumits per cada membre de l’ens (article 10.3 ordenança).
3. Queden excloses les activitats empresarials següents:
Els bancs i caixes d’estalvi.
Les respectives convocatòries podran redefinir les activitats excloses d’aquestes subvencions.
4. No incórrer en cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Requisits específics:

* LÍNIA 1: Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus
1. Que l’activitat econòmica s’hagi iniciat en el termini que es determini en la corresponent convocatòria.
2. Que realitzin una inversió inicial mínima de 10.000,00 € en despeses subvencionables.

* LÍNIA 2: Foment al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs
1. Que s’hagi realitzat el canvi de titularitat del negoci a través d’un traspàs d’un negoci en funcionament ubicat a Reus en el període que es determini en la corresponent convocatòria.
2. Que realitzin una inversió mínima de 10.000,00 € en despeses subvencionables.

* LÍNIA 3: Foment de la millora en les instal·lacions d’empreses i-o negocis ja existents a Reus
1. Que l’activitat tingui una antiguitat mínima d’obertura al públic d’un any des de la publicació de a corresponent convocatòria (l’inici de l’activitat s’acreditarà mitjançant l’alta a l’IAE o l’alta censal).
2. Que realitzin una inversió mínima de 10.000,00 € en despeses subvencionables en reformar i-o modernitzar el seu negoci.

En les respectives convocatòries es podran complementar els requisits previstos en aquestes bases.

Tercera: Administració atorgant
Aquestes subvencions s’atorguen per l’Ajuntament de Reus, el qual n’assumirà el pagament mitjançant fons propis que aniran a càrrec de la partida que s’haurà d’habilitar en el pressupost de despeses de l’Ajuntament de Reus per a l’anualitat corresponent.

Quarta: Compatibilitat de les subvencions
La percepció d’aquesta subvenció en aplicació d’aquestes bases és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat provinents d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals; en aquests casos l’import de les subvencions mai podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb qualsevol subvenció, ajut, ingrés o recurs, superi el cost de l’activitat subvencionada. En cas que es produís superàvit, aquest s’ha de deduir de la subvenció atorgada.
En tot cas, l’Ajuntament pot reconsiderar l’import de la subvenció en funció de la subvenció que el sol·licitant hagi pogut rebre pel mateix concepte. En aquests casos, l’ajuntament de Reus tindrà especial cura que es doni compliment al previst a l’article 19.3 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Cinquena: Sol·licituds
Per poder optar a una subvenció, les persones o entitats interessades hauran de formalitzar una sol·licitud, que presentaran en el Registre General de la Corporació, a la plaça Mercadal, número 1, o per qualsevol de les formes previstes a la normativa vigent.
Les sol·licituds s’hauran de fer en el model normalitzat que l’Ajuntament de Reus tindrà a disposició de la ciutadania a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC); els sol·licitants també es podran descarregar l’esmentat model normalitzat a la pàgina web www.reus.cat. Les sol·licituds també es podran presentar per mitjans electrònics a través de la seu electrònica municipal https:--serveis.reus.cat.

A aquestes sol·licituds s’haurà d’acompanyar amb la següent documentació:
1. Identificació de qui subscriu la sol·licitud i el caràcter amb el que ho fa, mitjançant la presentació de la fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant, tant si es tracta de persona física com jurídica. Si el sol·licitant actua en representació d’un tercer, s’haurà d’acreditar aquesta representació.
2. Identificació, si s’escau, de qui serà el beneficiari (amb expressió del seu DNI o NIF). Si es tracta d’una persona jurídica, s’haurà d’acompanyar del document de constitució amb els estatuts o acta fundacional i de la documentació acreditativa de la seva inscripció en els registres que s’escaigui.
3. Una declaració responsable (d’acord amb el model normalitzat que restarà amb el model de sol·licitud) on es faci constar:
a) Si s’han sol·licitat i-o obtingut altres subvencions o si es pretenen sol·licitar, amb referència a les quantitats sol·licitades o concedides, i amb el compromís de comunicar a l’Ajuntament la percepció de qualsevol subvenció.
b) Una declaració del sol·licitant conforme es troba al corrent en les seves obligacions tributàries i la Seguretat Social.
c) Una declaració del sol·licitant conforme no es troba en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari d‘una subvenció, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
d) El compromís de complir el conjunt de condicions i càrregues de la subvenció .
e) El compromís de fer-se càrrec de la despesa no subvencionada corresponent a l’activitat o projecte a subvencionar o de disposar dels mitjans econòmics suficients per fer-ho.
4. Alta del Cens model 036-037 d’Hisenda Pública que justifiqui la ubicació física a Reus.
5. Títol sobre l’establiment (Contracte de lloguer, escriptura de compra del local)
6. Projecte explicatiu on es detalli quina activitat econòmica s’ha iniciat o es vol iniciar, quina activitat s’ha adquirit a través d’un traspàs, especificant la inversió de millora realitzada o prevista, o quines reformes de millora s’han fet o hi ha previstes realitzar en el negoci ja existent.
7. Dades bancàries per efectuar el pagament de l’import de la subvenció, en cas de ser concedida.Si algun dels documents requerits ja ha estat prèviament aportat a l’Ajuntament per part del sol·licitant (i no han transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment en el qual es van presentar i continuen vigents), aquests no s’hauran d’aportar, si bé s’haurà de fer constar la data i l’òrgan o dependència on van ser presentats, i s’haurà de fer constar mitjançant una declaració responsable que la informació continguda en la documentació continua essent certa.
8. Tampoc no serà preceptiva la presentació d’aquells documents emesos per altres Administracions i dels quals l’Ajuntament, en virtut dels convenis que ha formalitzat amb aquelles, en té accés per a la seva consulta. En aquest cas, els sol·licitants i la resta de persones afectades hauran d’autoritzar de forma expressa l’accés a les dades que ostenten aquestes altres Administracions. Els corresponents anuncis on es publiciti la convocatòria d’aquestes subvencions determinaran aquells documents susceptibles de no ésser presentats en virtut d’aquest paràgraf.
9. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases o en la corresponent convocatòria, es requerirà l’interessat perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fa se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, un cop s’hagi dictat la corresponent resolució.

Sisena: Termini de presentació de sol·licituds de la subvenció
Les sol·licituds es podran presentar en el termini indicat en les respectives convocatòries anuals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria pertinent en el Butlletí Oficial de la Província.
La mera presentació d’una sol·licitud de la subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

Setena: Criteris per a l’atorgament de la subvenció
Les sol·licituds es classificaran per ordre de presentació en el registre general de l’Ajuntament de Reus atenent les respectives línies. La relació de sol·licituds resultant establirà la prelació d’atorgament de les subvencions fins esgotar la disponibilitat pressupostària.
Les sol·licituds que, complint amb els requisits establerts a les bases, no obtinguin subvenció mantindran l’ordre de prelació i quedaran com a reserva per als casos previstos en l’article 63 del Reial decret 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions, de tal manera que si es disposa de crèdit suficient per atendre aquestes sol·licituds, l’òrgan concedent resoldrà sense necessitat d’una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant següent segons l’ordre de prelació establert.

Vuitena: Quantia de subvenció
La quantia de les subvencions s’especificarà en les corresponents convocatòries.

Novena: Valoració de les sol·licituds
La instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions correspondrà al departament municipal competent en matèria de Promoció Econòmica, que podrà comptar amb el suport i assessorament en les tasques inherents a la instrucció de les subvencions de l’empresa municipal Reus Desenvolupament Econòmic SA, la qual esdevindrà, a tal efecte, entitat col·laboradora de l’Ajuntament de Reus en la gestió d’aquestes subvencions, en els termes previstos als articles 12 i 16 de la Llei general de subvencions. Les tasques que desenvoluparà la citada entitat són les que s’especifiquen en aquestes bases i restaran plenament definides en el conveni que, si s’escau, es formalitzi.
La instrucció del procediment corresponent emetrà els informes tècnics pertinents, els quals seran objecte d’estudi i valoració per part de la Comissió creada a tal efecte.
El departament esmentat podrà verificar, prèviament, en una fase de preavaluació, les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari de la sol·licitud sol·licitada.

Desena: Resolució i notificació de les subvencions
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de l’òrgan col·legiat, efectuarà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que s’haurà de notificar als interessats en la forma que estableixi la convocatòria, i es concedirà un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.
El termini de què es disposa per emetre resolució és de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data de finalització del termini establert per a la presentació de les sol·licituds de la subvenció. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
La resolució del procediment es notificarà als interessats en la forma que s’especifiqui en la respectiva convocatòria.

Onzena: Disponibilitat pressupostària
En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent, de conformitat amb l’import màxim establert en les respectives convocatòries o en les seves ampliacions.
En el cas d’insuficiència de crèdit per atendre totes les sol·licituds rebudes, les subvencions s’atorgaran segons la relació de sol·licituds resultant, tal i com s’especifica en la base setena.

Dotzena: Acceptació de la subvenció.
L’acceptació de la subvenció atorgada es presumeix amb la formulació de la sol·licitud. A tal efecte, un cop notificada la resolució d’atorgament de la subvenció, si els beneficiaris no estan interessats en percebre la subvenció concedida, disposaran d’un termini de deu dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la notificació del decret de concessió, per manifestar de forma expressa a l’ens concedent la seva renúncia. Tot l’esmentat, sens perjudici del dret que ostenta l’eventual beneficiari d’impugnar la resolució d’atorgament de la subvenció en els termes que estableix la normativa vigent.

Tretzena: Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin, en tot cas, abans de la finalització del període de justificació.

Despeses subvencionables:
a) Projectes tècnics d’enginyeria, d’interiorisme, de decoració o arquitectura, que es produeixin en les instal·lacions on es duu a terme l’activitat empresarial.
b) Obres: Reforma parcial o integral de les instal·lacions on es duu a terme l’activitat empresarial.
c) Instal·lacions: electricitat, gas, aigua, sanejament, incendis, aire condicionat, estalvi energètic i totes les necessàries per desenvolupar l’activitat en les instal·lacions on es duu a terme l’activitat empresarial.
d) Mobiliari per l’activitat.
e) Equipament tècnic i informàtic: projectes de tecnologia de la informació, hardware, programari, comerç electrònic i elements informàtics.
f) Imatge exterior: rètol, façana i aparadors.
g) Registre de marques i patents.
h) Despeses notarials i registrals.

En cap cas esdevindrà despesa subvencionable:
- Les existències.
- Drets de traspàs.
- Cartera de clients.
- Les despeses financeres.
- Les despeses d’assessoria jurídica o financera.
- Les despeses pericials i les despeses d’administració específiques.
- Les despeses de garantia bancària.
- Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.
- Els interessos deutors dels comptes bancaris.
- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
- Les despeses de procediments judicials.
- Amortitzacions de qualsevol naturalesa.

Catorzena: Justificació i pagament de les subvencions
El beneficiari disposarà d’un termini d’un mes a comptar des de la notificació de la resolució de la concessió de la subvenció per presentar la justificació. A tal efecte, el beneficiari haurà d’aportar la següent documentació:
1. Factures de la inversió realitzada, si s’escau.
2. Rebuts de la inversió realitzada, que justifiquin el pagament.
3. En el cas de dur a terme un traspàs, el contracte del traspàs o la compra-venda del negoci amb l’inventari on s’especifiquin els conceptes relatius a la inversió en immobilitzat i el seu valor. En el cas que aquesta informació no hi consti especificada, es pot presentar un annex al contracte signat per ambdues parts (comprador i venedor) amb l’inventari detallat.
4. En el cas de realitzar la reforma de millora, adjuntar fotos d’abans i després de les reformes realitzades, si és el cas.
5. Pla d’empresa.
El pagament de la subvenció es farà un cop aprovat el compte justificatiu, d’acord amb la documentació presentada amb la sol·licitud.

Quinzena: Obligacions dels beneficiaris dels subvencions
Atorgada la subvenció, els beneficiaris estan obligats a:
a) Justificar la destinació dels fons i de les quantitats atribuïdes, i facilitar a l’Ajuntament de Reus la comprovació i la verificació del compliment de les condicions exigides en l’acord de concessió. Sotmetre’s, així mateix, a les mesures de control financer que s’escaiguin.
b) Fer constar, si s’escau, la col·laboració de l’Ajuntament de Reus en els elements de difusió de l’activitat objecte de la subvenció en els termes que s’indiquen a l’article 18 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 28.3 de l’Ordenança general de subvencions.
c) Comunicar a l’Ajuntament de Reus les alteracions que modifiquin de forma no substancial el projecte, especialment quan suposin una variació en l’import de les despeses previstes.
d) Comunicar expressament les aportacions que hagi rebut o demanat a d’altres institucions i organismes per aquell mateix projecte.
e) Donar adequada publicitat del caràcter públic del finançament i de les subvencions percebudes en els termes i condicions establerts a la Llei 19-2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
L’incompliment d’aquests requisits serà motiu de la pèrdua de la subvenció i, si s’escau, en procedirà el reintegrament.

Setzena: Facultats de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Reus, a través de l’òrgan competent en matèria de Promoció Econòmica, té la facultat d’inspeccionar en tot moment que la subvenció sigui destinada a la finalitat per a la qual fou concedida.
Així mateix, en qualsevol moment pot sol·licitar a la persona o entitat subvencionada documentació complementària de la presentada pels beneficiaris per comprovar la coincidència del projecte efectivament desenvolupat amb el previst en la documentació adjunta a la sol·licitud de la subvenció i la destinació dels fons concedits en concepte de subvenció.
Així mateix, des de l’esmentat departament es podrà instar la incoació dels procediments sancionadors que legalment corresponguin, si arran d’aquesta activitat de comprovació es detecta la comissió d’alguna infracció en matèria de subvencions per part del beneficiari.

Dissetena: Tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.
Les dades de caràcter personal recollides en virtut de l’aplicació d’aquestes bases passaran a integrar-se al fitxer denominat subvencions.

Divuitena: Normes supletòries
Per tot allò no previst en aquestes normes, regirà el que disposa l’articulat bàsic de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 118 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179-1995, de 13 de juny, l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Reus (publicada íntegrament BOP de Tarragona número 214 de data 16 de setembre de 2010), les Bases d’execució del Pressupost Municipal i la resta de normativa aplicable en matèria del foment i promoció de les activitats socials i econòmiques.

El secretari general, per delegació de signatura,
el cap de Servei de l’Assessoria Jurídica, Josep Alberich Forns
Reus, 6 d’abril de 2017

... Text complet disponible al PDF<-b>

Optimitzat per Netscape 6.0, Explorer 5 i Mozilla 1.4 o superiors. amunt
© 2005 Diputació de Tarragona. Tots els drets reservats  
[ Avís Legal ]