Presentació

Durant aquest 2018 la unitat d'Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona ha impulsat la seva planificació estratègica amb la col·laboració dels consells comarcals i dels principals ajuntaments de la demarcació. Com a resultat d'aquest procés s'ha elaborat un pla d'acció per al període 2018-2023 i aqui podeu consultar i descarregar la síntesi de la diagnosi socioeconòmica i la síntesi del pla estratègic elaborat.

El projecte s’ha desenvolupat seguint les fases següents:

> Fase prèvia

Va constar d’unes sessions de treball per part de l’equip tècnic de la unitat d’Ocupació i Emprenedoria per a la definició d’objectius generals i la definició de l’àmbit d’actuació. Fase finalitzada amb l’elaboració d’un Informe previ.

> Fase de diagnosi

Per a la provisió d’informació sobre el mercat de treball i les polítiques actives realitzades al territori. En ella, es va dur a terme una anàlisi quantitativa del territori, que va constar de: 
  • Enviament d’una enquesta online a la totalitat dels 184 ajuntaments de la demarcació i els 10 Consells comarcals. Es van rebre un total de 46 respostes.
  • 36 entrevistes personals amb el personal tècnic dels ens considerats com a més representatius de la demarcació: Consells comarcals, ajuntaments capital de comarca i altres ajuntaments i entitats identificats amb competències en Ocupació i Emprenedoria (relació d’entrevistes a l’annex del final del document).
Aquesta fase va finalitzar amb l’elaboració de l’informe socioeconòmic i la síntesi de la diagnosi.

> Fase estratègica

Aquesta fase es va iniciar amb dues taules participatives:
  • Una en l’àmbit de l’ocupació (16 ens assistents).
  • Una en l’àmbit de l’emprenedoria (14 ens assistents).

Amb l’objectiu de definir conjuntament una matriu DAFO (Debilitats-Amenaces-Fortaleses-Oportunitats) de la demarcació en els àmbits corresponents. A partir d’aquí, seguint la metodologia prevista per al projecte basada en els Factors Crítics d’Èxit, es van definir els eixos estratègics, les línies estratègiques, els programes i altres aspectes del projecte.

> Fase de disseny operatiu

En aquesta fase es va fer la definició i concreció de les accions proposades per a oferir suport al desenvolupament local (creació d’indicadors d’avaluació i seguiment, pressupsot aproximat d’execució, proposta temporal i altres elements amb afectació directa sobre la pròpia execució d’aquestes accions). En tancar aquesta fase es va elaborar el pla estratègic presentat públicament.