Gestió de documents electrònics i arxius

L'any 2013 es va aprovar la modificació del Reglament de l'Arxiu General i del patrimoni documental que l'integra, amb la incorporació, com annex, del Quadre de classificació documental (Publicació del text íntegre de la modificació i l'annex).

L'any 2014, es va iniciar el desenvolupament tecnològic del Sistema de Gestió Documental (SGD), com a instrument que permeti, tant la gestió, com també la classificació i la conservació, dels documents electrònics i de la informació que genera la Diputació de Tarragona en la seva activitat administrativa i que es custodia en els arxius i bases de dades. L'SGD és una eina que permet, tecnològicament, crear i gestionar documents electrònics autèntics, fiables i utilitzables, i mantenir-les disponibles en el temps necessari i fer-los accessibles a qui correspongui, garantint en tot moment la seguretat i la interoperabilitat.

A partir del moment que l'eina de l'SGD va esdevenir una realitat, es va posar en marxa un grup de treball integrat per personal de les Unitat de Secretaria General i Arxiu i de la Unitat d'Administració Electrònica, de l'Àrea de Coneixement i Qualitat, que desenvolupa tasques de consultoria documental dels diferents serveis actualment operatius a la Diputació i que generen documents electrònics, així com també funcions relacionades amb la gestió documental amb caràcter ampli, orientades a la posada en funcionament de l'SGD i les polítiques de gestió documental que l'han d'acompanyar.

En l'actualitat, l'esmentat grup de treball està treballant en la definició de les polítiques de gestió, conservació i eliminació de documents electrònics, catàlegs de metadades dels documents electrònics, i polítiques d'integració d'aplicatius generadors de documents electrònics amb l'SGD.

Es preveu disposar de les esmentades polítiques al llarg de 2016.
 

Galería de imágenes