Ple corresponent al mes de març de 2021

SECRETARIA GENERAL

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada a distància el dia 26 de febrer de 2021.
 

CONTROL I FISCALITZACIÓ

2. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 494 al núm. 849 de l'any 2021.

3. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2021-0000620, de 3 de març de 2021, de nomenament de personal eventual.

4. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2021-0000720, d'11 de març de 2021, de renúncia i nomenament de personal eventual.

5. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2021-0000753, de 15 de març de 2021, de renúncia de personal eventual.
 

PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

6. Donar compte de la designació de portaveu del grup polític Ciutadans.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

 

7. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix adscrit a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa, per desenvolupar una segona activitat com a professor associat a la Universitat Rovira i Virgili, durant el curs acadèmic 2020-2021.

8. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera, adscrita a la unitat de Transparència i Bon Govern de l'Àrea Gabinet de Presidència i Planificació, per desenvolupar una segona activitat com a professora col·laboradora a la UOC durant el primer semestre del curs acadèmic 2020-2021.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ

 

9. Aprovar els objectius de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa i el Taller d'Art de Valls, d'acord a les línies estratègiques del Pla de Mandat 2020-2023, aprovat pel Ple de la Diputació de Tarragona en data 23 de juliol de 2020.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

 

10. Acceptar l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants acordat per diversos ajuntaments en els termes del conveni que regula aquest encàrrec.
 

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

 

11. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació, exercici 2020.

12. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat de Turisme, exercici 2020.

13. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de BASE-Gestió d'Ingressos, exercici 2020.

14. Donar compte de l'aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 d'incorporació de romanents de la Corporació, exercici 2021.

15. Donar compte de l'aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 d'incorporació de romanents del Patronat de Turisme, exercici 2021.

16. Donar compte de l'aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 d'incorporació de romanents de BASE-Gestió d'Ingressos, exercici 2021.

17. Aprovar la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de la Corporació per a l'exercici 2021.

18. Donar compte del grau de compliment dels criteris previstos en la Disposició Addicional 16a del Reial Decret Legislatiu 2/2004 respecte de les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) del pressupost 2019 que s’han finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2018 en compliment de la Disposició Addicional 6a de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera – 2on any d’execució.

19. Donar compte de l'aprovació del règim de dedicació parcial 90% del diputat Il·ltre. Sr. Pere Lluís Huguet Tous, del Grup polític Ciutadans.

20. Donar compte de l'informe anual 2020 de les resolucions adoptades per la presidenta en relació a les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos i omissions de la funció interventora.

21. Donar compte de l'informe anual dels resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i avançaments de caixa fixa, exercici 2020.

22. Donar compte del compliment de la normativa en matèria de morositat corresponent a l’any 2020, d’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic.

23. Aprovar les normes reguladores dels preus públics per la prestació dels ensenyaments artístics que s'imparteixen als centres d'educació de la Diputació de Tarragona per al proper curs escolar 2021-2022.

24. Aprovar inicialment la modificació del Reglament de Gestió del BOPT.
 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

 

25. Aprovar la modificació de crèdit número 2 del pressupost de BASE-Gestió d’Ingressos per a l’exercici 2021.

26. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de la taxa de subministrament d’aigua i de la delegació de les actuacions davant de l’Agència Catalana de l’Aigua de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès.

27. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de les multes per infraccions de trànsit i l’encàrrec de la realització de les actuacions de caràcter material, tècnic o de serveis necessàries per a l’exercici de la competència sancionadora de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
 

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE TURISME

 

28. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la promoció turística de les comarques tarragonines com a destí turístic i en especial de l’Aeroport de Reus entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l’Agència Catalana de Turisme, Aeroports Públics de Catalunya, SLU, l’Ajuntament de Reus, l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Vila-seca, l’Ajuntament de Salou, l’Ajuntament de Cambrils, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls, anys 2021-2024.

29. Aprovar la modificació de crèdit número 2 del pressupost del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a l'exercici 2021.
 

PRECS I PREGUNTES

Información

Día y hora: 
Viernes, 26 Marzo, 2021 - 10:00
Dirección: 
Palau de la Diputació de Tarragona
passeig de sant Antoni, 100
  Tarragona
España
Municipio: 
Tarragona