Ple corresponent al mes de juliol 2021

SECRETARIA GENERAL

Secretaria

1. Aprovar l'acta de la sessió ordinària celebrada a distància el dia 2 de juliol de 2021.

Serveis Jurídics

2. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de personació al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en el procediment abreujat núm. 141/2021.

CONTROL I FISCALITZACIÓ

3. Donar compte dels decrets de la Presidència del núm. 2705 al núm. 3186 de l'any 2021.

4. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2021-0002891, de 7 de juliol de 2021, de nomenament de vicepresident tercer.

5. Donar compte del decret de la Presidència núm. 2021-0002895, de 7 de juliol de 2021, de nomenament de membre de la Junta de Govern.

PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

6. Donar compte de la credencial de Diputat del Sr. Carles Brull i Fornt i prendre possessió del càrrec.

7. Donar compte de la credencial de Diputada de la Sra. Carme Ferrer i Cervelló i prendre possessió del càrrec.

8. Donar compte de la credencial de Diputat del Sr. Miquel Subirats i Garriga i prendre possessió del càrrec.

9. Donar compte de la incorporació dels Diputats Sr. Carles Brull i Fornt, Sr. Miquel Subirats i Garriga i Sra. Carme Ferrer i Cervelló com a membres de les comissions informatives permanents i especials.

10. Donar compte de la incorporació del Diputat Sr. Miquel Subirats i Garriga en l’organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos.

11. Donar compte de la incorporació del Diputat Sr. Miquel Subirats i Garriga en l’organisme autònom Patronat de Turisme i de la modificació de la seva composició.

12. Designar els representants de la Diputació de Tarragona en la Fundació Privada Fira de Reus.

13. Designar nous representants de la Diputació de Tarragona en diversos organismes i entitats.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS

14. Donar compte de l'aprovació definitiva de la modificació núm. 1/2021 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2021.

15. Donar compte del nombre de llocs de treball de personal eventual de la Diputació de Tarragona, corresponent al primer semestre de 2021.

16. Aprovar la modificació núm. 2/2021 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2021.

17. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral temporal de l'Escola i Conservatori de Música de Reus, per exercir una activitat com a professor de vent metal a l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament de Alcorisa i a l'Escola Municipal de Música de l'Ajuntament d'Esparraguera.

18. Resoldre la petició de compatibilitat de personal laboral fix de l’Escola i Conservatori de Música de Reus, per exercir com a professora a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ

19. Aprovar el preu públic del Cicle Cinema Gaudí a l'Auditori de la Diputació de Tarragona.

20. Aprovar el preu públic per l’assistència al Curs de formació Silencis.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

21. Participar com a patrons a la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial (FMIT).

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

22. Resoldre les observacions formulades per l'Ajuntament de la Masó i aprovar definitivament el Projecte de condicionament de les carreteres  TV-7221 i T-722, d’Alcover a l’A-27 pel Milà, amb un pressupost d’execució per contracta de 3.000.185,21 euros, declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte, iniciar l'expedient d'expropiació forçosa i aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

23. Adjudicar el contracte del servei de neteja dels edificis i dependències de la Diputació de Tarragona i dels seus Organismes Autònoms.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I ECONOMIA

24. Aprovar la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de la Corporació, exercici 2021.

25. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació relativa a l'auditoria de comptes de l'Associació Arc Llatí. Exercici 2018.

26. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació relativa al Control financer sobre les nòmines mensuals pagades.

27. Donar compte de l’informe definitiu de l’actuació Revisió dels procediments de gestió dels ingressos dels centres d’ensenyaments artístics. Exercici 2019.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

28. Aprovar el model de Conveni regulador per a les noves delegacions de facultats en matèria de recaptació de les quotes urbanístiques i/o de conservació.

29. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació de les multes i sancions per infraccions de l’Ordenança municipal de la tinença d’animals de companyia i d’animals potencialment perillosos i de la gestió tributària de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de les vies públiques a favor d’empreses explotadores de l’Ajuntament d’Alcanar.

30. Donar compte de l'acord adoptat en la sessió extraordinària i urgent del Consell Rector de BASE-Gestió d’Ingressos del dia 2 de juliol de 2021, d’aprovació del Conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya i BASE-Gestió d’ingressos, per a la ubicació d’oficines de servei d’atenció al públic de l’Agència Tributària de Catalunya mitjançant l’ús compartit d’espais.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

31. Declaració institucional pel reconeixement de la Discapacitat Social.

PRECS I PREGUNTES

Información

Día y hora: 
Viernes, 30 Julio, 2021 - 10:00
Dirección: 
Palau de la Diputació
Passeig de Sant Antoni, 100
  Tarragona
España
Municipio: 
Tarragona