C

Cànon de sanejament: Tribut de caràcter finalista que grava el consum real o potencial d'aigua provinent de captacions d'aigües superficials, subterrànies o pluvials de l'usuari, en funció de la contaminació que aquest pugui produir-hi. Nota: Aquest tribut es destina directament a finançar els plans de sanejament de Catalunya. Terminologia ambit: Medi ambient

Càrrega crítica
: Nivell més alt de contaminació que pot suportar el medi ambient sense patir efectes negatius de consideració.
Terminologia ambit: Medi ambient

Categoria professional
:
Categoria laboral reconeguda per un conveni col·lectiu o per un acord entre l'organització i els representants dels treballadors. Nota: Un grup professional pot incloure diverses categories professionals i també diferents funcions o especialitats.
Terminologia ambit: Recursos humans

Concentració de contrast: Valors d'immissió diaris representatius de l'evolució admissible de la contaminació des del punt de vista higiènic i sanitari. Terminologia ambit: Medi ambient

Cartipàs: Distribució per àrees o regidories del govern local amb les funcions de cadascuna Terminologia ambit: Activitat administrativa

Centre d’acolliment: Centre destinat a l'atenció social temporal, en règim residencial, de transeünts o de persones que han sofert alguna emergència o tenen problemes familiars greus.Terminologia ambit: Serveis socials

Centre de planificació familiar: Centre d'orientació i atenció sobre qüestions relacionades amb la vida sexual de les persones i la regulació de la natalitat. Terminologia ambit: Serveis socials

Certificat digital: És un document electrònic signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l'utilitzin una sèrie de manifestacions que s'hi contenen, com per exemple, la identitat del titular del certificat, les autoritzacions, la seva capacitat per realtizar un determinat acte, etc. A nivell tècnic, els certificats digitals compleixen l'estàndard X509 V3. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Coach: Terme anglosaxó que té com a origen més proper l'esport. La flexibilitat de les organitzacions i la necessitat d'actuar més ràpidament davant entorns canviants fan que un bon cap necessiti tenir, a més del que era (coordinador i emissor d'ordres), dues àrees de responabilitat importants: orientació i capacitació dels col·laboradors. Terminologia ambit: Gestio estrategica i qualitat

Coach: Professional que, a partir de la pròpia experiència i d'una preparació específica, orienta i assessora un altre professional, generalment un alt càrrec, en la presa de decisions i en l'anàlisi posterior dels resultats, i l'estimula a descobrir el propi potencial. Nota: L'entrenador pot ser un consultor extern a l'organització, o bé un directiu de la mateixa organització format específicament per a dur a terme aquesta tasca. Terminologia ambit: Comunicacio, informacio i habilitats

Coaching: Mètode de formació i desenvolupament professional en què una persona experta i amb una preparació específica orienta i assessora un altre professional, generalment un alt càrrec, en la presa de decisions i en l'anàlisi dels resultats, i l'estimula a descobrir el propi potencial.Terminologia ambit: Comunicacio, informacio i habilitats

Coaching empresarial: Treball en l'àmbit laboral en relació amb qüestions professionals, en col·laboració amb directius de la companyia i aplicant-lo en alguns casos a grups Terminologia ambit: Comunicacio, informacio i habilitats

Coaching executiu: Treball amb persones que ocupen posicions de lideratge en alguna organització. Terminologia ambit: Comunicacio, informacio i habilitats

Codi penal: Text jurídic que defineix i regula les accions i omissions comeses per les persones que constitueixen una infracció penal, i n'assigna les penes corresponents. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Coerció: Acció de coercir o de constrènyer. Força constrictiva que actua sobre el conjunt o unes parts de la societat per tal d'obligar-la a actuar d'una manera determinada. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Coercir: Constrènyer. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Coercitiu: Que té el poder de coercir.Terminologia ambit: Activitat administrativa

Col·locació de la primera pedra: Recurs protocol·lari que contribueix a donar rellevància a l’inici d’una obra considerada d’interès. Terminologia ambit: Protocol

Comitè d'empresa: Òrgan unitari representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors d'una empresa per a la defensa dels seus interessos. És propi de les empreses que tenen més de cinquanta treballadors. Terminologia ambit: Recursos humans

Compareixença: 1.Acte de comparèixer en justícia, davant de notari, en un parlament, etc. 2. Citació per la qual un jutge o un superior mana a algú de comparèixer.
3. Obligació de tota persona, citada en forma per l’autoritat judicial, de presentar-se en el lloc i a l’hora indicats per complir les diligències processals per les quals hagi estat citada.
Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Competència: Conjunt de facultats que té cada òrgan administratiu. Perquè a un òrgan se li consideri competent, és necessari que la competència li sigui atribuïda per l'ordenament jurídic (competència objectiva), que l'estigui realitzant dins el seu territori (competència territorial) i que no estigui atribuïda a un altre òrgan superior o inferior (competència jeràrquica).Terminologia ambit: Activitat administrativa

Compressió d'arxius: És una pràctica que permet reduir l'espai que ocupen els arxius dins un sistema d'emmagatzemament, com ara el disc dur, un llapis de memòria o un DVD. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Compressió destructiva: Com el seu nom indica, destrueix o modifica part de l'arxiu original per tal d'optimitzar el procés de compressió. El resultat és un arxiu amb informació "propera" a l'original, però exacta. Aquest tipus de compressió s'utilitza amb material audiovisual (imatges, so, vídeo) susceptible de ser reconegut per la ment humana encara que no sigui exactament idèntic a la versió original. La compressió destructiva és especifica pel tipus d'arxiu, i va lligada al format, és a dir, un arxiu multimèdia ens pot donar pistes sobre el tipus de compressió sota el qual ha estat emmagatzemat, tan sols observant la seva extensió (les 3 darreres lletres de l'arxiu). Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Compressió no destructiva: Les tècniques utilitzades en aquest tipus de compressió no modifiquen en absolut la informació de l'arxiu original. Sovint s'ha de fer servir aquest sistema quan la informació ha de ser manipulada per l'ordinador (programari) o està codificada en un format que no pot ser alterat (document de word, llibres d'excel, base de dades.Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Comunicació: 1. Acció de comunicar; l’efecte. 2.Transmissió d’informació d’un punt a un altre mitjançant el telèfon, la ràdio, etc. 3. Transmissió de significats culturals dirigida a un gran públic.Terminologia ambit: Cultura

Constrenyiment: Procediment d'execució forçosa per al cobrament de qualsevol obligació. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Contracte d'obres: Aquells que tenen per objecte la realització d'una obra o l'execució d'algun dels treballs enumerats l'annex 1 de la llei de contractes del sector públic. Terminologia ambit: Juridic

Contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat: (art. 11 de la llei de contractes del sector públic) Contractes en què l'Administració encarrega a una entitat de dret privat la realització d'una actuació global integrada que, a més del finançament d'inversions immaterials, d'obres o de subministrament necessaris per al compliment de determinats objectius de servei públic, o relacionats amb actuacions d’interès general, comprèn altres prestacions assenyalades al mateix article. Terminologia ambit: Juridic

Contracte de gestió de serveis públics: Aquell en virtud del qual una Administració pública encomana a una persona natural o jurídica la gestió d'un servei en què la seva prestació ha estat assumida com a pròpia de la seva competència per l'Administració encomanant.
Terminologia ambit: Juridic

Concurs de projectes: Són aquells procediments adreçats a l'obtenció de plànols o projectes mitjançant una selecció que, un cop efectuada la licitació, s'encarregarà a un jurat. Terminologia ambit: Juridic

Contaminació: 1. Acció de contaminar o de contaminar-se; l’efecte. 2. Disminució de la qualitat d’algun recurs per addició o barreja amb materials aliens, sovint com a resultat de l’activitat de l’home o d’altres organismes. 3. Introducció, generalment deguda a l'acció directa o indirecta de l'home, de pertorbacions, materials o radiacions en un medi alterant-ne les propietats i modificant l'estructura i la funció dels ecosistemes afectats. Terminologia ambit: Medi ambient

Contaminació acústica: Augment del soroll de fons d’un indret a causa de fonts acústiques artificials diverses. Terminologia ambit: Medi ambient

Contaminació atmosfèrica: Alteració de les propietats de l'aire produïda per l'emissió incontrolada de fums i gasos, que comporta una infracció administrativa o penal al responsable. Terminologia ambit: Medi ambient

Contaminació lluminosa: Augment del fons de brillantor del cel nocturn a causa de la dispersió de llum procedent de la il·luminació artificial. Terminologia ambit: Medi ambient

Contractes de serveis: Aquells que tinguin per objecte prestacions de fer, consistents en el desenvolupament d'una activitat o dirigides a obtenir un resultat, diferent d'una obra o d'un subministrament. Terminologia ambit: Juridic

Contracte de subministraments: Són contractes de subministrament els que tenen per objecte l'adquisició, l'arrendament financer o l'arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o béns mobles. Terminologia ambit: Juridic

Convertidor catalític
: Dispositiu que conté un o diversos catalitzadors, emprat per a reduir la contaminació. Nota: S'utilitza com a mesura correctora contra l'emissió de contaminants atmosfèrics dels automòbils o d'algunes indústries. Terminologia ambit: Medi ambient

Convidat/convidada: Persona que ha estat convidada, que ha rebut un convit o una invitació. Terminologia ambit: Protocol

CPU: Unitat Central de Procés. (UCP/CPU) anomenada col·loquialment com a processador és un component electrònic digital capaç d'interpretar instruccions de forma ordenada, de processar dades i generar la informació requerida.Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Crèdits extraordinaris: Són aquelles modificacions del pressupost de despeses mitjançant les quals s'assigna crèdit per a la realització d'una despessa específica i determinat que no pot demorar-se fins a l'exercici següent i per al qual no existeix crèdit. Terminologia ambit: Economic

Curatela:
Càrrec de curador. Institució que té per objecte controlar l'activitat econòmica d'una persona declarada pròdiga o en situació d'incapacitat relativa.
Terminologia ambit: Serveis socials

Custodia de menors: Actuació que consisteix a recollir i ocupar-se d'un menor abandonat o que s'ha perdut fins que els pares o el ministeri fiscal se'n fan càrrec. Terminologia ambit: Serveis socials