I

Imputat: Persona a qui s'imputa un delicte.
Nota: Aquest terme s'utilitza des que s'observen indicis que el delicte pot ser atribuït a algú fins que se'n fa l'acusació formal, moment en què l'imputat passa a ser acusat
. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Ingresos i Pagaments pendents d'aplicació:
Són aquelles operacions pressupostàries que no es poden aplicar al pressupost per ser una aplicació provisional o un tàrmait previ a la seva aplicació definitiva.
Terminologia ambit: Economic

Invitació: Acció d’invitar. Convocatòria per mitjà de la qual es convida algú a assistir a un acte o esdeveniment. Terminologia ambit: Protocol