F

Família acollidora: Família que col·labora en un servei d'acolliment familiar complementant o substituint temporalment la família d'origen en l'atenció d'algun dels seus membres Terminologia ambit: Serveis socials

Falta: Acció o omissió voluntària penada per la llei amb una sanció lleu. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Facilitador: Cap considerat com un igual dels seus col·laboradors, amb una missió nova, que es manté en el bon ambient de l'equip i cohesiu. Aquesta idea, especialment útil en èpoques de conflictes socials i laborals, ens porta d'èpoques de més gran exigència a reclamar una major diferenciació del paper del cap. Terminologia ambit: Cultura

Feed-Back: El feed-back és el retorn a l'emissor del que el receptor ha rebut del missatge, perquè l'emissor, una vegada percebuda la diferència entre el missatge rebut i l'emès per ell, faci la correcció necessària. Terminologia ambit: Comunicacio, informacio i habilitats

Festa major: Festa que celebra el dia del patró d’una ciutat, d’un poble, d’un barri, etc. Terminologia ambit: Gestio estrategica i qualitat

Focus d'emissió: Font d'emissió les emissions de la qual s'han de tenir en compte a l'hora d'avaluar la contaminació d'un indret. Terminologia ambit: Medi ambient

Font d'emissió: Procés o activitat natural o artificial que emet contaminants al medi. Terminologia ambit: Medi ambient

Font puntual: Font de contaminació amb una àrea d'emissió reduïda respecte de l'àrea geogràfica de la seva influència. Terminologia ambit: Medi ambient