Terminologia àmbit: Activitat administrativa

Acte administratiu: Garcia d'Enterria ho defineix com: "la declaració de voluntad, de judici, de coneixement o de desig realitzada per l'Administració en l'exercici d'una potestad administrativa diferent de la potestad reglamentària".

Autenticar: Legalitzar un acte jurídic un funcionari o persona legalment autoritzada per tal que tingui plens efectes jurídics. Donar fe de l'autenticitat d'un document o d'una signatura, per mitjà de la intervenció d'un notari o funcionari públic. Certificar l'origen d'una comunicació electrònica. Donar autenticitat, autoritat, amb proves, atestacions, formalitats requerides per la llei, etc.

Cartipàs: Distribució per àrees o regidories del govern local amb les funcions de cadascuna.

Coerció: Acció de coercir o de constrènyer. Força constrictiva que actua sobre el conjunt o unes parts de la societat per tal d'obligar-la a actuar d'una manera determinada.

Coercir: Constrènyer.

Coercitiu: Que té el poder de coercir.

Competència: Conjunt de facultats que té cada òrgan administratiu. Perquè a un òrgan se li consideri competent, és necessari que la competència li sigui atribuïda per l'ordenament jurídic (competència objectiva), que l'estigui realitzant dins el seu territori (competència territorial) i que no estigui atribuïda a un altre òrgan superior o inferior (competència jeràrquica).

Constrenyiment: Procediment d'execució forçosa per al cobrament de qualsevol obligació.

Desnonament: Acció de desnonar. Significació feta per un amo a un llogater que, a l'expiració d'un termini fixat, ha de deixar la casa, l'habitació, etc., que li tenia llogada.

Desnonar: Descomprometre. Dir que no d'una cosa acordada; suspendre. Donar comiat. Desnonar un llogater, un criat, un obrer. Retirar del servei, declarar inservible. Han desnonat el cotxe vell. Donar, un metge, una malaltia per inguarible.

Disposició: Ordre d'una autoritat o llei. Precepte legal o reglamentari.

Document administratiu: Són el suport en el qual es materialitzen els diferents actes de l’Administració Pública, la forma externa d’aquests actes.

Expedient: Cos d'escrits i altres documents que recull totes les actuacions realitzades al llarg del procediment administratiu.

Expropiació: Forma d'extinció del dret de propietat i despossessió d'un bé fet per l'administració pública.

Judici de desnonament: Procediment judicial interposat contra l'ocupant d'un immoble o d'una finca rústica o urbana perquè deixi lliure a disposició del propietari l'espai ocupat.

Legalitat: Qualitat de legal. Règim o sistema polític establert per una llei fonamental de l'estat.

principi de legalitat: Principi segons el qual tot acte jurídic dels òrgans de l'estat ha d'ésser sotmès a lleis anteriors. Submissió plena a la Constitució, la Llei i el Dret.

Patrimoni: Béns que una persona hereta dels seus ascendents. Conjunt de béns, valors i crèdits que posseeixen una persona o una institució.

Patrimonial: Relatiu o pertanyent al patrimoni.

Prerrogativa: Privilegi, gràcia, exempció, de què frueix un cos polític una autoritat, una persona. Facultat important o privativa d'alguns dels poders estatals, quant a llur exercici o relació amb els altres poders.

Procediment: Una sèrie d'actes combinats entre ells, per un efecte jurídic únic o conducte formal, en els quals es concreta l'actuació administrativa per a la realització d'una finalitat.

Procediment administratiu: Sèrie d'activitats, que van dirigides a la producció d'un acte administratiu, ajustat a dret.

Recurs extraordinari de revisió: Es un recurs de caràcter extraordinari que només es procedent contra actes ferms o que han esgotat la via administrativa ique han de fonamentar-se en motius taxats per la llei.

Societat mercantil: Es aquella sociedad que tiene por objeto la realización de uno o más actos de comercio o, en general, una actividad sujeta al derecho mercantil. Se diferencia de un contrato de sociedad civil.

Como toda sociedad, son entes a los que la ley reconoce personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros, y que contando también con patrimonio propio, canalizan sus esfuerzos a la realización de una finalidad lucrativa que es común, con vocación tal que los beneficios que resulten de las actividades realizadas, solamente serán percibidos por los socios.

Subsidiari: Que constitueix un subsidi. Que ve a ajudar, a reforçar, quelcom més important. Auxiliar, tributari. Dit de la responsabilitat, la pretensió o l'acció que hom disposa per a substituir-ne una altra de principal en el cas que aquesta falli.