Terminologia ambit: Medi ambient

Avaluació de riscs: Estimació dels riscs a què pot estar o està sotmès algú o alguna cosa per la presència real o potencial de contaminació, un incendi, una explosió, etc. Nota: Aplicada a sòls contaminats és la determinació del risc toxicològic i ecotoxicològic associat a les poblacions potencialment vulnerables a la contaminació del sòl.

Cànon de sanejament
: Tribut de caràcter finalista que grava el consum real o potencial d'aigua provinent de captacions d'aigües superficials, subterrànies o pluvials de l'usuari, en funció de la contaminació que aquest pugui produir-hi.

MsoNormal"> Nota: Aquest tribut es destina directament a finançar els plans de sanejament de Catalunya.

Càrrega crítica: Nivell més alt de contaminació que pot suportar el medi ambient sense patir efectes negatius de consideració.Concentració de contrast: Valors d'immissió diaris representatius de l'evolució admissible de la contaminació des del punt de vista higiènic i sanitari.

Contaminació: 1. Acció de contaminar o de contaminar-se; l’efecte. 2. Disminució de la qualitat d’algun recurs per addició o barreja amb materials aliens, sovint com a resultat de l’activitat de l’home o d’altres organismes. 3. Introducció, generalment deguda a l'acció directa o indirecta de l'home, de pertorbacions, materials o radiacions en un medi alterant-ne les propietats i modificant l'estructura i la funció dels ecosistemes afectats.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Contaminació acústica: Augment del soroll de fons d’un indret a causa de fonts acústiques artificials diverses.

MsoNormal">Contaminació atmosfèrica: Alteració de les propietats de l'aire produïda per l'emissió incontrolada de fums i gasos, que comporta una infracció administrativa o penal al responsable.

MsoNormal">Contaminació lluminosa: Augment del fons de brillantor del cel nocturn a causa de la dispersió de llum procedent de la il·luminació artificial.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Convertidor catalític: Dispositiu que conté un o diversos catalitzadors, emprat per a reduir la contaminació.
Nota: S'utilitza com a mesura correctora contra l'emissió de contaminants atmosfèrics dels automòbils o d'algunes indústries.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Ecotoxicologia: Branca de l'ecologia que estudia les conseqüències ecològiques de la contaminació dels medis naturals.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Efecte negatiu: Efecte ambiental que comporta una pèrdua de valor natural, estètic, cultural, paisatgístic o de productivitat ecològica, o un augment dels perjudicis derivats de la contaminació, l'erosió, el rebliment i altres riscs ambientals en discordança amb l'estructura ecològica i geogràfica, el caràcter i la personalitat d'una localitat determinada.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Efecte positiu: Efecte ambiental que no comporta una pèrdua de valor natural, estètic, cultural, paisatgístic o de productivitat ecològica, ni un augment dels perjudicis derivats de la contaminació, l'erosió, el rebliment i altres riscs ambientals en discordança amb l'estructura ecològica i geogràfica, el caràcter i la personalitat d'una localitat determinada.
Nota: Des d'un punt de vista legal es considera efecte positiu l'admès com a tal tant per la comunitat tecnicocientífica com per la població en general, en el context d'una anàlisi completa dels costos/beneficis genèrics i de l'externalitat de l'actuació presa en consideració.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Eficiència ecològica: Capacitat d'una empresa de minimitzar la contaminació i l'ús de recursos, inclosos els energètics, durant el procés d'elaboració d'un producte, des de la fase de disseny fins a la d'embalatge i distribució, sense disminuir-ne la qualitat.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Energia neta: Energia en el procés d'obtenció o d'utilització de la qual no es generen residus, que té un impacte ambiental moderat o feble i que no comporta contaminació química ni acústica.
Nota: Per exemple, l'energia solar, l'energia eòlica o l'energia geotèrmica.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Estàndards de qualitat del sòl: Nivells de concentració de substàncies en el sòl establerts de manera que el fet de ser superats implica l'existència de contaminació i l'obligatorietat d'emprendre directament accions correctives.
Nota: Els estàndards de qualitat s'aplicaran als casos d'afecció al sòl que tinguin lloc més tard de l'establiment dels estàndards per normativa i en cas que es conegui el responsable de la contaminació del sòl.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Focus d'emissió: Font d'emissió les emissions de la qual s'han de tenir en compte a l'hora d'avaluar la contaminació d'un indret.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Font d'emissió: Procés o activitat natural o artificial que emet contaminants al medi.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Font puntual: Font de contaminació amb una àrea d'emissió reduïda respecte de l'àrea geogràfica de la seva influència.

MsoNormal">

MsoNormal">

MsoNormal">Prevenció ambiental: Política empresarial o de l'administració pública que prioritza l'ús de materials i l'aplicació de processos i procediments que redueixen o eliminen la generació de residus i emissions al mateix lloc on s'originen.
Nota: Per a alguns autors, el concepte de prevenció ambiental inclouria les operacions de reciclatge extern i, fins i tot, de tractament a final de línia. En el sentit restringit amb què s'ha definit, el terme prevenció ambiental és a la pràctica sinònim de minimització.