Terminologia ambit: Gestio estrategica i qualitat

Coach: Terme anglosaxó que té com a origen més proper l'esport. La flexibilitat de les organitzacions i la necessitat d'actuar més ràpidament davant entorns canviants fan que un bon cap necessiti tenir, a més del que era (coordinador i emissor d'ordres), dues àrees de responabilitat importants: orientació i capacitació dels col·laboradors.

Facilitador: Cap considerat com un igual dels seus col·laboradors, amb una missió nova, que es manté en el bon ambient de l'equip i cohesiu. Aquesta idea, especialment útil en èpoques de conflictes socials i laborals, ens porta d'èpoques de més gran exigència a reclamar una major diferenciació del paper del cap.

Líder: Persona o grup de persones que influeix en el comportament dels membres d'un grup. Líder nat és aquell que en cada moment és capaç de demostrar l'estil de direcció més apropiat; especifica ordres clares i concises quan és necessari, es preocupa pel clima del seu equip, és conscient del desenvolupament tant professional com personal de la gent, aconsegueix transmetre als seus col·laboradors confiança i èmfasi per l'esforç col·lectiu, etc.

Lideratge:
Rol relatiu a l'exercici de les activitats de conducció d'un grup.

Motivació: Procés que sosté i que dirigeix l'activitat de l'organisme i el comportament dels individus. Conjunt de factors que contribueixen a desencadenar una conducta i que exerceixen una influència directa en la rapidesa de qualsevol tipus d'aprenentatge.

Necessitat activada: És aquella necessitat que no tenim satisfeta i que volem assolir-la.

Necessitat coberta: És aquella necessitat que ja tenim satisfeta.

Necessitat d'afiliació: Necessitat d'establir, conservar o restablir relacions afectuoses amb altres persones. Donar i rebre afecte.

Necessitat de poder: Satisfer les pròpies necessitats apel·lant el control dels medis. Les conductes són: controlar, convèncer, exigir, castigar.

Necessitats higièniques: Factors de l'entorn del treball (extrínseques) que quan es cobreixen no provoquen satisfacció duradera. Condicions físiques del treball, la supervisió, la relació entre els treballadors i la direcció, sous...

Necessitats motivadores: Intrísiques al propi treball i que si no es cobreixen deixen al treballador no satisfet o desmotivat. Necessitat de creixement, i desenvolupament com a persona, d'assoliment i reconeixement i desenvolupament de les capacitats.

Necessitat no coberta (no activada): Necessitat no satisfeta, i que en principi, no pretenem assolir.