B

Backtracking: Reafirmar els punts clau, fent servir les pròpies paraules de l'altre. Les paraules més importants són les que mostren els valors de l'altre. Igualar el to de veu i el llenguatge corporal. Terminologia ambit: Comunicacio, informacio i habilitats

BCIN:
Bé Cultural d'Interès Nacional
.Terminologia ambit: Urbanisme

Baixa per anul·lació:
És la modificació del pressupost de despeses que suposa una disminució total o parcial en el crèdit assignat a una partida del pressupost. Correspondrà al ple de l'entitat l'aprovació de les baixes per anul·lació de crèdits.Terminologia ambit: Economic

Balanç: Compren amb la deguda separació l'actiu, passiu i patrimoni net.Terminologia ambit: Economic

Banquet: És una cerimònia que acompanya els actes històrics més antics de l’home. Àpat al qual concorren molts convidats i amb el qual se celebra algun esdeveniment.Cerimonial: Conjunt de formalitats i cerimònies que cal observar en la celebració d'una solemnitat determinada. Terminologia ambit: Protocol

Bit: Un bit (de símbol més habitual b), (de l'anglès, binary digit, "digit binari"), és la unitat d'informació mínima utilitzada en Informàtica i en Teoria de la Informació. Un bit pot tenir només dos estats mutuament exclusius, habitualment representats amb 0 i 1, o vertader o fals. Un byte és una col·lecció de bits (generalment vuit). Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies