D

Delegat de prevenció: Representant dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.Terminologia ambit: Recursos humans

Delegat de personal:
Delegat escollit pels treballadors perquè representi els seus interessos davant l'empresa. Els delegats de personal (en comptes dels comitès d'empresa) són propis de les empreses amb menys de cinquanta i més de deu treballadors.Terminologia ambit: Recursos humans

Delegat sindical:
Delegat d'una secció sindical en una empresa o centre de treball. Per tal que pugui haver-hi delegats sindicals, l'empresa (o el centre de treball) ha de comptar amb més de 250 treballadors, independentment del tipus de contracte que tinguin, i la secció sindical l'han d'haver constituït treballadors afiliats a un sindicat amb presència al comitè d'empresa.Terminologia ambit: Recursos humans

Delicte: Infracció penal castigada amb una pena greu. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Descripció de llocs de treball: Especificació per escrit de les tasques, els deures, les titulacions, les responsabilitats, els requisits, les relacions de jerarquia i l'entorn propis d'un lloc de treball, d'acord amb una anàlisi prèvia d'aquest lloc.Terminologia ambit: Recursos humans

Desnonar: Descomprometre. Dir que no d'una cosa acordada; suspendre. Donar comiat. Desnonar un llogater, un criat, un obrer. Retirar del servei, declarar inservible. Han desnonat el cotxe vell. Donar, un metge, una malaltia per inguarible. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Difusió: 1. Procés de canvi cultural mitjançant el qual certs elements d'una cultura passen a una altra. 2. Penetració d'elements lingüístics d'una llengua en una altra dins una mateixa àrea cultural. 3. Acció de difondre o de difondre’s. Terminologia ambit: Cultura

Disciplina urbanística: Conjunt de regles que s'ocupen de la utilització del sòl i l'edificació. Terminologia ambit: Urbanisme

Dispersar: Separar en diverses direccions una multitud que posa en perill la seguretat ciutadana. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Disposició: Ordre d'una autoritat o llei. Precepte legal o reglamentari. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Dispositiu de seguretat: Actuació preventiva que consisteix a mantenir la seguretat ciutadana mitjançant la vigilància. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Disseny de llocs de treball: Procés d'estructuració i assignació de les tasques pròpies de cadascun dels llocs de treball d'una organització i de determinació de les relacions jeràrquiques i productives amb altres llocs de treball de l'organització, per a assolir de manera més efectiva i eficaç els objectius empresarials.Terminologia ambit: Recursos humans

Document administratiu: Són el suport en el qual es materialitzen els diferents actes de l’Administració Pública, la forma externa d’aquests actes.Terminologia ambit: Activitat administrativa