J

Java: Llenguatge de programació que s'utilitza a Internet per a carregar i executar programes en un ordinador client a través d'un navegador. Per exemple, per a visualitzar imatges animades d'una pàgina web, el navegador executa una miniaplicació per mitjà de Java. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Javascript:
Llenguatge de programació implementat dins els documents d'HTML. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

JPEG: (acrònim de Joint Photographic Experts Group) és un algorisme dissenyat per a comprimir imatges estacionaries amb 24 bits de profunditat o en escala de grisos. De vegades se l'anomena incorrectament JPG a causa de l'extensió que té en sistemes operatius que només accepten tres lletres d'extensió. El JPEG és un Algorisme de compressió amb pèrdua. Això significa que en descomprimir la imatge no obtenim exactament la mateixa imatge que teníem abans de la compressió. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Judici de desnonament:
Procediment judicial interposat contra l'ocupant d'un immoble o d'una finca rústica o urbana perquè deixi lliure a disposició del propietari l'espai ocupat.
Terminologia ambit: Activitat administrativa