Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

Adobe Reader: Es el lector oficial de fitxers PDF. Compatible amb l'estàndar PDF 1.7 i anteriors, Adobi Reader et permet visualitzar els documents en la majoria de navegadors o usant el lector per separat. El punt fort d'Adobe Reader és la potència de les seves eines, amb les quals pot moure't amb facilitat per les pàgines, seleccionar text o imatges, així com treure instantànies al portapapers. Especial cura s'ha posat en l'accessibilitat, no només suporta la lectura a pantalla completa, sinó que conta amb una lupa integrada, compatibilitat amb lectura en veu alta i un assistent d'accessibilitat amb el que ajuda a fer més llegibles els documents per als qui tinguin problemes de visió.

Bit: Un bit (de símbol més habitual b), (de l'anglès, binary digit, "digit binari"), és la unitat d'informació mínima utilitzada en Informàtica i en Teoria de la Informació. Un bit pot tenir només dos estats mutuament exclusius, habitualment representats amb 0 i 1, o vertader o fals.

Un byte és una col·lecció de bits (generalment vuit).

Certificat digital: És un document electrònic signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l'utilitzin una sèrie de manifestacions que s'hi contenen, com per exemple, la identitat del titular del certificat, les autoritzacions, la seva capacitat per realtizar un determinat acte, etc. A nivell tècnic, els certificats digitals compleixen l'estàndard X509 V3.

Compressió d'arxius: És una pràctica que permet reduir l'espai que ocupen els arxius dins un sistema d'emmagatzemament, com ara el disc dur, un llapis de memòria o un DVD.

Conpressió destructiva: Com el seu nom indica, destrueix o modifica part de l'arxiu original per tal d'optimitzar el procés de compressió. El resultat és un arxiu amb informació "propera" a l'original, però exacta. Aquest tipus de compressió s'utilitza amb material audiovisual (imatges, so, vídeo) susceptible de ser reconegut per la ment humana encara que no sigui exactament idèntic a la versió original. La compressió destructiva és especifica pel tipus d'arxiu, i va lligada al format, és a dir, un arxiu multimèdia ens pot donar pistes sobre el tipus de compressió sota el qual ha estat emmagatzemat, tan sols observant la seva extensió (les 3 darreres lletres de l'arxiu).

Compressió no destructiva: Les tècniques utilitzades en aquest tipus de compressió no modifiquen en absolut la informació de l'arxiu original. Sovint s'ha de fer servir aquest sistema quan la informació ha de ser manipulada per l'ordinador (programari) o està codificada en un format que no pot ser alterat (document de word, llibres d'excel, base de dades...)

CPU: Unitat Central de Procés. (UCP/CPU) anomenada col·loquialment com a processador és un component electrònic digital capaç d'interpretar instruccions de forma ordenada, de processar dades i generar la informació requerida.

Extensible Hypertext Markup Language: L'XHTML (acronim de eXtensible Hyper Text Markup Language) és el llenguatge de marques pensat per substituir a l'HTML. L'XHTML té, bàsicament, les mateixes funcionalitats que l'HTML només que compleix les especificacions més estrictes de de l'XML. Per exemple tots els tag s'han de tancar apropiadament i han d'estar escrits en minúscules. És una part de l'XML, així els documents XHTML es poden tractar amb les eines que hi ha per XML. I és més fàcil desenvolupar-ne un intèrpret, indicat sobretot amb aparells d'escassos recursos com ara els mòbils.

Gif: (acrònim de Graphics Interchange Format, Format d'intercanvi de gràfics), és un format per a la compressió d'arxius d'imatge més populars a Internet i fou desenvolupat per Compuserve.

Es tracta, d'un esquema de compressió sense pèrdua per a reduir la grandària de la imatge, basat en una variant de l'algorisme Lempel Ziv Welch propietat de Unisys Corporation. Aquest sistema funciona molt millor en imatges amb zones de color homogeni, quants menys colors tingui la imatge millor funcionarà l'esquema de compressió.

Hardware: Maquinari.

HTML:
Llenguatge de marques estàndard per a l'estructuració i descripció d'un document de la World Wide Web. Es tracta d'un conjunt de marques per als diferents components d'un document multimèdia que tenen la misió d'instruir els visualitzadors de com el document haurà de ser manipulat i visualitzat. Alguns dels components més típics d'un document són la capçalera, els paràgrafs, les imatges, el so, o els enllaços a altres planes web o a posicions diferents dins la mateixa plana (els anomenats hiperenllaços).

Java:
Llenguatge de programació que s'utilitza a Internet per a carregar i executar programes en un ordinador client a través d'un navegador. Per exemple, per a visualitzar imatges animades d'una pàgina web, el navegador executa una miniaplicació per mitjà de Java.

Javascript:
Llenguatge de programació implementat dins els documents d'HTML.

JPEG:
(acrònim de Joint Photographic Experts Group) és un algorisme dissenyat per a comprimir imatges estacionaries amb 24 bits de profunditat o en escala de grisos. De vegades se l'anomena incorrectament JPG a causa de l'extensió que té en sistemes operatius que només accepten tres lletres d'extensió. El JPEG és un Algorisme de compressió amb pèrdua. Això significa que en descomprimir la imatge no obtenim exactament la mateixa imatge que teníem abans de la compressió.

Linux: És el nucli del sistema operatiu GNU/Linux. Fou desenvolupat inicialment per Linus Torvalds, i distribuït amb la llicència GPL de GNU. Normalment, el nucli es distribueix amb el conjunt d'utilitats de GNU, entorns d'escriptori i altres aplicacions, formant un sistema operatiu complet.

Nucli del sistema operatiu: En informàtica,el nucli (en alemany: kernel) és la part fonamental d'un sistema operatiu.És el programari responsable de facilitar als diversos programes accés segur al maquinari de l'ordinador. Ja que hi ha molts programes i l'accés al maquinari és limitat, el nucli també s'encarrega de decidir quin programa podrà fer ús d'un dispositiu i durant quant de temps, cosa coneguda com a multiplexat. Accedir al maquinari directament pot ser realment complex, per això els nuclis solen implementar una sèrie d'abstraccions del maquinari. Això permet amagar la complexitat, i proporciona una interfície neta i uniforme al maquinari subjacent, facilitant-ne l'ús per part del programador.

Pixel: En informàtica, el pixel (de l'anglès pixel, de picture element que significa "element de la imatge") és la unitat mínima que forma una imatge gràfica. Aquesta imatge pot ser mostrada i interpretada per la maquinària de l'ordinador, per exemple, mitjançant un monitor o una impressora.

PDF:
(de L'anglès Portable Document Format, Format de Document Portàtil) és una forma d'emmagatzematge de documents, desenvolupat per l'empresa Adobe.

Programari lliure: Programari que permet a l'usuari d'executar-lo sense posar-li condicions, de distribuir-ne còpies, de modificar-ne el codi font per perfeccionar-ne el funcionament o adaptar-lo a usos concrets, i de difondre els resultats d'aquestes modificacions.

Software: de
soft 'suau, tou' i ware 'manufactures', creat pels enginyers nord-americans per referir-se als fruits de la intel·ligència, als programes, per oposició a hardware]. Programari.

Winrar: Winrar 3.51 és un programa gratuït que es permet crear arxius amb opció de ser autoexecutables i que a més suporta els noms llargs de Window 95. Suport complert per a RAR i ZIP. Suport parcial per a CAB, ARJ, I LZH. Versió de 32 bits i amb consola. Compressió multimèdia integrada. Opció de recuperació de dades. Encriptació, Eina de conversió per a Windows, DUES, i US/2. Es potser el programa mes utilitzat per la seva gratuïtat. Grandària: 1.05MB.