A

Accident de trànsit: Esdeveniment fortuït de causes atribuïbles a un conductor o un vianant, un vehicle o una via i el seu entorn, generalment violent, que es produeix o té el seu origen en una via pública o en un terreny objecte de la legislació del trànsit, en el qual està implicat com a mínim un vehicle de motor o un ciclomotor en moviment, i que produeix danys materials o víctimes. Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Accident de treball: Accident que té lloc pel fet de treballar o mentre es treballa, i que provoca una lesió corporal. Nota: El concepte legal d'accident de treball exigeix la concurrència dels requisits següents: l'existència d'una lesió corporal, que la persona accidentada treballi per compte d'altri i que hi hagi una relació de causalitat entre el treball i la lesió. Terminologia ambit: Recursos humans

Acció sociocultural: Conjunt d'accions i intervencions que diferents agents, individuals i col·lectius, fan de forma organitzada per a afavorir el desenvolupament educatiu i cultural d'una societat. Terminologia ambit: Cultura

Acolliment: 1. Acció d’acollir. 2. Acte de convivència pel qual una persona és acollida a casa d’altri, a canvi del seu treball. 3. Forma de protecció dels menors desemparats que consisteix a confiar-los provisionalment a una família. Terminologia ambit: Serveis socials

MsoNormal">Acolliment de menors: Mesura que comporta confiar temporalment la guarda d'un menor a una persona o a una família, o internar-lo en una institució per procurar-li benestar moral i material. Terminologia ambit: Serveis socials

Acte: Fet públic. Terminologia ambit: Protocol

Acte administratiu: Garcia d'Enterria ho defineix com: "la declaració de voluntad, de judici, de coneixement o de desig realitzada per l'Administració en l'exercici d'una potestad administrativa diferent de la potestad reglamentària". Terminologia ambit: Activitat administrativa

Adobe Flash: (abans del 2005 Macromedia Flash) es refereix tant al programa d'edició multimèdia com a l'Adobe Flash Player, escrit i distribuït per Adobe, que utilitza gràfics vectorials, imatges de mapa de bits, so, codi i flux de vídeo i àudio bidireccional (el flux de pujada només està disponible si s'usa junt ambl'Adobe Flash Communication Server. En el sentit estricte, Macromedia Flash és l'entorn i Flash Player és el programa de màquina virtual usat per executar els arxius Flash.

Els fitxers de Flash, generalment amb extensió SWF, poden aparèixer a les pàgines web per ser vistos amb el reproductor Adobe Flash Player o Gnash.

A les versions més noves, Adobe ha ampliat Flash perquè pugui crear elements multimèdia i interactius per Internet. Terminologia ambit: Online

Adobe Reader: Es el lector oficial de fitxers PDF. Compatible amb l'estàndar PDF 1.7 i anteriors, Adobi Reader et permet visualitzar els documents en la majoria de navegadors o usant el lector per separat. El punt fort d'Adobe Reader és la potència de les seves eines, amb les quals pot moure't amb facilitat per les pàgines, seleccionar text o imatges, així com treure instantànies al portapapers. Especial cura s'ha posat en l'accessibilitat, no només suporta la lectura a pantalla completa, sinó que conta amb una lupa integrada, compatibilitat amb lectura en veu alta i un assistent d'accessibilitat amb el que ajuda a fer més llegibles els documents per als qui tinguin problemes de visió. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies

MsoNormal">Adopció: Forma de parentiu fictici segons la qual s'estableixen relacions entre diferents individus definits com a no-consanguinis per la cultura. Terminologia ambit: Serveis socials

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (abreujat ADSL) és un protocol de la família DSL que permet la transmissió de dades a alta velocitat a través de línies telefòniques de coure tradicionals, i que proporciona una major velocitat respecte les connexions amb mòdem. Les dades poden viatjar a diferent velocitat a l'anar del servidor al client (velocitat de baixada) que del client al servidor (velocitat de pujada). Aquesta és la raó per la qual s'anomena asimètric. Aquesta tecnologia és especialment adequada per a navegar per Internet, atès que la quantitat de dades que el servidor envia a l'ordinador d'un usuari generalment és molt superior a les que l'ordinador envia cap a la xarxa. Terminologia ambit: Online

Alienació: Acte pel qual una persona transmet a una altra o a d'altres el domini o qualsevol altre dret sobre una cosa. Terminologia ambit: Juridic

Amfitrió: Persona que té convidats a taula especialment tractant-los amb magnificència. És qui fa els honors, presideix, acomiada i agraeix (i paga).Terminologia ambit: Protocol

Agenda cultural: Conjunt d'activitats culturals que els organitzadors d'una fira o un congrés ofereixen als participants i als seus acompanyants. Terminologia ambit: Cultura

Agrupació: Operació per la qual s'uneixen dues o més finques inscrites al registre per a formar una sola i nova finca registral. Terminologia ambit: Urbanisme

Ampliació de crèdits: És la modificació a l'alça del pressupost de despeses que es concreta en l'augment de crèdit pressupostari únicament a les partides ampliables relacionades expressament i taxativament en les bases d'execució del pressupost. Únicament poden declarar-se ampliables aquelles partides pressupostàries que corresponguin a despeses finançades amb recursos expressament afectats (ex contribucions especials).Terminologia ambit: Economic

Antipatia: Actitud que causa repugnància vers una altra persona i ens porta a desafavorir-la. Neguem o destruïm la persona. (ANTI-PATITZEM). Terminologia ambit: Comunicacio, informacio i habilitats

Arrendatari: Que rep o que pren en arrendament alguna cosa o realitza, amb aquest caràcter, una obra o presta un servei a favor d'altri. Terminologia ambit: Urbanisme

Assertivitat: Capacitat personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes expressions conductes agressives o manipuladores.Terminologia ambit: Comunicacio, informacio i habilitats

És sinònim d'habilitat social. És una conducta, no un tret de la personalitat, per tant, podem parlar de l'assertivitat com a habilitat en el conjunt de les habilitats socials.

Atestat: 1. Document que atesta un fet. 2. Conjunt de diligències entorn d’un presumpte delicte fetes per la policia judicial.Terminologia ambit: Seguretat ciutadana

Autenticar: Legalitzar un acte jurídic un funcionari o persona legalment autoritzada per tal que tingui plens efectes jurídics. Donar fe de l'autenticitat d'un document o d'una signatura, per mitjà de la intervenció d'un notari o funcionari públic. Certificar l'origen d'una comunicació electrònica. Donar autenticitat, autoritat, amb proves, atestacions, formalitats requerides per la llei, etc. Terminologia ambit: Activitat administrativa

Avaluació de riscs: Estimació dels riscs a què pot estar o està sotmès algú o alguna cosa per la presència real o potencial de contaminació, un incendi, una explosió, etc. Nota: Aplicada a sòls contaminats és la determinació del risc toxicològic i ecotoxicològic associat a les poblacions potencialment vulnerables a la contaminació del sòl. Terminologia ambit: Medi ambient

MsoNormal">Avaluació 360º: Mètode d'avaluació orientat al desenvolupament professional i a la millora del rendiment que, per mitjà d'un qüestionari anònim, permet analitzar determinades competències d'una persona relacionades amb el lloc de treball que ocupa, a partir de la seva autovaloració i de la que en fan els subordinats, els companys, els superiors i, de vegades, els clients o proveïdors. Terminologia ambit: Recursos humans

MsoNormal">