N

Necessitat activada: És aquella necessitat que no tenim satisfeta i que volem assolir-la. Terminologia ambit: Gestio estrategica i qualitat

Necessitat coberta: És aquella necessitat que ja tenim satisfeta. Terminologia ambit: Gestio estrategica i qualitat

Necessitat d'afiliació: Necessitat d'establir, conservar o restablir relacions afectuoses amb altres persones. Donar i rebre afecte.
Terminologia ambit: Gestio estrategica i qualitat

Necessitat de poder: Satisfer les pròpies necessitats apel·lant el control dels medis. Les conductes són: controlar, convèncer, exigir, castigar.
Terminologia ambit: Gestio estrategica i qualitat

Necessitats higièniques: Factors de l'entorn del treball (extrínseques) que quan es cobreixen no provoquen satisfacció duradera. Condicions físiques del treball, la supervisió, la relació entre els treballadors i la direcció, sous... Terminologia ambit: Gestio estrategica i qualitat

Necessitats motivadores: Intrísiques al propi treball i que si no es cobreixen deixen al treballador no satisfet o desmotivat. Necessitat de creixement, i desenvolupament com a persona, d'assoliment i reconeixement i desenvolupament de les capacitats. Terminologia ambit: Gestio estrategica i qualitat

Necessitat no coberta (no activada): Necessitat no satisfeta, i que en principi, no pretenem assolir. Terminologia ambit: Gestio estrategica i qualitat

Nucli del sistema operatiu: En informàtica,el nucli (en alemany: kernel) és la part fonamental d'un sistema operatiu.És el programari responsable de facilitar als diversos programes accés segur al maquinari de l'ordinador. Ja que hi ha molts programes i l'accés al maquinari és limitat, el nucli també s'encarrega de decidir quin programa podrà fer ús d'un dispositiu i durant quant de temps, cosa coneguda com a multiplexat. Accedir al maquinari directament pot ser realment complex, per això els nuclis solen implementar una sèrie d'abstraccions del maquinari. Això permet amagar la complexitat, i proporciona una interfície neta i uniforme al maquinari subjacent, facilitant-ne l'ús per part del programador. Terminologia ambit: Informatica i noves tecnologies